Monitor Polski

M.P.2019.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;

2) członkowie:

a) po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczonym przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Energii,

– Ministra Finansów,

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– Ministra Infrastruktury,

– Ministra Inwestycji i Rozwoju,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Zdrowia,

b) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) sekretarz - pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.