Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Hodów.

Monitor Polski

M.P.2018.488

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Hodów

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Hodów, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 czerwca 2018 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny w kształcie koła utworzonej z pionowych linii, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z jego prawej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018, poniżej napis: 20 / ZŁ. Z lewej strony stylizowana postać stojącej bogini Ateny, w hełmie, wspartej na włóczni. U dołu półkolem napis: POLSKIE TERMOPILE. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m/w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony fragment wizerunku jadącego konno husarza, w zbroi, w skórze lamparciej, ze strzelbą w ręku, w tle szkic obwarowań Okopów Świętej Trójcy. Z prawej strony u góry napis: HODÓW, wzdłuż prawego brzegu u dołu półkolem napis: 11 CZERWCA 1694

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 18 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.