Monitor Polski

M.P.2018.882

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzory wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:
1) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia (organizacji społecznej) zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. 674).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA (ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ) ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW NA RADNYCH TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE

..........................................., dnia ................................ r.

(nazwa miejscowości) (data)

KOMISARZ WYBORCZY

w .....................................................

(nazwa miejscowości)

.........................................................

(znak sprawy)

POTWIERDZENIE

złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia (organizacji społecznej) w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie w wyborach zarządzonych na dzień ................................................. r.

(data wyborów)

1. Potwierdzam złożenie w dniu ................................. o godz. ................................................

(data dokonania zawiadomienia) (godzina dokonania zawiadomienia)

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia (organizacji społecznej) w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze województwa .........................................

(nazwa województwa)

w wyborach zarządzonych na dzień ...................................... r.

(data wyborów)

oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Zawiadomienia dokonał ..............................................................................................................

(nazwa organu upoważnionego do reprezentowania stowarzyszenia/organizacji społecznej wraz z nazwą stowarzyszenia/organizacji społecznej)

2. W zawiadomieniu podano:

1) nazwę komitetu wyborczego: ........................................................................................,

(nazwa komitetu wyborczego)

2) skrót nazwy komitetu wyborczego: ..............................................................................,

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

3) adres siedziby komitetu wyborczego: ..........................................................................,

(adres siedziby komitetu wyborczego)

4) numer ewidencyjny, pod którym stowarzyszenie (organizacja społeczna) jest wpisane (-a) do rejestru: ........................................... .

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego: .................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego)

6) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego: ...............................................................................................................................

............................................................................................................................... .

(imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego)

3. Do zawiadomienia dołączono:

1) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

2) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego,

3) uwierzytelniony odpis z właściwej ewidencji stowarzyszeń (organizacji społecznych),

4) wyciąg ze statutu (regulaminu) stowarzyszenia (organizacji społecznej) wskazujący osobę upoważnioną do jego reprezentowania na zewnątrz,

5)*) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej ,

5)*) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej niespełniający wymogów.

Uwaga! Niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego wymogi w formie papierowej oraz elektronicznej do czasu rozpatrzenia zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem. Po przyjęciu zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego zgłoszenie symbolu graficznego będzie niemożliwe.

4. Osoba składająca zawiadomienie została poinformowana, że Komisarz Wyborczy w/we ...................................... w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozpatrzy je i wyda postanowienie, które zostanie doręczone pełnomocnikowi wyborczemu.

...............................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko wydającego potwierdzenie)

Kwituję odbiór potwierdzenia

................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej)

...............................................................................

(data i podpis)

______________________________

*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć. Pominąć w przypadku niezałączenia symbolu graficznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW NA RADNYCH TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE

..............................................., dnia ................................ r.

(nazwa miejscowości) (data)

KOMISARZ WYBORCZY

w .....................................................

(nazwa miejscowości)

.........................................................

(znak sprawy)

POTWIERDZENIE

złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednym województwie w wyborach zarządzonych na dzień ................................. r.

(data wyborów)

1. Potwierdzam złożenie w dniu ......................................... o godz. .........................................

(data dokonania zawiadomienia) (godzina dokonania zawiadomienia)

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze województwa ............................................. w wyborach zarządzonych

(nazwa województwa)

na dzień ........................................ r. Zawiadomienia dokonał pełnomocnik wyborczy komitetu

(data wyborów)

wyborczego .................................................................................

(imię - imiona i nazwisko pełnomocnika wyborczego)

2. W zawiadomieniu podano:

1) nazwę komitetu wyborczego: ........................................................................................,

(nazwa komitetu wyborczego)

2) skrót nazwy komitetu wyborczego: ..............................................................................,

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

3) adres siedziby komitetu wyborczego: ...........................................................................,

(adres siedziby komitetu wyborczego)

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego: ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego)

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego: ................................................................................................................................

................................................................................................................................,

(imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego)

6) imię (imiona), nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

3. Do zawiadomienia dołączono:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet,

2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,

3) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego,

4) wykaz obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu wyborczego (liczący ....................... kart),

(liczba)

5) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego,

6)*) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej ,

6)*) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej niespełniający wymogów.

Uwaga! Niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego wymogi w formie papierowej oraz elektronicznej do czasu rozpatrzenia zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem. Po przyjęciu zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego zgłoszenie symbolu graficznego będzie niemożliwe.

4. Osoba składająca dokumenty została poinformowana o:

1) terminie rozpoczęcia liczenia podpisów obywateli, którzy poparli utworzenie komitetu wyborczego wyborców (dnia ......................... o godz. ......................., w sali nr ........................) oraz o możliwości obecności pełnomocnika wyborczego lub pisemnie upoważnionej przez niego osoby przy liczeniu podpisów,

2) przeprowadzeniu, w wyznaczonym terminie, liczenia podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców także w przypadku nieobecności pełnomocnika wyborczego lub upoważnionej przez niego osoby,

3) możliwości złożenia pisemnego oświadczenia, po zakończeniu liczenia podpisów, zawierającego uwagi lub zastrzeżenia związane z liczeniem podpisów.

5. Osoba składająca zawiadomienie została poinformowana, że Komisarz Wyborczy w/we .......................................... w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozpatrzy je i wyda postanowienie, które zostanie doręczone pełnomocnikowi wyborczemu.

..............................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko wydającego potwierdzenie)

Kwituję odbiór potwierdzenia

................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej)

...............................................................................

(data i podpis)

__________________

*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć. Pominąć w przypadku niezałączenia symbolu graficznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW NA RADNYCH TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

....................................., dnia .............................. r.

(nazwa miejscowości) (data)

KOMISARZ WYBORCZY

w ....................................................

(nazwa miejscowości)

........................................................

(znak sprawy)

POTWIERDZENIE

złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców w wyborach zarządzonych na dzień ................................ r.

(data wyborów)

1. Potwierdzam złożenie w dniu ............................... o godz. ..................................................

(data dokonania zawiadomienia) (godzina dokonania zawiadomienia)

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w celu zgłaszania kandydatów na radnych na obszarze gminy .................................................... w wyborach zarządzonych

(nazwa gminy)

na dzień ........................................ r. Zawiadomienia dokonał pełnomocnik wyborczy komitetu

(data wyborów)

wyborczego ........................................................................................

(imię - imiona i nazwisko pełnomocnika wyborczego)

2. W zawiadomieniu podano:

1) nazwę komitetu wyborczego: ........................................................................................,

(nazwa komitetu wyborczego)

2) skrót nazwy komitetu wyborczego: ..............................................................................,

(skrót nazwy komitetu wyborczego)

3) adres siedziby komitetu wyborczego: ..........................................................................,

(adres siedziby komitetu wyborczego)

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego: ........................................................

........................................................................................................................................,

(imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego)

5) imię (imiona), nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

3. Do zawiadomienia dołączono:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego, zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet,

2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa i o spełnieniu przez niego wymogów określonych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego,

3) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego,

4)*) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej ,

4)*) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej niespełniający wymogów.

Uwaga! Niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego wymogi w formie papierowej oraz elektronicznej do czasu rozpatrzenia zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem. Po przyjęciu zawiadomienia przez Komisarza Wyborczego zgłoszenie symbolu graficznego będzie niemożliwe.

4. Osoba składająca zawiadomienie została poinformowana, że Komisarz Wyborczy w/we ................................... w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia rozpatrzy je i wyda postanowienie, które zostanie doręczone pełnomocnikowi wyborczemu.

..................................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko wydającego potwierdzenie)

Kwituję odbiór potwierdzenia

.............................................................................

(imię (imiona) i nazwisko osoby upoważnionej)

.............................................................................

(data i podpis)

__________________________

*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć. Pominąć w przypadku niezałączenia symbolu graficznego.