Monitor Polski

M.P.2015.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018 *

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018, stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone dla wyborów przeprowadzonych w związku z upływem poprzedniej kadencji rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą.
§  2.  Ustala się wzory:
1) potwierdzenia złożenia przez organ partii politycznej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) potwierdzenia złożenia przez pełnomocnika wyborczego zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz w przeprowadzanych po tych wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz w przeprowadzanych po tych wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(-ów) radnego(-ych) w wyborach uzupełniających oraz w wyborach ponownych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6) obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rady, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7) obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA PRZEZ ORGAN PARTII POLITYCZNEJ ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH, W KTÓRYCH WYBIERA SIĘ TYLKO WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA, ORAZ W PRZEPROWADZANYCH PO TYCH WYBORACH WYBORACH PONOWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROTOKOŁU REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH, W KTÓRYCH WYBIERA SIĘ TYLKO WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA, ORAZ W PRZEPROWADZANYCH PO TYCH WYBORACH WYBORACH PONOWNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR OBWIESZCZENIA TERYTORIALNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O OBSADZENIU MANDATU(-ÓW) RADNEGO(-YCH) W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ W WYBORACH PONOWNYCH BEZ GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  6  1  

WZÓR OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY

ZAŁĄCZNIK Nr  7  2  

WZÓR OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

* Z dniem 31 stycznia 2018 r. nin. uchwała utraciła częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.2015.1438) przez art. 4 ustawy·z·dnia·11·stycznia·2018·r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych·(Dz.U.2018.130).
1 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 16 września 2015 r. (M.P.2015.916) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 września 2015 r.
2 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 16 września 2015 r. (M.P.2015.916) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 września 2015 r.