Monitor Polski

M.P.2015.916

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018 (M.P. z 2015 r. poz. 65) załączniki nr 6 i 7 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po dniu 11 sierpnia 2015 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA