Monitor Polski

M.P.1985.22.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.

Na podstawie art. 61 § 1 i 3, art. 87 § 3, art. 585 § 3 w związku z art. 87 § 3 oraz art. 462 w związku z art. 61 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 86) zarządza się, co następuje:
§  1. Organizacjami społecznymi, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne, są:
1) związki zawodowe,
2) Liga Kobiet Polskich,
3) Polski Komitet Pomocy Społecznej,
4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
5) Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej,
6) Związek Młodzieży Wiejskiej,
7) Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy,
8) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,
9) Towarzystwo Trzeźwości Transportowców,
10) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
11) Związek Inwalidów Wojennych PRL,
12) Związek Bojowników o Wolność i Demokrację,
13) Polski Związek Głuchych,
14) Polski Związek Niewidomych,
15) 1 Komitet Ochrony Praw Dziecka.
§  2. Organizacjami społecznymi, których przedstawiciele mogą być pełnomocnikami w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenia alimentacyjne oraz o przysposobienie, są organizacje określone w § 1.
§  3. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić do postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska naturalnego, są:
1) Liga Ochrony Przyrody,
2) Liga Walki z Hałasem,
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
4) Naczelna Organizacja Techniczna oraz sfederowane w niej właściwe stowarzyszenia naukowo-techniczne,
5) Polski Związek Wędkarski,
6) Polski Związek Łowiecki,
7) związki zawodowe,
8) 2 Krajowy Związek Zrzeszeń Producentów Ryb,
9) 3 Okręgowe Zrzeszenie Producentów Ryb,
10) 4 Polski Klub Ekologiczny.
§  4. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić do postępowania w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, są:
1) Federacja Konsumentów,
2) Liga Kobiet Polskich,
3) Naczelna Organizacja Techniczna oraz sfederowane w niej właściwe stowarzyszenia naukowo-techniczne,
4) związki zawodowe,
5) Organizacja Ochrony Konsumentów - pierwsze w Polsce zarejestrowane stowarzyszenie na terenie województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego,
6) Związek Obrony Konsumentów w Łodzi,
7) 5 Polski Związek Motorowy.
§  5. Organizacjami społecznymi, które mogą wstąpić do postępowania w sprawach z zakresu wynalazczości, są:
1) Naczelna Organizacja Techniczna oraz sfederowane w niej właściwe stowarzyszenia naukowo-techniczne,
2) wojewódzkie kluby techniki i racjonalizacji,
3) Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej,
4) Związek Młodzieży Wiejskiej,
5) związki zawodowe.
§  6. Organizacjami społecznymi, które mogą wszcząć postępowanie w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, w sprawach o roszczenia członków spółdzielni ze spółdzielczej umowy o pracę oraz w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, są:
1) związki zawodowe,
2) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,
3) Związek Bojowników o Wolność i Demokrację,
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów i inne organizacje zrzeszające emerytów, rencistów i inwalidów,
5) Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej,
6) Związek Młodzieży Wiejskiej,
7) Liga Kobiet Polskich,
8) Naczelna Organizacja Techniczna oraz sfederowane w niej właściwe stowarzyszenia naukowo-techniczne.
§  7. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1979 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania dla ochrony praw obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi (Monitor Polski Nr 17, poz. 107).
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.273) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1986 r.
2 § 3 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.273) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1986 r.
3 § 3 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.273) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1986 r.
4 § 3 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.273) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1986 r.
5 § 4 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.273) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1986 r.