Ustalenie wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania dla ochrony praw obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi.

Monitor Polski

M.P.1979.17.107

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 czerwca 1979 r.
w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania dla ochrony praw obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi.

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 87 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231 i z 1975 r. Nr 45, poz. 234) oraz art. 72 ustawy z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1974 r. Nr 39, poz. 231 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Organizacjami społecznymi ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy, w sprawach o roszczenia członków spółdzielni ze spółdzielczej umowy o pracę oraz w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, są: związki zawodowe, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inne organizacje zrzeszające emerytów i rencistów.
Organizacjami społecznymi ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania w sprawach o roszczenia alimentacyjne, są: związki zawodowe, Liga Kobiet, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Inwalidów Wojennych PRL, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Polski Związek Głuchych oraz Polski Związek Niewidomych.
Organizacjami społecznymi ludu pracującego, których przedstawiciele mogą być pełnomocnikami w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenia alimentacyjne oraz o przysposobienie, są organizacje określone w § 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi (Monitor Polski z 1965 r. Nr 37, poz. 213 i z 1968 r. Nr 50, poz. 349).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.