Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.

Monitor Polski

M.P.1986.35.273

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.

Na podstawie art. 61 § 1 i 3, art. 87 § 3 i art. 585 § 3 w związku z art. 87 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 86) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli (Monitor Polski Nr 22, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) Komitet Ochrony Praw Dziecka.";

2)
w § 3 dodaje się pkt 8, 9 i 10 w brzmieniu:

"8) Krajowy Związek Zrzeszeń Producentów Ryb,

9) Okręgowe Zrzeszenie Producentów Ryb,

10) Polski Klub Ekologiczny.";

3)
w § 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Polski Związek Motorowy."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.