Ustalenie podstawowych zadań Banku Rolnego.

Monitor Polski

M.P.1961.9.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1961 r.

UCHWAŁA Nr 9
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 1961 r.
w sprawie ustalenia podstawowych zadań Banku Rolnego.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Podstawowym zadaniem Banku Rolnego jest zapewnienie najbardziej efektywnego i zgodnego z dyrektywami narodowych planów gospodarczych gromadzenia i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na gospodarcze potrzeby rolnictwa i leśnictwa i na inwestycje rolnictwa oraz leśnictwa i przemysłu drzewnego.
2.
Bank realizuje politykę finansową Państwa w zakresie gospodarczych potrzeb rolnictwa i leśnictwa oraz inwestycji w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle drzewnym w celu osiągnięcia założonego:

- wzrostu produkcji,

- wzrostu wydajności pracy i obniżki kosztów produkcji,

- wzrostu dochodu narodowego.

3.
Bank realizuje politykę Państwa w stosunku do wsi, współdziałając w przebudowie ustroju rolnego.
Bank jest organem doradczym i opiniodawczym centralnej i terenowej administracji gospodarczej oraz rolniczych organizacji społecznych i spółdzielczych w sprawach finansowania gospodarczych potrzeb rolnictwa, planowania inwestycji w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz współpracuje z nimi dla zapewnienia najbardziej celowego i efektywnego wykorzystania środków finansowych i inwestycyjnych oraz wykorzystania rezerw produkcyjnych.
Bank prowadzi sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych.
Bank składa Ministrowi Finansów określone przez niego sprawozdania ze swojej działalności analityczno-kontrolnej jednostek finansowanych i kredytowanych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.