Monitor Polski

M.P.1962.47.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 2 maja 1962 r.
w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1961 r. i w 1962 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii. 1

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 45, poz. 208 i z 1960 r. Nr 90, poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. 2 Dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii, ustala się koszt budowy w 1961 r. i w 1962 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu w wysokości:
1) zł 105.729 - budynku inwentarskiego według projektu typowego nr WB-3327/1,
2) zł 73.453 - budynku stodoły według projektu typowego nr WB-3365.
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz zasady kalkulacji, na podstawie której zostały ustalone koszty wymienione w ust. 1, przechowywane są w Ministerstwie Rolnictwa - Departament Budownictwa Wiejskiego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 września 1963 r. (M.P.63.71.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 1963 r.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 września 1963 r. (M.P.63.71.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 września 1963 r.