Ustalenie kosztów budowy w 1963 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.

Monitor Polski

M.P.1964.41.195

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 12 czerwca 1964 r.
w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1963 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 45, poz. 208 i z 1960 r. Nr 90, poz. 406) zarządza się, co następuje:
1.
Dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii, ustala się koszt budowy w 1963 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu w wysokości:
1)
zł 105.729 - budynku inwentarskiego według projektu typowego nr WB-3327/I,
2)
zł 73.453 - budynku stodoły według projektu typowego nr WB-3365.
2.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz zasady kalkulacji, na której podstawie zostały ustalone koszty wymienione w ust. 1, przechowywane są w Ministerstwie Rolnictwa - Departament Inwestycji Budowlanych w Rolnictwie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.