Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1961 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.

Monitor Polski

M.P.1963.71.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 5 września 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1961 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 45, poz. 208 i z 1960 r. Nr 90, poz. 406) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie ustalenia kosztu budowy w 1961 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii (Monitor Polski Nr 47, poz. 226), wprowadza się następującą zmianę:

w tytule oraz w § 1 ust. 1 wyrazy "w 1961 r." zastępuje się wyrazami "w 1961 r. i w 1962 r."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.