Monitor Polski

M.P.1962.27.110

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1962 r.

UCHWAŁA Nr 63
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 1962 r.
w sprawie usprawnienia zarządzania przyzakładowymi urządzeniami socjalnymi.

W celu usprawnienia zarządzania przyzakładowymi urządzeniami socjalnymi prowadzonymi przez zakłady pracy podległe ministrom i urzędom centralnym na podstawie art. 56 i 67 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przyzakładowych urządzeniach socjalnych, rozumie się przez to: żłobki, przedszkola oraz świetlice dziecięce prowadzone przez zakłady pracy poległe ministrom i urzędom centralnym.
2. Przez prezydia rad narodowych rozumie się prezydia powiatowych rad narodowych, rad narodowych miast stanowiących powiaty, rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, rad narodowych osiedli oraz dzielnicowych rad narodowych.
§  2.
1. Zakłady pracy prowadzące dotychczas przyzakładowe urządzenia socjalne są obowiązane do dalszego prowadzenia tych urządzeń i zarządzania nimi oraz do świadczenia na ich rzecz wszelkiej pomocy w zakresie dotychczasowym; wszystkie wynikające stąd uprawnienia i obowiązki zakładów pracy pozostają bez zmiany, o ile uchwała nie stanowi inaczej.
2. Utrzymuje się nieodpłatne świadczenia, jak: wpłaty z funduszu zakładowego, drobne remonty pomieszczeń, dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń, dostarczanie środków transportu i inne formy pomocy zakładów pracy na rzecz przyzakładowych urządzeń socjalnych. Zakłady pracy nie mogą pogarszać ani zmniejszać zakresu świadczeń na rzecz przyzakładowych urządzeń socjalnych.
3. Zakłady pracy czuwają nad należytym rozwojem przyzakładowych urządzeń socjalnych i zapewnieniem – w drodze budowy i rozbudowy placówek – nowych miejsc wynikających z potrzeb załóg zakładów pracy.
4. Likwidacja przyzakładowych urządzeń socjalnych wymaga zgody prezydium właściwej rady narodowej.
5. Przepis ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do zakładów pracy, przy których zostaną uruchomione nowe przyzakładowe urządzenia socjalne.
§  3. Ustala się następujące zasady planowania rzeczowego i budżetowego przyzakładowych urządzeń socjalnych:
1) prezydia rad narodowych obejmują projektem planu i budżetu terenowego przyzakładowe urządzenia socjalne;
2) projekty rocznych i wieloletnich planów gospodarczych oraz planów finansowych przyzakładowych urządzeń socjalnych będą sporządzały zakłady pracy i przedstawiały właściwym organom administracji prezydiów rad narodowych.
§  4. finansowanie przyzakładowych urządzeń socjalnych powinno się odbywać na następujących zasadach:
1) przyzakładowe urządzenia socjalne, finansowane dotychczas z budżetu centralnego, będą finansowane z budżetu terenowego na zasadach zakładów budżetowych; szczegółowe zarządzenie w tej sprawie wyda Minister Finansów;
2) prezydia rad narodowych powinny przestrzegać, aby kredyty budżetowe na dotacje dla zakładów budżetowych, o których mowa w pkt 1, nie były przeznaczane na inne cele;
3) przy finansowaniu przyzakładowych urządzeń socjalnych nie należy zmniejszać zakresu świadczonych usług ani pogarszać obowiązujących dotychczas stawek i norm finansowych;
4) finansowanie przyzakładowych urządzeń socjalnych powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wykonywania budżetów terenowych.
§  5.
1. Projekty planów inwestycyjnych budownictwa nowych bądź rozbudowy istniejących przyzakładowych urządzeń socjalnych sporządzają zakłady pracy i przedstawiają właściwym organom administracji prezydiów rad narodowych do uzgodnienia.
2. Objęte limitami planu centralnego nakłady inwestycyjne na przyzakładowe urządzenia socjalne na wnioski zainteresowanych prezydiów rad narodowych mogą być wyłączane z planów centralnych i przenoszone do planów terenowych.
3. Udziały w inwestycjach socjalnych jednego lub kilku przedsiębiorstw, finansowane ze środków przeznaczonych na własne inwestycje o charakterze socjalnym, przed przekazaniem właściwej radzie narodowej lub innemu inwestorowi realizującemu inwestycje, powinny być objęte planami sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw i zarejestrowane przez bank. Środki przekazane przez przedsiębiorstwa uprawniają prezydia rad narodowych (lub inwestora zastępczego) do odpowiedniego zwiększenia limitów na inwestycje.
§  6.
1. Prezydia rad narodowych będą regulować w porozumieniu z zakładami pracy (§ 1 ust. 1) sprawy korzystania z przyzakładowych urządzeń socjalnych również przez osoby zatrudnione w innych instytucjach i przedsiębiorstwach.
2. Obowiązki zakładów pracy określone w § 2 odnoszą się odpowiednio do instytucji i przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1.
3. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu uprawnienia do korzystania z przyzakładowego urządzenia socjalnego nie może być brana pod uwagę wysokość opłaty, jaką ponosić będzie korzystający z tego urządzenia.
§  7. Zasady zatrudnienia i płac obowiązujące w przyzakładowych urządzeniach socjalnych nie ulegają zmianie.
§  8. Ministrowie Oświaty oraz Zdrowia i Opieki Społecznej wydadzą w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych w terminie do dnia 1 maja 1962 r. wytyczne regulujące szczegółowo uprawnienia i obowiązki organów administracji prezydiów rad narodowych w zakresie przyzakładowych urządzeń socjalnych oraz zasady i formy współpracy zainteresowanych zakładów pracy z prezydiami rad narodowych.
§  9. Zobowiązuje się Pełnomocnika Rządu do Spraw Wczasów dla Dzieci i Młodzieży do opracowania w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych w terminie do dnia 30 czerwca 1962 r. nowego systemu organizacji wczasów dla dzieci i młodzieży w celu umożliwienia przejęcia przez prezydia rad narodowych finansowania tej akcji.
§  10. Przepisów uchwały nie stosuje się do przyzakładowych urządzeń socjalnych prowadzonych przez zakłady pracy podległe Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych, jak również prowadzonych przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".
§  11. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Finansów, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innym zainteresowanym ministrom i kierownikom urzędów centralnych, jak również prezydiom rad narodowych.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1962 r., z tym że przepisy § 8 i § 9 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.