Monitor Polski

M.P.1962.86.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 listopada 1962 r.
w sprawie zasad finansowania przyzakładowych urządzeń socjalnych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz § 4 pkt 1 uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie usprawnienia zarządzania przyzakładowymi urządzeniami socjalnymi (Monitor Polski Nr 27, poz. 110), zwanej w dalszym ciągu "uchwałą", zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Prowadzone przez zakłady pracy żłobki, przedszkola oraz świetlice dziecięce, zwane w dalszym ciągu "przyzakładowymi urządzeniami socjalnymi", które są finansowane z budżetu terenowego na podstawie uchwały, są zakładami budżetowymi.
2. Dochody przyzakładowych urządzeń socjalnych stanowią:
1) opłaty za pobyt dzieci w urządzeniach,
2) dotacja z budżetu na pokrycie niedoboru,
3) dotacje z budżetu na inwestycje,
4) wpłaty z funduszów zakładowych,
5) dobrowolne wpłaty indywidualne rodziców,
6) wpłaty personelu na wyżywienie,
7) opłaty za posiłki jednorazowe,
8) inne wpływy pieniężne (wpłaty komitetów rodzicielskich, wpłaty organizacji związkowych i inne wpłaty),
9) środki finansowe na inwestycje przekazane przez zakłady pracy na podstawie § 5 uchwały.
§  2.
1. Podstawę gospodarki finansowej przyzakładowego urządzenia socjalnego stanowi plan finansowy zakładu budżetowego obejmujący jego dochody i wydatki oraz salda (stan środków pieniężnych) na początek i koniec roku, sporządzany, zatwierdzany i wykonywany według zasad i trybu ustalonych zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, zatwierdzania i wykonywania preliminarzy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 4), o ile niniejsze zarządzenie nie stanowi inaczej.
2. Do przyzakładowych urządzeń socjalnych nie mają zastosowania przepisy zawarte w §§ 9, 10 i 11 powołanego w ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r.
§  3.
1. Dotacja z budżetu na wydatki bieżące stanowi różnicę między wydatkami bieżącymi, obliczonymi według obowiązujących norm finansowych (budżetowych), wyłącznie na zadania objęte narodowym planem gospodarczym a kwotą dochodów z tytułu obowiązku rodziców do odpłatności za świadczenia.
2. Dochody przyzakładowych urządzeń socjalnych wymienione w § 1 ust. 2 pkt 4, 5, 8 powinny być przeznaczone na podniesienie poziomu świadczeń.
§  4. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169 i Nr 55, poz. 261, z 1960 r. Nr 42, poz. 204, Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275 i Nr 69, poz. 323 oraz z 1961 r. Nr 9, poz. 55, Nr 66, poz. 285 i Nr 70, poz. 299) wprowadza się następującą zmianę:

w części "B. w zakresie budżetów terenowych" dodaje się pkt 12 w brzmieniu "12) przyzakładowe urządzenia socjalne".

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1963 r.