Monitor Polski

M.P.2008.6.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2007 r.

UMOWA
między Ministerstwem Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwem Energetyki Gruzji Ministerstwem Gospodarki Republiki Litewskiej, Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Paliw i Energetyki Ukrainy o współpracy w sektorze energetycznym
sporządzona w Wilnie dnia 10 października 2007 r.

Ministerstwo Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu, Ministerstwo Energetyki Gruzji, Ministerstwo Gospodarki Republiki Litewskiej, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Paliw i Energetyki Ukrainy,

zwane dalej "Stronami"

zauważając kluczową rolę sektora energetycznego dla pomyślnego rozwoju gospodarek Państw Stron, pragnąc rozwijać wzajemną współpracę w tym sektorze na zasadach równości praw wszystkich Stron i wzajemnych korzyści, oraz mając na celu promocję współpracy Państw reprezentowanych przez Strony;

dążąc do zintensyfikowania nieprzerwanego i efektywnego rozwoju sektora energetycznego, obliczonego na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Państw Stron i ograniczenia zagrożenia środowiska naturalnego, poprzez utworzenie alternatywnych szlaków transportu węglowodorów z regionu Morza Kaspijskiego;

wyrażając gotowość i wolę Stron do zapewnienia nieprzerwanego przesyłu węglowodorów z regionu Morza Kaspijskiego, zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem wewnętrznym Państw Stron i prawem Unii Europejskiej, oraz sprzyjania rozwojowi niezbędnej infrastruktury technicznej;

uznając szczególną wagę polityki energetycznej dla gospodarek Państw Stron, która określa stopień zapotrzebowania na węglowodory, przejrzystość taryf za przesył węglowodorów, środki zwiększania bezpieczeństwa dostaw, rozwój odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych, uznanie założeń Konwencji Ramowej ONZ w sprawie Zmian Klimatycznych i wdrożenie mechanizmów Protokołu z Kyoto,

mając na względzie:

- Ramowy biznes plan projektu Odessa-Brody-Płock przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum SWECO-ILF-KANTOR na zlecenie Komisji Europejskiej;

- zgodę Komisji Europejskiej na wykorzystanie wspomnianego Ramowego biznes planu jako podstawy dla dalszych prac i wolę Stron do jego wykorzystania dla opracowania technicznego i ekonomicznego feasibility study dla projektu na całej jego długości, tj. z regionu Morza Kaspijskiego przez Azerbejdżan, Gruzję, Ukrainę i Polskę na rynki międzynarodowe;

- prace Międzyrządowej Grupy Roboczej do spraw energii, powołanej podczas Szczytu Energetycznego w Krakowie, 11 maja 2007 r.,

mając wspólny interes w promowaniu współpracy energetycznej i zapewnieniu niezawodnego dostępu źródeł energii na rynki międzynarodowe,

podkreślając wagę dywersyfikacji, bezpieczeństwa dostaw energii i zabezpieczenie szlaków przesyłowych,

uznając szczególną rolę, jaką odgrywa Republika Azerbejdżanu jako producent energii i fundament korytarza energetycznego Wschód-Zachód oraz przewidując szybko wzrastającą produkcję węglowodorów w regionie Morza Kaspijskiego w najbliższej dekadzie, jak również eksport węglowodorów na rynki międzynarodowe,

uznając, iż Strony mają zbieżne interesy w dziedzinie energetyki i mogłyby skorzystać na integracji ich rynków energii i w skutek tego wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Państw Stron

UZGADNIAJĄ NINIEJSZYM, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Biorąc pod uwagę znaczenie i potencjał istniejącej sieci transportu węglowodorów dla każdej ze Stron oraz wolę Stron do wspierania jej rozbudowy i modernizacji, Strony, w granicach swoich uprawnień, będą współpracowały w następujących obszarach:

a) utworzenie i rozwój atrakcyjnego komercyjnie korytarza do transportu węglowodorów z regionu Morza Kaspijskiego na rynki międzynarodowe, biegnącego przez Republikę Azerbejdżanu, Gruzję, Ukrainę i Rzeczpospolitą Polską (dalej: "Korytarz");
b) zbadanie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony sieci przesyłowej, włączając transport morski i rurociągowy, dostarczającej węglowodory z regionu Morza Kaspijskiego;
c) identyfikacja dodatkowych źródeł węglowodorów i wypracowanie dróg ich dostaw i transportu;
d) pomoc w harmonizacji norm technicznych i standardów sektorów energetycznych Państw Stron z praktykami Unii Europejskiej;
e) wzajemna pomoc w harmonizacji standardów środowiskowych Państw Stron w obszarach wydobycia, rozwoju i transportu węglowodorów, do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
Artykuł  2

Celem niniejszej Umowy jest wspieranie politycznej struktury gwarantującej utworzenie Korytarza transportowego węglowodorów, określającej zakres współpracy pomiędzy Stronami w sektorze energetycznym i stworzenie instrumentu dla tej współpracy.

Artykuł  3
1. Strony będą dążyły do stworzenia optymalnych warunków dla wykorzystania istniejącej infrastruktury do transportu węglowodorów oraz jej rozbudowy, co umożliwi transport węglowodorów z regionu Morza Kaspijskiego, poprzez utworzenie Korytarza.
2. Biorąc pod uwagę cel określony w ustępie 1 niniejszego artykułu, Strony porozumiały się co do ułatwienia utworzenia Międzynarodowego Konsorcjum, na bazie MPR Sarmatia Sp. z o.o., z udziałem ich spółek państwowych, w celu przygotowania i wdrożenia, najszybciej jak to praktycznie możliwe, feasibility study dla transportu ropy naftowej Korytarzem z regionu Morza Kaspijskiego.
Artykuł  4

Strony będą rozwijać współpracę w sektorze energetycznym w zakresie technologii energetycznych i wymiany know-how, włączając wsparcie technologiczne. Możliwe obszary współpracy w tym zakresie obejmują:

* promocję harmonizacji prawa w zakresie sektorów energetycznych Państw Stron;
* promocję wdrażania nowoczesnych technologii w sektorach energetycznych Państw Stron;
* wymianę informacji w sektorze energetycznym.
Artykuł  5

Postanowienia niniejszej Umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków Stron, wynikających z innych porozumień międzynarodowych, których są stronami.

Artykuł  6

Spory związane z interpretacją i wdrażaniem przepisów niniejszej Umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł  7

Za wzajemną zgodą Stron, strony trzecie mogą zostać zaproszone do przystąpienia do niniejszej Umowy.

Artykuł  8
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużana na okresy kolejnych pięciu lat w odniesieniu do każdej ze Stron niniejszej Umowy, która nie wyrazi wcześniej woli jej wypowiedzenia zgodnie z przepisem ustępu 4 niniejszego Artykułu.
3. Za obopólną zgodą Stron, poprawki i/lub uzupełnienia mogą być wnoszone do niniejszej Umowy w oddzielnym dokumencie, który będzie stanowił integralną część Umowy.
4. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej notyfikacji przekazanej wszystkim pozostałym Stronom kanałami dyplomatycznymi. W takim przypadku, Umowa przestaje obowiązywać daną Stronę po upływie 12 miesięcy od daty notyfikacji.

Sporządzono w Wilnie dnia 10 października 2007 r. w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku angielskim i rosyjskim, wszystkie jednakowo autentyczne.

W przypadku rozbieżności w interpretacji i stosowaniu niniejszej Umowy, tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.