Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

Monitor Polski

M.P.1984.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1983 r.
w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
Do umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym stosuje się przepisy art. 1 i art. 4 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10, poz. 56) oraz przepisy § 1-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 30, poz. 211).
1.
O umorzeniu należności lub udzieleniu ulg w jej spłacie decydują:
1)
co do należności Banku Handlowego w Warszawie S.A. - Prezes Zarządu tego Banku,
2)
co do należności Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Prezes Zarządu tego Banku,
3)
co do należności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. - Prezes Zarządu tego Towarzystwa.
2.
Prezesi, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić członków zarządów, dyrektorów krajowych oddziałów banków oraz kierowników terenowych placówek operacyjnych do umarzania należności i udzielania ulg w ich spłacie, określając kwotowo granice upoważnienia.
O umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacie należności banków spółdzielczych decydują zarządy banków spółdzielczych, chyba że zgodnie ze statutem banku spółdzielczego podejmowanie decyzji w tym zakresie należy do właściwości innego organu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym (Monitor Polski Nr 19, poz. 175).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.