§ 2. - Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

Monitor Polski

M.P.1984.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.
§  2.
1.
O umorzeniu należności lub udzieleniu ulg w jej spłacie decydują:
1)
co do należności Banku Handlowego w Warszawie S.A. - Prezes Zarządu tego Banku,
2)
co do należności Banku Polska Kasa Opieki S.A. - Prezes Zarządu tego Banku,
3)
co do należności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. - Prezes Zarządu tego Towarzystwa.
2.
Prezesi, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić członków zarządów, dyrektorów krajowych oddziałów banków oraz kierowników terenowych placówek operacyjnych do umarzania należności i udzielania ulg w ich spłacie, określając kwotowo granice upoważnienia.