Umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.

Monitor Polski

M.P.1981.19.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 1981 r.
w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S. A. oraz bankom spółdzielczym.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
Do umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S. A., Bankowi Polska Kasa Opieki S. A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S. A. oraz bankom spółdzielczym stosuje się przepisy art. 1 i art. 4 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 17, poz. 92 i z 1975 r. Nr 10, poz. 56) oraz przepisy § 1-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych (Dz. U. Nr 13, poz. 61), zwanego dalej "rozporządzeniem".
1.
O umorzeniu należności lub udzieleniu ulgi w jej spłacie, gdy zachodzą okoliczności określone w § 3 i § 5 rozporządzenia, decydują:
1)
co do należności Banku Handlowego w Warszawie S. A. - Prezes Zarządu tego Banku,
2)
co do należności Banku Polska Kasa Opieki S. A. - Prezes Zarządu tego Banku,
3)
co do należności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S. A. - Prezes Zarządu tego Towarzystwa.
2.
Prezesi, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić:
1)
członków zarządów banków i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S. A. - do umarzania należności nie przekraczających kwoty 200.000 zł,
2)
dyrektorów krajowych oddziałów banków i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S. A. - do umarzania należności nie przekraczających kwoty 50.000 zł,
3)
osoby wymienione w pkt 1 i 2 - do udzielania ulg w spłacaniu należności.
1.
O umarzaniu należności banków spółdzielczych, gdy zachodzą okoliczności określone w § 3 rozporządzenia, decydują rady banków spółdzielczych.
2.
O udzielaniu ulg w spłacaniu należności banków spółdzielczych, gdy zachodzą okoliczności określone w § 5 rozporządzenia, decydują zarządy banków spółdzielczych.
1.
W wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych prezesi, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz rady banków spółdzielczych mogą umarzać należności tych banków i instytucji nie przekraczające kwoty 100.000 zł mimo braku okoliczności określonych w § 3 rozporządzenia.
2.
O umorzeniu należności przekraczających kwotę 100.000 zł decydują:
1)
co do należności Banku Handlowego w Warszawie S. A., Banku Polska Kasa Opieki S. A. i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S. A. - Minister Finansów,
2)
co do należności banków spółdzielczych - walne zgromadzenia członków lub zebrania przedstawicieli członków tych banków.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1969 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej (Monitor Polski Nr 43, poz. 343).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.