Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1958.48.284

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 czerwca 1958 r.
w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) i w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się z dniem 1 lipca 1958 r. państwowe gospodarstwa rolne podległe Ministrowi Rolnictwa od obowiązku ubezpieczania inwentarza żywego od ognia i innych zdarzeń losowych, określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych (Monitor Polski Nr A-59, poz. 778).
2.
Poszczególne gospodarstwa rolne mogą zawierać z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń umowy ubezpieczenia inwentarza żywego od ognia i innych zdarzeń losowych.
1.
Istniejące umowy ubezpieczenia podlegają rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 1958 r.
2.
Składki przypadające z rozwiązanych umów ubezpieczenia powinny być obliczone za okres trwania odpowiedzialności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.