Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Monitor Polski

M.P.1963.67.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 lipca 1963 r.
w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) zarządza się, co następuje:
Zwalnia się z dniem 1 stycznia 1964 r. państwowe gospodarstwa rolne od obowiązków ubezpieczenia inwentarza żywego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od padnięcia, określonych w § 2 ust. 1 pkt 5, § 3 i § 5 ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 1951 r. w sprawie zasad ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych (Monitor Polski Nr A-59, poz. 778).
Poszczególne państwowe gospodarstwa rolne mogą zawierać z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń umowy ubezpieczenia inwentarza żywego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od padnięcia.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1958 r. w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych (Monitor Polski Nr 48, poz. 284).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1964 r.