Monitor Polski

M.P.2018.910

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się tryb i sposób udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

TRYB I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA, DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania przekazują Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania, zwane dalej "danymi".

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania do sejmiku województwa, łącznie z adnotacjami o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie lub adnotacjami "bez sejmiku". W ponownym głosowaniu liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców po jego aktualizacji, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w dniu głosowania.

3. Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania dane, o których mowa w pkt 2, przekazują dwukrotnie - według stanu na godzinę: 1200 i 1700, zwane dalej "godzinami sprawozdawczymi".

4. Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 858).

5. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego, dane z komisji obwodowej ds. przeprowadzenia głosowania przekazuje się Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez komisarzy wyborczych, zwanych dalej "pełnomocnikami", upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych.

6. Komisarze wyborczy zobowiązani są przekazać informację, o której mowa w pkt 7, oraz szczegółowo omówić na szkoleniach komisji obwodowych tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.

7. Informacja, którą otrzyma każda z obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania, powinna zawierać:

1) opis sposobu przekazywania danych z obwodowej komisji wyborczej do systemu informatycznego albo - w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego - pełnomocnikowi;

2) imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego numer telefonu;

3) wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 1230 i 1730);

4) numer telefonu do komisarza wyborczego przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji w sytuacjach awaryjnych;

5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

8. Dane przekazywane telefonicznie przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

1) nazwę gminy;

2) numer obwodu;

3) adres komisji obwodowej;

4) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej ds. przeprowadzenia głosowania (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

5) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: "liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";

6) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: "liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

9. Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 14-16.

10. W celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do sieci publicznej oraz login i hasło uprawniające do dostępu do systemu informatycznego.

11. Pełnomocnik otrzymuje wykaz obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania, ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) nazwy gminy;

2) numeru obwodu;

3) adresu komisji;

4) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;

5) numeru telefonu.

12. Do godziny 1100 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi ds. przeprowadzenia głosowania, w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz komisarza wyborczego.

13. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji). W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

14. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on dane poprzez arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w pkt 8 ppkt 1, 5 i 6 oraz liczbę obwodów, z których uzyskano dane, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez komisarza wyborczego.

15. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez komisarza wyborczego w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Dane przekazuje się w następującej kolejności:

1) nazwa gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) liczba obwodów, z których uzyskano dane, w formie "liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście";

4) suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach - w formie wskazanej w pkt 8 ppkt 5;

5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach - w formie wskazanej w pkt 8 ppkt 6.

16. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego osoba wyznaczona przez komisarza wyborczego w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie dane określone w pkt 15 ppkt 1, 3, 4 i 5 i przekazać za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.

17. Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

18. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują do systemu informatycznego.

19. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 5, na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność wprowadzonych przez komisje obwodowe ds. przeprowadzenia głosowania danych i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się telefonicznie z komisją obwodową w celu poprawienia wprowadzonych danych.

20. Osoba wyznaczona przez komisarza wyborczego w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność danych wprowadzanych przez komisje obwodowe i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt 5, w celu poprawienia wprowadzonych danych.

21. Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1730). Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych ds. przeprowadzenia głosowania, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 1240 (1740), dane z tej komisji obwodowej nie będą uwzględnione.

22. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie informatycznym.

23. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do komisarza wyborczego przyjmuje się godzinę 1250 (1750). Jeśli w tym terminie komisarz wyborczy nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu informatycznego, powinien połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

24. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 1255 i 1755, komisarz wyborczy dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o godzinie 1300 i 1800.

25. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane zostały uzyskane.

26. Informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania udostępnia na drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego, niezwłocznie po przekazaniu Państwowej Komisji Wyborczej danych w sposób określony w pkt 4 lub 5. Informację podpisuje przewodniczący komisji lub jego zastępca i opatruje ją pieczęcią komisji.