Monitor Polski

M.P.2016.409

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2016 r.

UMOWA RAMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Szwecji o wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Warszawie dnia 14 września 2015 r.

Rzeczpospolita Polska i Królestwo Szwecji, zwane dalej razem "Stronami" i osobno "Stroną";

Dążąc do wzmocnienia łączących ich dobrych i serdecznych relacji w obszarze obronności;

Uznając potrzebę działania na rzecz trwałego umacniania stabilności międzynarodowej, pokoju i bezpieczeństwa;

Biorąc pod uwagę znaczenie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności;

Mając na celu optymalizację użycia, podtrzymywania i rozwoju swoich zdolności obronnych i działania na rzecz poszerzania Europejskich Zdolności Obronnych;

Działając zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym i prawem międzynarodowym;

Szanując swoje międzynarodowe zobowiązania polityczne;

Uwzględniając w szczególności:

- Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku, zwaną dalej "Konwencją chicagowską";

- Kartę Narodów Zjednoczonych i Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sporządzone w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku, zwane dalej razem "Kartą Narodów Zjednoczonych";

- Konwencję wiedeńską o prawie traktatów, sporządzoną w Wiedniu dnia 23 maja 1969 roku;

- Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy, sporządzone w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 roku, zwane dalej razem "Umową PdP SOFA";

- Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzoną w Sztokholmie dnia 6 lutego 2002 roku;

- Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 6 września 2007 roku, zwaną dalej "Umową PROCLASINF";

A także uznając Deklarację w zakresie współpracy politycznej w obszarach strategicznych, podpisaną w Warszawie dnia 4 maja 2011 roku;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Niniejsza Umowa Ramowa ustanawia ramy wzajemnej współpracy Stron w dziedzinie obronności.
2. Organami odpowiedzialnymi za stosowanie niniejszej Umowy Ramowej będą: Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony w imieniu Królestwa Szwecji.
Artykuł  2

Dla potrzeb niniejszej Umowy Ramowej, pojęcie:

1) "Strona Goszcząca" oznacza Stronę, która czasowo gości personel wojskowy i cywilny Strony Wysyłającej zgodnie z przepisami niniejszej Umowy Ramowej;
2) "Strona Wysyłająca" oznacza Stronę, która czasowo rozmieszcza swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Strony Goszczącej zgodnie z przepisami niniejszej Umowy Ramowej.
Artykuł  3
1. W celu zwiększenia sposobności we wzajemnej współpracy Stron, następujące obszary będą przedmiotem współpracy:
1) polityka obronna i bezpieczeństwa;
2) międzynarodowe operacje wojskowe;
3) reformy w zakresie obronności;
4) ćwiczenia, szkolnictwo i szkolenie wojskowe;
5) badania i oceny wojskowe;
6) stałe wsparcie zdolności obronnych;
7) nauka i technologia na rzecz zdolności obronnych;
8) zamówienia obronne;
9) polityki zbrojeniowe;
10) polityki przemysłowo-obronne.
2. W celu rozpatrywania obszarów określonych w ustępie 1, Strony będą dążyć do:
1) określania i osiągania wzajemnego zrozumienia zagadnień obrony i bezpieczeństwa strategicznego, a także do podejmowania dyskusji na ten temat;
2) wzmacniania interoperacyjności wojskowej;
3) rozwoju inicjatyw w dziedzinie międzynarodowych operacji wojskowych i budowania zdolności w zakresie wsparcia międzynarodowej stabilizacji, pokoju i bezpieczeństwa;
4) poszukiwania technologicznych korzyści i rozwiązań, łącznie z wymianą wiedzy, jeżeli będzie to możliwe;
5) promocji współpracy przemysłu obronnego;
6) dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie zamówień obronnych;
7) promocji współpracy między agencjami i organizacjami obronnymi na właściwych forach, łącznie z przeprowadzaniem regularnych rozmów sztabowo-obronnych.
Artykuł  4
1. Główna droga wymiany informacji o działaniach podejmowanych na podstawie niniejszej Umowy Ramowej będzie przebiegała między Attaché Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie oraz Attaché Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym przy Ambasadzie Królestwa Szwecji w Warszawie, z zachowaniem zasady składania sprawozdań właściwym władzom zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
2. Dodatkowe drogi wymiany informacji na szczeblu roboczym będą przebiegały między jednostkami wojskowymi i instytucjami zaangażowanymi w dane projekty.
Artykuł  5
1. Powołuje się Komitet Sterujący do spraw Współpracy Obronnej w celu rozpatrywania i nadzorowania przedsięwzięć w ramach obszarów, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 punkty 3 - 10.
2. Przewodniczącym polskiej delegacji w Komitecie Sterującym będzie przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, zaś przewodniczącym delegacji szwedzkiej - przedstawiciel Ministerstwa Obrony.
3. Komitet Sterujący będzie dążył do organizacji regularnych spotkań, naprzemiennie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Szwecji.
Artykuł  6

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Stronami w ramach wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności będzie regulowana przepisami Umowy PROCLASINF.

Artykuł  7

W trakcie czasowego pobytu na terytorium Strony Goszczącej personel wojskowy Strony Wysyłającej będzie spełniał niezbędne wymagania medyczne i fizyczne, określone przez Stronę Goszczącą. Spełnienie tych wymagań będzie podlegało weryfikacji przez Stronę Goszczącą przeprowadzanej z należytym wyprzedzeniem.

Artykuł  8
1. Z zastrzeżeniem ustępów 3 i 4, finansowanie działań podejmowanych na podstawie niniejszej Umowy Ramowej będzie odbywać się według następujących zasad:
1) Strona Goszcząca zapewni podstawową opiekę medyczną i leczenie dentystyczne w nagłych przypadkach, transport na swoim terytorium oraz program kulturalny na rzecz personelu wojskowego i cywilnego Strony Wysyłającej, a także pokryje ich koszty. Podstawowa opieka medyczna i dentystyczna w nagłych przypadkach będzie tej samej jakości jak ta opieka, którą świadczy się na rzecz personelu wojskowego i cywilnego Strony Goszczącej;
2) Strona Wysyłająca zapewni podróż do terytorium Strony Goszczącej i z powrotem, niezbędne ubezpieczenie osobowe ważne przez cały czas pobytu, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym, dentystycznym i od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zakwaterowanie i wyżywienie, obejmujące 3 posiłki dziennie dla każdej osoby, a także pokryje ich koszty.
2. Koszty podstawowej opieki medycznej i leczenia dentystycznego w nagłych przypadkach, o których mowa w ustępie 1 punkt 1, będą zwracane przez Stronę Wysyłającą w ciągu 30 dni od daty otrzymania rachunku.
3. W razie wizyt na wysokim szczeblu pod przewodnictwem ministrów, wszystkie wydatki mogą być pokrywane w zależności od danego przypadku. Sposoby podziału kosztów takich wizyt będą uzgadniane z należytym wyprzedzeniem.
4. Ustalenia w zakresie finansowania inne niż te, o których mowa w ustępach 1 i 2, odnoszące się do indywidualnych projektów, mogą być przedmiotem innych regulacji w odrębnych umowach.
Artykuł  9

Podczas czasowego pobytu na terytorium Strony Goszczącej, status prawny personelu wojskowego i cywilnego sił Strony Wysyłającej będzie określony przepisami Umowy PdP SOFA.

Artykuł  10

Podczas czasowego pobytu na terytorium Strony Goszczącej, personel wojskowy i cywilny Strony Wysyłającej nie będzie brał udziału w operacjach bojowych oraz czynnościach służb ochrony prawa i bezpieczeństwa publicznego, niezależnie od okoliczności.

Artykuł  11
1. W celu wykonywania niniejszej Umowy Ramowej i zgodnie z prawem wewnętrznym Strony Goszczącej, personel wojskowy Strony Wysyłającej może wwozić uzbrojenie i amunicję na terytorium Strony Goszczącej.
2. Wwóz uzbrojenia i amunicji na terytorium Strony Goszczącej, ich typy, ilość i sposoby użycia, jak również transport wewnętrzny i przechowywanie, będzie odbywać się zgodnie z prawem wewnętrznym Strony Goszczącej.
3. W razie wspólnego ćwiczenia wojskowego z użyciem uzbrojenia i bojowej amunicji, będą stosowane wymogi i przepisy bezpieczeństwa Strony Goszczącej, chyba że odpowiednie wymogi i przepisy Strony Wysyłającej zapewnią wyższy stopień bezpieczeństwa.
Artykuł  12
1. Wyłącznie dla celów danego projektu i zgodnie z prawem wewnętrznym Strony Goszczącej, niezbędne obiekty wojskowe Strony Goszczącej wraz z infrastrukturą zostaną udostępnione wojskowemu i cywilnemu personelowi Strony Wysyłającej.
2. Kwestie dotyczące ochrony obiektów i infrastruktury, o których mowa w ustępie 1, będą uzgadniane z należytym wyprzedzeniem.
Artykuł  13
1. Podczas wykorzystywania wojskowego statku powietrznego albo okrętu w czasie działań podejmowanych na mocy niniejszej Umowy Ramowej, Strona Wysyłająca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za stan techniczny tego statku powietrznego albo okrętu, jego uzbrojenia i wyposażenia.
2. W razie wypadku albo incydentu z udziałem wojskowego statku powietrznego albo okrętu stosować się będzie następujące procedury:
1) Strony, będąc świadome, że Konwencji chicagowskiej nie stosuje się do państwowych statków powietrznych, podejmują decyzję, iż procedury określone w Załączniku 13 do Konwencji chicagowskiej będą stosowane w celu przeprowadzenia dochodzenia w razie wypadku lub incydentu z udziałem statku powietrznego;
2) każda ze Stron będzie odpowiednio odpowiedzialna za przeprowadzenie dochodzenia w razie wypadku albo incydentu dotyczącego statku pod swoją banderą albo naruszenia podstawowego interesu tej Strony w razie wypadku albo incydentu morskiego;
3) w razie innych wypadków lub incydentów dochodzenie będzie należało do zakresu odpowiedzialności Strony Goszczącej, jednakże władze Strony Wysyłającej mogą, w zakresie dozwolonym na mocy prawa wewnętrznego i regulacji Strony Goszczącej, posiadać obserwatora danego dochodzenia. Władze Strony Wysyłającej będą otrzymywać kopię raportu dotyczącego wypadku lub incydentu. Wszelkie wnioski o udzielenie bardziej szczegółowych informacji będą życzliwie rozpatrywane przez władze Strony Goszczącej. Władze Strony Wysyłającej mogą w zakresie dozwolonym na mocy prawa wewnętrznego i regulacji Strony Goszczącej, przeprowadzać dalsze dochodzenia wymagane przez ich prawo i regulacje.
Artykuł  14
1. Każda sytuacja, która może prowadzić do powstania sporu między Stronami, odnoszącego się do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy Ramowej, będzie jak najszybciej konsultowana między nimi w przyjazny i kompromisowy sposób.
2. Spory, o których mowa w ustępie 1, będą rozstrzygane między Stronami wyłącznie w drodze negocjacji.
Artykuł  15
1. Niniejsza Umowa Ramowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drugiej z dwóch notyfikacji w formie pisemnej, w których Strony wzajemnie powiadomią się o zakończeniu ich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy Ramowej w życie.
2. Niniejsza Umowa Ramowa pozostanie w mocy przez czas nieokreślony.
3. Niniejsza Umowa Ramowa może być zmieniona w drodze pisemnej, w dowolnym czasie. Zmiany będą wchodzić w życie zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1.
4. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę Ramową w dowolnym czasie, w drodze noty dyplomatycznej. W takim przypadku niniejsza Umowa Ramowa zostanie uznana za wygasłą po upływie 180 dni od otrzymania wyżej wymienionej noty przez jedną ze Stron.
5. Niezwłocznie po wejściu niniejszej Umowy Ramowej w życie Strona, na której terytorium została ona podpisana, podejmie niezbędne działania zmierzające do jej zarejestrowania w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie artykułu 102 ustęp 1 Karty Narodów Zjednoczonych.
6. Z dniem wejścia niniejszej Umowy Ramowej w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy i wymianie informacji w niektórych sprawach dotyczących obronności, sporządzone w Warszawie dnia 16 maja 1994 roku, utraci moc.

Podpisano w Warszawie dnia 14 września 2015 roku w dwóch egzemplarzach w językach polskim, szwedzkim i angielskim. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.