Monitor Polski

M.P.2017.989

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZACUNKI WARTOŚCI

PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2013-2015c NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)

Województwa2013-2015

w złotych

POLSKA .................................44838
Dolnośląskie .............................50138
Kujawsko-pomorskie ................36616
Lubelskie .................................31237
Lubuskie ...................................37491
Łódzkie .....................................41920
Małopolskie ..............................40054
Mazowieckie .............................71791
Opolskie ....................................36252
Podkarpackie ............................31801
Podlaskie ...................................32333
Pomorskie .................................42990
Śląskie .......................................46655
Świętokrzyskie .........................32624
Warmińsko-mazurskie ..............31970
Wielkopolskie ...........................48311
Zachodniopomorskie ................37627
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKI WARTOŚCI

PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2013-2015c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)

Województwa

Podregiony

2013-2015

w złotych

POLSKA ..........................................44838
Dolnośląskie
Podregiony:
jeleniogórski .....................................37205
legnicko-głogowski ..........................66873
wałbrzyski ........................................32847
wrocławski ........................................44666
m. Wrocław ......................................73228
Kujawsko-pomorskie
Podregiony:
bydgosko-toruński ............................46610
grudziądzki .......................................29863
inowrocławski ..................................29795
świecki ..............................................33343
włocławski ........................................31260
Lubelskie
Podregiony:
bialski ...............................................26863
chełmsko-zamojski ..........................24200
lubelski .............................................41910
puławski ...........................................27636
Lubuskie
Podregiony:
gorzowski .........................................37180
zielonogórski ....................................37680
Łódzkie
Podregiony:
łódzki ................................................37639
m. Łódź .............................................55753
piotrkowski .......................................42899
sieradzki ............................................30301
skierniewicki ....................................32450
Małopolskie
Podregiony:
krakowski .........................................32729
m. Kraków ........................................72546
nowosądecki .....................................28115
nowotarski ........................................25302
oświęcimski ......................................34341
tarnowski .........................................29418
Mazowieckie
Podregiony:
ciechanowski ....................................34252
ostrołęcki ..........................................34435
płocki ................................................68565
radomski ...........................................32905
siedlecki ............................................36702
m.st. Warszawa .................................130739
warszawski wschodni ......................38465
warszawski zachodni .......................57237
Opolskie
Podregiony:
nyski .................................................27721
opolski .............................................41430
Podkarpackie
Podregiony:
krośnieński .......................................26854
przemyski .........................................23893
rzeszowski ........................................39525
tarnobrzeski ......................................32893
Podlaskie
Podregiony:
białostocki ........................................37456
łomżyński .........................................28783
suwalski ............................................28083
Pomorskie
Podregiony:
chojnicki ...........................................28480
gdański ..............................................32786
słupski ...............................................33724
starogardzki ......................................35570
trójmiejski .........................................63437
Śląskie
Podregiony:
bielski ...............................................45863
bytomski ...........................................33144
częstochowski ...................................38043
gliwicki .............................................53823
katowicki ..........................................61220
rybnicki .............................................39817
sosnowiecki .....................................41736
tyski ..................................................58128
Świętokrzyskie
Podregiony:
kielecki .............................................35580
sandomiersko-jędrzejowski .............27951
Warmińsko-mazurskie
Podregiony:
elbląski ..............................................30150
ełcki ..................................................25901
olsztyński ..........................................36378
Wielkopolskie
Podregiony:
kaliski ...............................................39207
koniński ...........................................34053
leszczyński .......................................40093
pilski .................................................34048
poznański .........................................54113
m. Poznań .........................................89212
Zachodniopomorskie
Podregiony:
koszaliński .......................................36751
m. Szczecin .......................................53138
szczecinecko-pyrzycki .....................27031
szczeciński ........................................34909
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).