Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016. - M.P.2018.1054 - OpenLEX

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016.

Monitor Polski

M.P.2018.1054

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE MAKROREGIONÓW (NUTS 1)

Makroregiony2014-2016

w złotych

POLSKA ........................................46651
Centralny ........................................40296
Południowo-zachodni .....................48295
Południowy .....................................45703
Północno-zachodni .........................45549
Północny ..........................................39527
Województwo mazowieckie ............74604
Wschodni ..........................................32751
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE REGIONÓW (NUTS 2)

Makroregiony

Regiony

2014-2016

w złotych

POLSKA ............................46651
Centralny
Regiony:
łódzkie ..........................................43619
świętokrzyskie ..............................33707
Południowo-zachodni
Regiony:
dolnośląskie ..................................51986
opolskie .........................................37556
Południowy
Regiony:
małopolskie ..................................41957
śląskie ...........................................48460
Północno-zachodni
Regiony:
lubuskie ........................................39110
wielkopolskie ...............................50560
zachodniopomorskie ....................39218
Północny
Regiony:
kujawsko-pomorskie ......................38031
pomorskie .......................................44828
warmińsko-mazurskie ....................33217
Województwo mazowieckie
Regiony:
mazowiecki regionalny ..................39634
warszawski stołeczny .....................102369
Wschodni
Regiony:
lubelskie ..................................32213
podkarpackie ...........................32981
podlaskie .................................33309
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2014-2016c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3)

Regiony

Podregiony

2014-2016

w złotych

POLSKA .....................................46651
Dolnośląskie
Podregiony:
jeleniogórski ....................................38011
legnicko-głogowski .........................66634
wałbrzyski .......................................34469
wrocławski ......................................47261
m. Wrocław .....................................76850
Kujawsko-pomorskie
Podregiony:
bydgosko-toruński ..........................48495
grudziądzki ......................................31125
inowrocławski ................................30842
świecki ...........................................34667
włocławski .....................................32196
Lubelskie
Podregiony:
bialski ................................................27677
chełmsko-zamojski ...........................24848
lubelski ..............................................43237
puławski ............................................28593
Lubuskie
Podregiony:
gorzowski .......................................38868
zielonogórski ..................................39257
Łódzkie
Podregiony:
łódzki ...............................................39489
m. Łódź ............................................57870
piotrkowski ......................................44572
sieradzki ...........................................31712
skierniewicki ....................................33723
Małopolskie
Podregiony:
krakowski .......................................34727
m. Kraków ......................................76337
nowosądecki ...................................29156
nowotarski ......................................26454
oświęcimski ....................................35782
tarnowski ........................................30204
Mazowiecki regionalny
Podregiony:
ciechanowski ...................................33580
ostrołęcki .........................................33803
płocki ...............................................69728
radomski ..........................................32307
siedlecki ..........................................35841
żyrardowski .....................................41461
Opolskie
Podregiony:
nyski ................................................28526
opolski .............................................43030
Podkarpackie
Podregiony: ......................................
krośnieński .......................................27531
przemyski .........................................24731
rzeszowski ........................................41056
tarnobrzeski ......................................34276
Podlaskie
Podregiony:
białostocki38593
łomżyński29705
suwalski28790
Pomorskie
Podregiony:
chojnicki .............................................29923
gdański ...............................................34140
słupski ................................................34826
starogardzki .......................................37191
trójmiejski .........................................66305
Śląskie
Podregiony:
bielski .................................................48736
bytomski .............................................34154
częstochowski .....................................39857
gliwicki ...............................................56676
katowicki ............................................62616
rybnicki ...............................................40653
sosnowiecki ........................................43943
tyski .....................................................59381
Świętokrzyskie
Podregiony:
kielecki ...............................................36750
sandomiersko-jędrzejowski ...............28890
Warmińsko-mazurskie
Podregiony:
elbląski .............................................31570
ełcki ..................................................26939
olsztyński ..........................................37576
Warszawski stołeczny
Podregiony:
m.st. Warszawa .................................137246
warszawski wschodni .......................39591
warszawski zachodni ........................67204
Wielkopolskie
Podregiony:
kaliski ...............................................41580
koniński ............................................35402
leszczyński ........................................41813
pilski .................................................35535
poznański ..........................................57267
m. Poznań .........................................92551
Zachodniopomorskie
Podregiony:
koszaliński ........................................38154
m. Szczecin .......................................55394
szczecinecko-pyrzycki .....................28153
szczeciński ........................................36497
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).