Art. 6. - [Obliczenie średniej wartości PKB na jednego mieszkańca dla określonych obszarów] - Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.151 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2021 r.
Art.  6.  [Obliczenie średniej wartości PKB na jednego mieszkańca dla określonych obszarów]

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.