Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2002.33.531

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2002 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 12 lipca 2002 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2002 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 52-136 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 94 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-14,7 μBq/m3 (mikrobekereli na m3) (średnio 1,8 μBq/m3)

Cs-137 w mleku - 0,1-3,1 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 1,0 Bq/dm3).

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.