Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2002 r.

Monitor Polski

M.P.2002.49.716

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2002 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 17 października 2002 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2002 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki - 52-135 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 85 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu - 0,1-49,9 μBq/m3 (mikrobekereli na m3)

(średnio 6,2 μBq/m3)

Cs-137 w mleku - 0,1-2,3 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,7 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Około 4-krotnie wyższe - w stosunku do poprzedniego kwartału - stężenie izotopu Cs-137 w powietrzu spowodowane było napływem z kierunku wschodniego mas powietrza o podwyższonej zawartości tego izotopu (pozostałość po awarii czarnobylskiej) wywołanej pożarami lasów i torfowisk.

Pomimo podwyższonej zawartości cezu w powietrzu przytoczone dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.