Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do... - M.P.1995.14.172 - OpenLEX

Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.14.172

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 lutego 1995 r.
w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
W przypadku odsprzedaży spirytusu na inny cel niż określono w zamówieniu, podatek akcyzowy stanowi różnicę między urzędową ceną tego spirytusu, właściwą ze względu na jego przeznaczenie u nabywcy, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną nabycia przez sprzedawcę, pomniejszoną o naliczony podatek od towarów i usług.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia spirytusu na inny cel niż określono w zamówieniu.
4.
Przy sprzedaży spirytusu rektyfikowanego otrzymywanego w procesie jednoczesnego przerobu brzeczki melasowej i spirytusu surowego stosuje się:
1)
dla rektyfikatu otrzymywanego ze spirytusu - stawki wymienione w poz. 5 załącznika nr 1,
2)
dla rektyfikatu otrzymywanego z brzeczki melasowej - stawki wymienione w poz. 6 załącznika nr 1.
5.
Producenci spirytusu i wyrobów spirytusowych uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, niezależnie od podatku określonego w ust. 1-4, płacą podatek akcyzowy w wysokości:
1)
różnicy między wartością spirytusu obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według urzędowych cen zbytu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych,
2)
różnicy między wartością odsprzedanego w stanie nie przerobionym spirytusu luzem (bez podatku od towarów i usług) a wartością tego spirytusu według urzędowej ceny zaliczeniowej (bez podatku od towarów i usług), powiększonej o 5%,
2a) 1
różnicy między wartością spirytusu zużytego do produkcji wyrobów, obliczoną według urzędowej ceny zaliczeniowej, która powinna być zastosowana na podstawie odrębnych przepisów, a wartością tego spirytusu, obliczoną według najniższej urzędowej ceny zaliczeniowej; przy ustalaniu tej różnicy ceny zaliczeniowe przyjmuje się w wysokości pomniejszonej o podatek od towarów i usług,
3)
50% różnicy między wartością spirytusu o obniżonej jakości, obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według cen zakupu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych.
6-7. 2
(skreślone).
8.
Producenci spirytusu surowego przy jego sprzedaży podmiotom innym niż uprawnione do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych spirytusu, niezależnie od podatku określonego w ust. 1, płacą podatek akcyzowy w wysokości różnicy między urzędową ceną zaliczeniową spirytusu surowego, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną zbytu tego spirytusu ustaloną dla podmiotów gospodarczych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
9.
Zwalnia się od podatku akcyzowego:
1)
producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, w części stanowiącej kwotę 22 zł od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w nabytych wyrobach spirytusowych i spirytusie, pochodzących z konfiskat dokonanych przez uprawnione organy,
2)
próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobierane przez organy kontroli, oraz spirytus przekazywany przez jednostki gospodarcze do prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji, jeżeli jednorazowa próba nie przekracza 2 l produktu,
3)
rozlew denaturatu zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników i wyrobów tytoniowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 3 mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych w kraju w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.
3.
Zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż:
1)
etylin wytwarzanych przez etylizację benzyn bazowych zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy,
2)
benzyn bazowych oraz olejów napędowych i ich komponentów rafineriom ropy naftowej, zużywającym te produkty do dalszego przerobu,
3)
paliw silnikowych, a także olejów silnikowych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej przy użyciu sprowadzonych z zagranicy komponentów (surowców, materiałów, półproduktów i produktów), w części odpowiadającej 80% kwoty cła i kwocie podatku akcyzowego, pobranych przez urzędy celne,
4)
paliw silnikowych wytwarzanych z benzyn bazowych lub ich komponentów uzyskiwanych z przerobu ropy naftowej oraz organicznych związków tlenowych, a także wytwarzanych w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych przez podmioty inne niż rafinerie ropy naftowej, utrzymujące rezerwy państwowe administrowane przez Główny Zarząd Rezerw Państwowych, w części odpowiadającej kwocie podatku akcyzowego zapłaconego przy nabyciu (imporcie) komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw, powiększonej o kwotę:
a)
45 zł/t w okresie od dnia 20 marca do dnia 20 czerwca 1995 r.,
b)
30 zł/t w okresie od dnia 21 czerwca 1995 r.,
5) 3
paliw silnikowych oraz olejów smarowych i specjalnych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa dostarczana jest transportem kolejowym lub samochodowym, w części odpowiadającej kwocie 65 zł od każdej tony ropy naftowej dostarczonej tym transportem.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw do silników i wyrobów tytoniowych, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
Warunkiem zastosowania stawki podatku akcyzowego, wymienionej w kolumnie 4 poz. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia, jest przedstawienie przy odprawie celnej oryginalnych dokumentów wystawionych przez producenta zagranicznego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 59, poz. 514).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 1995 r., z tym że stawki podatku akcyzowego określone w poz. 2 pkt 1 załącznika nr 3 oraz w poz. 3 załącznika nr 4 obowiązują od dnia 27 marca 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  4 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol

Systema-

tycznego

wykazu

wyrobów

(SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku

akcyzowego w zł

za 10 dm3 100%

spirytusu lub w

% obrotu bądź w

złotych za 10 l

1234
2443I. Wyroby spirytusowe, na które obowiązują ceny urzędowe
1Wyroby spirytusowe czyste własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-11) o zawartości do 40% alkoholu włącznie349,00
2443-12) o zawartości powyżej 40% alkoholu369,00
2443-153) spirytus butelkowany355,00
4) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l360,00
5) w opakowaniach zminiaturyzowanych

(0,05 l, 0,1 l i 0,15 l)

364,00
2Wyroby spirytusowe gatunkowe własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-21) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości do 40% alkoholu włącznie

360,00
2443-22) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości powyżej 40% alkoholu

366,00
2443-33) wódki gatunkowe półsłodkie i słodkie::

a) wódki gatunkowe półsłodkie

b) wódki gatunkowe słodkie

337,00

295,00

2443-44) likiery336,00
2443-515) wódki gatunkowe niskoprocentowe

(18% do 25% mocy włącznie)

z tego:

317,00
a) aperitify i koktajle281,00
b) kremy alkoholowe o zawartości

18% alkoholu

330,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe245,00
c) kremy alkoholowe o zawartości

powyżej 18% alkoholu

317,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe308,00
6) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l371,00
7) w opakowaniach zminiaturyzowanych

(0,05 l, 0,1 l i 0,15 l)

364,00
II. Spirytusy surowe i rektyfikowane

sprzedawane luzem, na które

obowiązują ceny urzędowe

32441Spirytus surowy, z wyłączeniem owocowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 345,00 zł334,00*) 328,00
2) 23,00 zł 12,00*) 6,00
3) 21,50 zł 10,50*) 4,50
4) 17,00 zł 6,00*) wolny od

podatku

42441-3Spirytus surowy owocowywolny od podatku
52442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany ze spirytusu surowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł351,00
2) 170,00 zł146,00
3) 76,00 zł 52,00
4) 61,00 zł 37,00
5) 35,00 zł 11,0
6) 26,00 zł 2,00
7) 25,00 zł 1,00
8) 24,00 złwolny od podatku
62442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł362,00
2) 170,00 zł157,00
3) 76,00 zł 63,00
4) 61,00 zł 48,00
5) 35,00 zł 22,00
6) 26,00 zł 13,00
7) 25,00 zł 12,00
8) 24,00 zł 11,00
72442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 382,00 zł367,00
2) 26,00 zł 11,00
82442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 395,00 zł379,00
2) 175,00 zł148,00
3) 29,00 zł 13,00
4) 27,00 zł 11,00
92442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z własnego spirytusu surowego melasowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł362,00
2) 170,00 zł157,00
3) 76,00 zł 63,00
4) 61,00 zł 48,00
5) 35,00 zł 22,00
6) 26,00 zł 13,00
7) 25,00 zł 12,00
8) 24,00 zł 11,00
102442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 382,00 zł356,00
2) 26,00 złwolny od podatku
112442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 395,00 zł368,00
2) 175,00 zł148,00
3) 29,00 zł 2,00
4) 27,00 złwolny od podatku
122442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł362,00
2) 170,00 zł157,00
3) 76,00 zł 63,00
4) 61,00 zł 48,00
5) 35,00 zł 22,00
6) 26,00 zł 13,oo
7) 25,00 zł 12,00
8) 24,00 zł 11,00
132449-9Spirytus bezpirydynowy do produkcji octu (ZN-93/IBPRS-23), na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł355,50
2) 19,50 złwolny od podatku
III. Spirytusy i pozostałe produkty,

na które obowiązują ceny umowne

142444-1Spirytus odwodniony techniczny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie,

z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

238,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

4,00
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
152444-1Spirytus odwodniony dla farmacji (F i Fs)wolny od podatku
162449-3Spirytus porektyfikacyjny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie,

z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

209,00
2) przeznaczony bezpośrednio do

produkcji wyrobów nie będących

artykułami spożywczymi, esencjami i

aromatami spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

wolny od podatku
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
172441-5Spirytus posiarczynowy produkowany przez przemysł celulozowo-papierniczywolny od podatku
182442-9Spirytus - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 10 dm3 100% spirytusu)359,00
192444-21Denaturat:
2444-211a) w butelkach20%
2444-212b) luzem25%
202449-29Spirytus skażony - pozostały sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 l lub mniej20%
212449-4Oleje fuzlowe i frakcje propylowo-butylowe 5%
22244Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-21 tabeliwolne od podatku
23bez względu na symbolIV. Napoje alkoholowe o zawartości

alkoholu do 18%, z wyłączeniem

wyrobów winiarskich i piwa

6,50 zł/10 l
* Dotyczy spirytusu surowego melasowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka

podatku

akcyzo-

wego w zł za

10 dm3

100%

spiry-

tusu

1234
1ex 2008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,5%369,00
22207Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i inne alkohole, skażone o dowolnej mocy369,00
32208Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, kremy, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów z czego:369,00
2208 10 00 01) złożone preparaty alkoholowe w rodzaju

używanych do produkcji napojów

369,00
2208 202) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub

wytłoków z winogron

370,00
2208 303) whisky370,00
2208 404) rumy370,00
2208 505) giny i gin Geneva370,00
4Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz napoje alkoholowe nie wymienione w poz. 1-3, z wyłączeniem win i piwawolne od podatku
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  6 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów

(SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku

akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu

1234
10241-1Paliwa do silników:
0242-21) paliwa silnikowe benzynowe

oraz benzyny bazowe

w tym:

779,50 zł/t
a) etylina 94 i benzyna

bazowa tej etyliny

749,50 zł/t
b) etylina 94E i inne etyliny

94 z zawartością od 4,5%

do 5% alkoholu etylowego

609,50 zł/t
c) etylina 86719,50 zł/t
d) benzyny bezołowiowe666,50 zł/t
2) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, z wyjątkiem

olejów do silników okrętowych

w tym oleje o zawartości

siarki:

395,00 zł/t
a) do 0,05% włącznie315,00 zł/t
b) powyżej 0,05% do 0,1%

włącznie

335,00 zł/t
c) powyżej 0,1% do 0,2%

włącznie

355,00 zł/t
d) powyżej 0,2% do 0,3%

włącznie

375,00 zł/t
3) olej napędowy City Diesel

Standard (miejski olej

napędowy) o parametrach

spełniających warunki

techniczne WT-94/MZRiF SA/60

265,00 zł/t
4) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, wytwarzane

z udziałem komponentów

uzyskiwanych z regeneracji

zużytych olejów smarowych,

w których udział komponentów

uzyskanych z regeneracji

w produkcie gotowym wynosi

minimum 10%*

wolne od podatku
5) pozostałewolne od podatku
22552Wyroby tytoniowe:
2552-1, -2, -81) papierosy

w tym:

a) papierosy marek

zagranicznych produkowane

w Polsce

45,60 zł/1000 szt.
b) papierosy z filtrem

o długości powyżej 80 mm

łącznie z filtrem,

z wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

31,50 zł/1000 szt.
c) papierosy z filtrem

o długości do 80 mm łącznie

z filtrem, z wyłączeniem

papierosów wymienionych

pod lit. a)

29,00 zł/1000 szt.
d) papierosy bez filtra,

z wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

26,50 zł/1000 szt.
2552-3, -4, -72) pozostałe wyroby tytoniowe24%
3) nie wymienione w pkt 1 i 2wolne od podatku
*) Dotyczy producentów wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej oraz posiadających specjalistyczne instalacje do regeneracji olejów przepracowanych, składające się co najmniej z destylacji i rafinacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  7 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania*)
1234
1ex 2710 00Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem paliw do silników lotniczych

w tym:

779,50 zł/t
1) etylina 94 zakupiona

bezpośrednio u producenta

zagranicznego

749,50 zł/t
2) benzyny bezołowiowe666,50 zł/t
2ex 2710 00Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych o symbolu 2710 00 69 1395,00 zł/t
32402Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu100%
z czego: papierosy45,60 zł/1000 szt.
42403 10 10 0Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g100%
52403 99 10 0Tytoń do żucia i tabaka35%
*) określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670).

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1 § 1 ust. 5 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 9 sierpnia 1995 r. (M.P.95.41.483) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 sierpnia 1995 r.
2 § 1 ust. 6-7 skreślone przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 9 sierpnia 1995 r. (M.P.95.41.483) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 sierpnia 1995 r.
3 § 3 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 sierpnia 1995 r. (M.P.95.41.483) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 września 1995 r.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 sierpnia 1995 r. (M.P.95.41.483) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 sierpnia 1995 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 9 sierpnia 1995 r. (M.P.95.41.483) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 sierpnia 1995 r.
6 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 2 czerwca 1995 r. (M.P.95.27.327) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 1995 r.

- poz. 1 zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1995 r. (M.P.95.39.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1995 r.

7 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 2 czerwca 1995 r. (M.P.95.27.327) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 1995 r.

- poz. 1 i 2 zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1995 r. (M.P.95.39.466) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 sierpnia 1995 r.