Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.45.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 września 1995 r.
w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku. *

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
W przypadku odsprzedaży spirytusu na inny cel niż określono w zamówieniu, podatek akcyzowy stanowi różnicę między urzędową ceną tego spirytusu, właściwą ze względu na jego przeznaczenie u nabywcy, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną nabycia przez sprzedawcę, pomniejszoną o naliczony podatek od towarów i usług.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia spirytusu na inny cel niż określono w zamówieniu.
4.
Przy sprzedaży spirytusu rektyfikowanego, otrzymywanego w procesie jednoczesnego przerobu brzeczki melasowej i spirytusu surowego, stosuje się:
1)
dla rektyfikatu otrzymywanego ze spirytusu - stawki wymienione w poz. 6 załącznika nr 1 do zarządzenia,
2)
dla rektyfikatu otrzymywanego z brzeczki melasowej - stawki wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 do zarządzenia.
5.
Producenci spirytusu i wyrobów spirytusowych uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, niezależnie od podatku określonego w ust. 1-4, płacą podatek akcyzowy w wysokości:
1)
różnicy między wartością spirytusu obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według urzędowych cen zbytu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych,
2)
różnicy między wartością odsprzedanego w stanie nie przerobionym spirytusu luzem (bez podatku od towarów i usług) a wartością tego spirytusu według urzędowej ceny zaliczeniowej (bez podatku od towarów i usług), powiększonej o 5%,
3)
różnicy między wartością spirytusu zużytego do produkcji wyrobów, obliczoną według urzędowej ceny zaliczeniowej, która powinna być zastosowana na podstawie odrębnych przepisów, a wartością tego spirytusu, obliczoną według najniższej urzędowej ceny zaliczeniowej; przy ustalaniu tej różnicy ceny zaliczeniowe przyjmuje się w wysokości pomniejszonej o podatek od towarów i usług,
4)
50% różnicy między wartością spirytusu o obniżonej jakości, obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według cen zakupu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych.
6.
Producenci spirytusu surowego przy jego sprzedaży podmiotom innym niż uprawnione do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych spirytusu, niezależnie od podatku określonego w ust. 1, płacą podatek akcyzowy w wysokości różnicy między urzędową ceną zaliczeniową spirytusu surowego, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną zbytu tego spirytusu ustaloną dla podmiotów gospodarczych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
7.
Zwalnia się od podatku akcyzowego:
1)
producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, w części stanowiącej kwotę 22 zł od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w nabytych wyrobach spirytusowych i spirytusie, pochodzących z konfiskat dokonanych przez uprawnione organy,
2)
próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobierane przez organy kontroli, oraz spirytus przekazywany prez jednostki gospodarcze do prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji, jeżeli jednorazowa próba nie przekracza 2 l produktu,
3)
rozlew denaturatu zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
1.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników i wyrobów tytoniowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 3 mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych w kraju w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.
3.
Zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż:
1)
etylin wytwarzanych przez etylizację benzyn bazowych zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy,
2)
benzyn bazowych oraz olejów napędowych i ich komponentów rafineriom ropy naftowej, zużywającym te produkty do dalszego przerobu,
3)
paliw silnikowych, a także olejów silnikowych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej przy użyciu sprowadzonych z zagranicy komponentów (surowców, materiałów, półproduktów i produktów), w części odpowiadającej 80% kwoty cła i kwocie podatku akcyzowego, pobranych przez urzędy celne,
4)
paliw silnikowych wytwarzanych z benzyn bazowych lub ich komponentów uzyskiwanych z przerobu ropy naftowej oraz organicznych związków tlenowych, a także wytwarzanych w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych przez podmioty inne niż rafinerie ropy naftowej, utrzymujące rezerwy państwowe administrowane przez Główny Zarząd Rezerw Państwowych, w części odpowiadającej kwocie podatku akcyzowego zapłaconego przy nabyciu (imporcie) komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw, powiększonej o kwotę 30 zł/t,
5)
paliw silnikowych oraz olejów smarowych i specjalnych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa dostarczana jest transportem kolejowym lub samochodowym, w części odpowiadającej kwocie 65 zł od każdej tony ropy naftowej dostarczonej tym transportem.
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw do silników i wyrobów tytoniowych, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
Warunkiem zastosowania stawki podatku akcyzowego, wymienionej w kolumnie 4 poz. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia, jest przedstawienie przy odprawie celnej oryginalnych dokumentów wystawionych przez producenta zagranicznego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 14, poz. 172, Nr 27, poz. 327, Nr 39, poz. 466 i Nr 41, poz. 483).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol Systema-

tycznego

wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku akcyzowe-

go w zł za 10 dm3 100% spirytusu lub w % obrotu, bądź w złotych za 10 l

1234
I. Wyroby spirytusowe
1Wyroby spirytusowe czyste własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach) w tym:
2443-11) o zawartości do 40% alkoholu włącznie349,00
2443-12) o zawartości powyżej 40% alkoholu369,00
2443-153) spirytus butelkowany355,00
4) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l360,00
5) w opakowaniach zminiaturyzowanych (0,05 l, 0,1 l i 0,15 l)364,00
2Wyroby spirytusowe gatunkowe własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-21) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne o zawartości do 40% alkoholu włącznie360,00
2443-22) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne o zawartości powyżej 40% alkoholu366,00
2443-33) wódki gatunkowe półsłodkie i słodkie:

a) wódki gatunkowe półsłodkie

b)wódki gatunkowe słodkie

337,00

295,00

2443-44) likiery336,00
2443-515) aperitify281,00
2443-56) wódki gatunkowe niskoprocentowe (18% do 25%

mocy włącznie) z tego:

a) koktajle

b) kremy alkoholowe o zawartości 18% alkoholu

z czego: kremy alkoholowe jajowe

c) kremy alkoholowe o zawartości powyżej 18%

alkoholu

z czego: kremy alkoholowe jajowe

317,00

281,00

330,00

245,00

317,00

308,00

7) w opakowaniach 0,20 i 0,25 l371,00
8) w opakowaniach zminiaturyzowanych (0,05 l, 0,1

l i 0,15 l)

364,00
3bez względu na symbolNapoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 18%, z wyłączeniem wyrobów winiarskich i piwa6,50 zł/10 l
II. Spirytusy surowe i rektyfikowane sprzedawane luzem, na które obowiązują ceny urzędowe
42441Spirytus surowy, z wyłączeniem owocowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 345,00 zł334,00*) 328,00
2) 23,00 zł12,00*) 6,00
3) 21,50 zł10,50*) 4,50
4) 17,00 zł6,00*) wolny od podatku
52441-3Spirytus surowy owocowywolny od podatku
62442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany ze spirytusu surowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł351,00
2) 170,00 zł146,00
3) 76,00 zł52,00
4) 61,00 zł37,00
5) 35,00 zł11,00
6) 26,00 zł2,00
7) 25,00 zł1,00
8) 24,00 złwolny od podatku
72442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł360,00
2) 170,00 zł155,00
3) 76,00 zł61,00
4) 61,00 zł46,00
5) 35,00 zł20,00
6) 26,00 zł11,00
7) 25,00 zł10,00
8) 24,00 zł9,00
82442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 382,00 zł365,00
2) 26,00 zł9,00
92442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 395,00 zł377,00
2) 175,00 zł146,00
3) 29,00 zł11,00
4) 27,00 zł9,00
102442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z własnego spirytusu surowego melasowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł360,00
2) 170,00 zł155,00
3) 76,00 zł61,00
4) 61,00 zł46,00
5) 35,00 zł20,00
6) 26,00 zł11,00
7) 25,00 zł10,00
8) 24,00 zł9,00
112442-2Spirytus rektyfikowany wyborowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 382,00 zł356,00
2) 26,00 złwolny od podatku
122442-3Spirytus rektyfikowany luksusowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 395,00 zł368,00
2) 175,00 zł148,00
3) 29,00 zł2,00
4) 27,00 złwolny od podatku
132442-1Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł362,00
2) 170,00 zł157,00
3) 76,00 zł63,00
4) 61,00 zł48,00
5) 35,00 zł22,00
6) 26,00 zł13,00
7) 25,00 zł12,00
8) 24,00 zł11,00
142449-9Spirytus bezpirydynowy do produkcji octu (ZN-93/IBPRS-23), na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 375,00 zł355,50
2) 19,50 złwolny od podatku
III. Spirytusy i pozostałe produkty, na które obowiązują ceny umowne
152444-1Spirytus odwodniony techniczny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z wyjątkami

określonymi w pkt 2 i 3

238,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji wyrobów

nie będących artykułami spożywczymi, esencjami

i aromatami spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

4,00
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
162444-1Spirytus odwodniony dla farmacji (F i Fs)wolny od podatku
172449-3Spirytus porektyfikacyjny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z wyjątkami

określonymi w pkt 2 i 3

209,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji wyrobów

nie będących artykułami spożywczymi, esensjami

i aromatami spożywczymi oraz wyrobami

tytoniowymi

wolny od podatku
3) skażony środkami szczególnymiwolny od podatku
182441-5Spirytus posiarczynowy produkowany przez przemysł celulozowo-papierniczywolny od podatku
192442-9Spirytus - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 10 dm3 100% spirytusu)359,00
202444-21Denaturat:
2444-211a) w butelkach20%
2444-212b) luzem25%
21bez względu na symbolSpirytus skażony - pozostały sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 l lub mniej20%
222449-4Oleje fuzlowe i frakcje propylowo-butylowe5%
23244Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-22 tabeliwolne od podatku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzo-

wego w zł za 10 dm3 100% spiry-

tusu

1234
1ex 2008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,5%369,00
22207Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe alkohole, skażone o dowolnej mocy369,00
32208Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, kremy, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów z czego:369,00
2208 10 00 01) złożone preparaty alkoholowe w rodzaju

używanych do produkcji napojów

369,00
2208 202) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub wytłoków

z winogron

370,00
2208 303) whisky370,00
2208 404) rumy370,00
2208 505) giny i gin Geneva370,00
4Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz napoje alkoholowe nie wymienione w poz. 1-3, z wyłączeniem win i piwawolne od podatku
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.Symbol Systema-

tycznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu
1234
10241-1, 0242-2Paliwa do silników:
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny

bazowe w tym:

779,50 zł/t
a) etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny749,50 zł/t
b) etylina 94E i inne etyliny 94 z

zawartością od 4,5% do 5% alkoholu

etylowego

609,50 zł/t
c) etylina 86719,50 zł/t
d) benzyny bezołowiowe666,50 zł/t
2) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do

silników okrętowych

w tym oleje o zawartości siarki:

395,00 zł/t
a) do 0,05% włącznie315,00 zł/t
b) powyżej 0,05% do 0,1% włącznie335,00 zł/t
c) powyżej 0,1% do 0,2% włącznie355,00 zł/t
d) powyżej 0,2% do 0,3% włącznie375,00 zł/t
3) olej napędowy City Diesel Standard

(miejski olej napędowy) o parametrach

spełniających warunki techniczne WT-94/

MZRiF SA/60

265,00 zł/t
4) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem

komponentów uzyskiwanych z regeneracji

zużytych olejów smarowych, w których

udział komponentów uzyskanych z

regeneracji w produkcie gotowym wynosi

minimum 10%*)

wolne od podatku
5) pozostałewolne od podatku
22552Wyroby tytoniowe:
2552-1, -2,-81) papierosy

w tym:

a) papierosy marek zagranicznych

produkowane w Polsce

45,60 zł/1000 szt.
b) papierosy z filtrem o długości powyżej

80 mm łącznie z filtrem, z wyłączeniem

papierosów wymienionych pod lit. a)

31,50 zł/1000 szt.
c) papierosy z filtrem o długości do 80 mm

łącznie z filtrem, z wyłączeniem

papierosów wymienionych pod lit. a)

29,00 zł/1000 szt.
d) papierosy bez filtra, z wyłączeniem

papierosów wymienionych pod lit. a)

26,50 zł/1000 szt.
2552-3, -4,-72) pozostałe wyroby tytoniowe24%
3) nie wymienione w pkt 1 i 2wolne od podatku
*) Dotyczy producentów wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej, posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych oraz posiadających i stosujących specjalistyczne technologie do oczyszczania, destylacji i rafinacji olejów przepracowanych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Poz.Kod PCNNazwa grupy towarów (towaru)Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowa-

nia*)

1234
1ex 2710 00Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzynowe bazowe, z wyjątkiem paliw do silników lotniczych

w tym:

779,50 zł/t
1) etylina 94 zakupiona bezpośrednio u

producenta zagranicznego

749,50 zł/t
2) benzyny bezołowiowe666,50 zł/t
2ex 2710 00Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych o symbolu 2710 00 69 1395,00 zł/t
32402Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu

z czego: papierosy

100%

45,60 zł/1000 szt.

42403 10 10 0Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g100%
52403 99 10 0Tytoń do żucia i tabaka35%
6Wyroby nie wymienione w poz. 1-5wolne od podatku
*) określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231).

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

*Zarządzenie traci moc z dniem 11 grudnia 1995 r., z wyjątkiem przepisu § 3 ust. 3 pkt 4 oraz stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 załącznika nr 3 i w poz. 1 i 2 załącznika nr 4, które tracą moc z dniem 31 grudnia 1995 r. - zob. § 6 zarządzenia z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (M.P.95.61.684)