Monitor Polski

M.P.1952.A-23.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
z dnia 27 lutego 1952 r.
w sprawie sposobu zgłaszania i upłynnienia zbędnych i nadmiernych zapasów uszczelek i szczeliw formowych.

Na podstawie § 3 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 26, poz. 190 i z 1950 r. Nr 22, poz. 188) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Lekkiego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 154) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczą zbędnych i nadmiernych zapasów uszczelek i szczeliw formowych, znajdujących się w posiadaniu państwowych jednostek gospodarczych i administracyjnych oraz przedsiębiorstw pod zarządem państwowym i przedsiębiorstw, w których Skarb Państwa lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego.
2. Za uszczelki i szczeliwa formowe uważa się następujące grupy towarowe:
1) uszczelki formowe prasowane:
a) z masy azbestowo-kauczukowej, prasowane, grafitowane, sekcyjne oraz włazowe,
b) z masy azbestowo-kauczukowej, prasowane, grafitowane, do szkieł wodoskazowych,
c) uszczelki olejoodporne,
d) uszczelki kwasoodporne (Adiant OP),
e) pierścienie Klingera,
f) pierścienie Klingera z przelotami metalowymi,
g) pierścienie Jenkinsa,
h) szczeliwo Tuks,
i) taśma włazowa,
j) natłoczki Molteks,
k) pierścienie grafitowo-węglowe,
l) pierścienie Huhna,
m) szczeliwo Hultschińskiego;
2) uszczelki wycinane:
a) z filcu,
b) z tektury,
c) z płyt azbestowo-kauczukowych (klingerytowych),
d) z płyt azbestowych lub tektury azbestowej,
e) z fibry,
f) z korka,
g) miedziano-azbestowe;
3) szczeliwo plastyczne:
a) Argo,
b) Adiant Z,
c) Manganit,
d) Metaloplasticum.
3. Zbędnymi zapasami uszczelek i szczeliw formowych w rozumieniu niniejszego zarządzenia są takie zapasy, których jednostki określone w ust. 1, zwane dalej "posiadaczami", nie zużywają na własne, planowe potrzeby.
4. Nadmiernymi zapasami uszczelek i szczeliw formowych są takie zapasy, które przewyższają obowiązujące normatywy zapasu.
§  2.
1. Posiadacze mają obowiązek bieżąco ujawniać powstałe zbędne lub nadmierne zapasy uszczelek i szczeliw formowych, zwane dalej w skrócie "zapasami uszczelek i szczeliw formowych", oraz zgłaszać je na kartach ewidencyjnych bezpośrednio do Centrali Zbytu Artykułów Technicznych (CZAT).
2. Zgłoszenie powinno bezwzględnie zawierać w odniesieniu do każdego rodzaju, gatunku i wymiarów uszczelek i szczeliw formowych z osobna:
1) dokładny opis techniczny - stosownie do wytycznych podanych przez CZAT w cenniku Nr 53/51;
2) pochodzenie lub przyczyny powstania zapasu (np. poniemiecki, zbędny wskutek wycofania agregatu itp.);
3) określenie, na jak długi okres czasu służyć może zapas, jeśli jest to zapas nadmierny.
3. W przypadku gdy posiadaczowi jest wiadome, że uszczelek i szczeliw formowych tego samego rodzaju, gatunku czy wymiarów używa także inna jednostka, powinien zgłoszenie uzupełnić odpowiednią wzmianką.
4. Zgłoszenia dokonane po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, a nie spełniające warunków ust. 2, są nieważne, chyba że posiadacz umotywuje na karcie ewidencyjnej niemożność spełnienia warunków.
§  3.
1. CZAT obowiązana jest zagospodarować zgłoszone jej zapasy uszczelek i szczeliwa formowego.
2. Przez zagospodarowanie rozumie się:
1) przyjęcie do własnych magazynów w celu dalszej odprzedaży;
2) wskazanie nabywcy;
3) zwolnienie do użytku posiadacza;
4) zakwalifikowanie na odpadki użytkowe, na przerób lub regenerację.
3. Zagospodarowanie uszczelek i szczeliwa formowego przez CZAT powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty ich zgłoszenia.
§  4. CZAT obowiązana jest ewidencjonować zgłoszone jej karty ewidencyjne uszczelek oraz szczeliwa formowego w sposób zapewniający jej:
1) posiadanie bieżących informacji co do ilości i jakości zgłoszonych materiałów, jak również co do miejsc ich zmagazynowania;
2) możność porównywania zgłoszonych materiałów z bieżącymi zamówieniami.
§  5.
1. CZAT uprawniona jest w każdym przypadku przejąć do własnych magazynów lub wskazać nabywcę na zgłoszone jej uszczelki i szczeliwa formowe bez względu na to, czy stanowią one u posiadacza zapasy zbędne czy nadmierne.
2. Jeśli CZAT otrzyma zgłoszenie zapasu uszczelek lub szczeliwa formowego, który może być zużyty przez posiadacza we własnym zakresie w 1952 r., uprawniona jest zwrócić posiadaczowi karty ewidencyjne z poleceniem, żeby zapas taki zatrzymał na pokrycie własnych planowych potrzeb i dokonał jednocześnie czynności określonych w § 6.
3. Jeśli CZAT otrzyma zgłoszenie uszczelek lub szczeliwa formowego, które posiadacz może zużyć dopiero w dalszych latach planu 6-letniego, uprawniona jest postąpić w sposób określony w ust. 2, jeśli zapas ten nie może być wcześniej wykorzystany przez innych użytkowników.
4. Jeśli CZAT otrzyma zgłoszenie zapasu uszczelek i szczeliwa formowego o wymiarach gatunkowych lub typie, który zużywają także inne jednostki tego samego przemysłu, uprawniona jest zażądać od właściwego centralnego zarządu informacji, czy i w jakim czasie może być zużyty dany zapas przez wszystkie jednostki temu centralnemu zarządowi podległe.
5. Jeśli CZAT otrzyma zgłoszenie zapasu uszczelek i szczeliwa formowego o wymiarach, gatunku lub typie zużywanych wyłącznie w jednym przemyśle, uprawniona jest powiadomić o tym właściwy centralny zarząd i przesłać mu odpowiednie karty ewidencyjne oraz zażądać, żeby zapas pozostawił na pokrycie potrzeb podległych jednostek w 1952 r. i dokonał czynności określonych w § 6.
6. CZAT uprawniona jest przeznaczyć uszczelki i szczeliwa formowe na odpadki użytkowe, do przerobu lub do regeneracji na podstawie orzeczenia komisji kwalifikacyjnej.
§  6.
1. Jeśli posiadacz otrzyma polecenie zatrzymania uszczelek lub szczeliwa formowego na pokrycie własnych planowych potrzeb, powinien:
1) sporządzić wykaz tego zapasu z podaniem ceny jednostkowej i wartości globalnej;
2) przesłać wykaz do swej jednostki nadrzędnej o uznanie zapasu jako zapasu specjalnego, z powołaniem się na polecenie CZAT;
3) skorygować plan zaopatrzenia i wycofać zamówienia, jeśli zamówienia zostały już złożone na takie same uszczelki i szczeliwa formowe.
2. Jednostka nadrzędna - po wyjednaniu upoważnienia ministerstwa, któremu podlega - powinna przesłać wykaz do oddziału Narodowego Banku Polskiego (NBP) właściwego dla posiadacza zapasu z wnioskiem o kredytowanie zapasu kredytem specjalnym.
§  7.
1. CZAT obowiązana jest żądać, żeby jednostki, które składają zamówienia na uszczelki i szczeliwa formowe, dołączały do tych zamówień oświadczenia, określające posiadany przez nie zapas tych uszczelek i szczeliw formowych oraz ilości, gatunek i wymiary tych materiałów.
2. Zamówienia bez oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, należy zwracać bez załatwienia, z żądaniem uzupełnienia.
§  8.
1. CZAT obowiązana jest komisyjnie w składzie:
1) 2 przedstawicieli CZAT;
2) 2 przedstawicieli Zarządu Przemysłu Artykułów i Tkanin Technicznych;
3) 1 przedstawiciela czynnika społecznego spośród personelu CZAT

orzekać, które spośród zgłoszonych do upłynnienia uszczelek i szczeliw formowych powinny być przeznaczone na odpadki użytkowe, do przerobu lub do regeneracji.

2. Komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, przewodniczy przedstawiciel CZAT wyznaczony przez dyrektora CZAT.
3. Nie należy kwalifikować do przerobu bądź regeneracji uszczelek lub szczeliwa formowego, jeśli koszty regeneracji lub przerobu byłyby wyższe od kosztów takich samych wyrobów wytwarzanych w kraju.
4. Nie należy kwalifikować na odpadki użytkowe uszczelek i szczeliwa formowego, jeśli jest wiadome, że mogą one być zużyte w okresie planu 6-letniego.
5. W celu umożliwienia pracy komisji kwalifikacyjnej CZAT powinna przedstawić materiały motywujące zakwalifikowanie materiałów na odpadki użytkowe, do przerobu lub do regeneracji.
§  9.
1. Karty ewidencyjne uszczelek i szczeliwa formowego zakwalifikowanego na odpadki użytkowe CZAT zwraca posiadaczom wraz z odpisem orzeczenia komisji kwalifikacyjnej i z wnioskiem o przekazanie do Centrali Odpadków Użytkowych.
2. CZAT sporządza wykaz uszczelek i szczeliwa formowego zakwalifikowanego do przerobu i regeneracji i przesyła go do Przedsiębiorstwa Upłynnienia Remanentów wraz ze wskazaniem zakładu, który może dokonać regeneracji lub przerobu.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) w jednej pozycji tylko materiały tych samych wymiarów, rodzaju i gatunku;
2) nazwy i adresy posiadaczy wraz z określeniem znajdujących się u nich ilości uszczelek i szczeliwa formowego;
3) wskazówki co do regeneracji czy przerobu.
§  10.
1. Posiadacz sprzedaje uszczelki i szczeliwa formowe po cenach cennikowych, chyba że posiadają one zmniejszoną wartość użytkową; w tym ostatnim przypadku cena powinna być uzgodniona pomiędzy sprzedawcą i nabywcą.
2. Posiadacz fakturuje sprzedane uszczelki i szczeliwa formowe na odbiorcę wskazanego przez CZAT.
3. Posiadacz fakturuje uszczelki i szczeliwa formowe na CZAT tylko w tym przypadku, jeśli CZAT w ciągu 6 miesięcy od daty ich zgłoszenia nie wskazała posiadaczowi nabywcy lub nie wskazała innego sposobu zagospodarowania materiałów.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, CZAT obowiązana jest wykupić fakturę, chyba że posiadacz wystawił na nią fakturę mimo uprzedniego otrzymania wskazówek co do sposobu zagospodarowania zgłoszonych przez niego materiałów.
§  11. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczą również uszczelek i szczeliwa formowego zgłoszonego do CZAT przed wejściem w życie zarządzenia z tym, że:
1) termin określony w § 3 ust. 3 biegnie od dnia 1 stycznia 1952 r.,
2) posiadacze obowiązani są zawiadomić CZAT w terminie do dnia 15 kwietnia 1952 r., które spośród zgłoszonych uszczelek i szczeliw formowych zamierzają zatrzymać do zużycia na własne, planowe potrzeby.
§  12. W sprawach nie określonych przepisami niniejszego zarządzenia należy stosować przepisy instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr A-46, poz. 602, Nr A-51, poz. 685 i Nr A-87, poz. 1202), w szczególności przepisy §§ 3, 5, 6, 7, 10 ust. 2, §§ 24, 37, 38, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 66 powołanej instrukcji.
§  13. CZAT składa Ministerstwu Przemysłu Lekkiego miesięczne sprawozdania z przebiegu akcji zagospodarowania zgłoszonych jej uszczelek i szczeliw formowych na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  14. Zarządzenie niniejsze dotyczy jednostek podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie i ze zmianami określonymi przez tych Ministrów.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Podawać wartość wg obowiązujących cenników w zaokrągleniu do pełnych złotych
..........SprawozdanieIlość kartWartość
(nazwa hurtowni lub innej jednostki zbytu)
z akcji upłynnienia remanentów obcychStan zgłoszeń na początku miesiąca
w okresie ..........Stan zgłoszeń w końcu miesiąca
Lp.Nazwa lub oznaczenie materiału* * )Zgłoszono do upłynnieniaUpłynnionoZałatwiono w inny sposób
ogółemw tym
przejęto do magazynów własnychpozostawiono u posiadaczyprzejęto przez odbiorców wskazanych przez hurtownięprzesłano do PURzakwalifikowano na odpadzwrócono celem korekty kart
ilość kartwartośćilość kartwartośćilość kartwartośćilość kartwartośćilość kartwartośćilość kartwartośćilość kartwartośćilość kartwartość
123456789101112131415161718
Razem lub do przeniesienia
*)Na tych samych drukach centrala handlowa lub biura sprzedaży sporządzają zestawienie zbiorcze i wtedy w kol. 2 zamiast nazwy materiałów podają nazwy hurtowni, składów.