Monitor Polski

M.P.2019.369

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 43/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Kapitan statku, po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 6. dniu przed dniem wyborów, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie I, właściwą dla okręgu wyborczego nr 4, według wzoru i w sposób określony w uchwale nr 36/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 346).
2.  Na sporządzonej przez kapitana statku karcie do głosowania, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.
§  2.  Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.
§  3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 24/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (M.P. poz. 336).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.