Wzory kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Monitor Polski

M.P.2019.346

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 36/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1. 
Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich drukowana jest:
1)
na papierze koloru białego;
2)
jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich:
a)
numerów list,
b)
oznaczeń list nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego,
c)
imion i nazwisk kandydatów.
2. 
Karta jest:
1)
jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A3 lub formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A3;
2)
kartą składającą się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek formatu A4 lub formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A4 - w przypadku, gdy sporządzenie karty, o której mowa w pkt 1, będzie niemożliwe.
3. 
Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1:
1)
w górnej lewej części umieszcza się oznaczenie "Okręg wyborczy nr ...";
2)
pośrodku, w górnej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu ......................... r. LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO";
3)
listy kandydatów umieszcza się w wierszach w kolejności ich numerów, licząc od lewej do prawej, podając dla każdej listy symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, i numer listy poprzedzony wyrazami "Lista nr ...", a poniżej oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego;
4)
na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata, przeznaczając jednakowe pole dla każdej listy;
5)
w dolnej części, umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
4. 
Karta, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera stronę tytułową, stronę ze spisem treści oraz strony z listami kandydatów. Każda strona karty, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ...", a w prawej - oznaczeniem "str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)". Pierwsza strona karty do głosowania jest stroną tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu .................". W środkowej jej części umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Druga strona karty do głosowania jest stroną ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "Spis treści", poniżej napis "Listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego" i w dwóch kolumnach napis "Strona", a niżej ułożone według kolejności numerów list symbole graficzne komitetów wyborczych symbole te posiadających i oznaczenia list nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego oraz numery stron, na których umieszczona jest dana lista. W pierwszej kolumnie umieszcza się 15 oznaczeń list komitetów wyborczych. Na kolejnych stronach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, w kolejności ich numerów. Na jednej stronie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Każda lista opatrzona jest numerem listy poprzedzonym wyrazami "Lista nr ...", a poniżej symbolem graficznym komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata.
5. 
Wzór karty do głosowania określa:
1)
w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 - załącznik nr 1;
2)
w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 2.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 139).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu ............................. r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu ................................. r.

wzór