Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.

DZIAŁ  XI

Wybór oraz wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie organów państwowych

Art.  91. 
1.  Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody:
1) na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu;
2) na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Dziecka w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu;
3) na powołanie i odwołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2.  Senat przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1, może wezwać kandydata na stanowisko albo osobę zajmującą stanowisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.
3.  Uchwały Senatu w sprawach określonych w ust. 1 Marszałek Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu.
Art.  92. 
1.  Senat wybiera dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
2.  Senat powołuje i odwołuje:
1) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
2) trzech członków Rady Polityki Pieniężnej;
3) dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2a.  Senat wybiera i odwołuje ławników Sądu Najwyższego.
3.  Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Senat podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Art.  93. 
1.  Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2 zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów.
2.  Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej oraz jednemu kandydatowi do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3.  Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególności kryteria wynikające z odpowiednich ustaw.
Art.  94. 
1.  Wnioski, o których mowa w art. 93, składa się Marszałkowi Senatu.
2.  Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni:
1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2;
2) od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu;
3) od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu - w stosunku do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.
3.  Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu zaopiniowania.
4.  Komisje przedstawiają Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych kandydatur oraz opinie sformułowane w oparciu o przeprowadzone przesłuchania kandydatów.
Art.  95. 
1.  Senat, przed podjęciem uchwał w sprawie wyboru lub powołania osób na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2, może wezwać kandydatów na stanowiska do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.
2.  Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie.
3.  Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2, senatorom przysługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty głosowania. Art. 93 i 94 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art.  95a. 

(uchylony).

Art.  96. 
1.  (uchylony).
2.  Odwołanie członków organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 2, następuje wyłącznie w przypadkach określonych w odpowiednich ustawach. Marszałek Senatu przedstawia Senatowi projekt uchwały w tej sprawie.
3.  Do postępowania w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 94 ust. 3 i 4 oraz art. 95 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art.  96a. 
1.  Niezwłocznie po podaniu do wiadomości Marszałka Senatu ustalonej liczby ławników Sądu Najwyższego albo po złożeniu wniosku o wybór uzupełniający, na senackiej stronie internetowej udostępnia się informację o przystąpieniu do wyboru ławników Sądu Najwyższego, zawierającą:
1) liczbę wybieranych ławników i określenie ich kadencji, ze wskazaniem czy wybór dotyczy pełnej kadencji, czy też ma charakter uzupełniający;
2) wskazanie terminu i miejsca zgłaszania kandydatów oraz skutków przekroczenia terminu;
3) wymogi, jakie powinien spełnić kandydat;
4) wymogi formalne, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, oraz skutki niespełnienia tych wymogów;
5) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów;
6) omówienie procedury wyboru;
7) wzór karty zgłoszenia oraz miejsce jego udostępnienia w formie papierowej.
2.  W przypadku wyboru uzupełniającego termin zgłaszania kandydatów wynosi 30 dni od dnia udostępnienia informacji o przystąpieniu do wyboru ławników.
Art.  96b. 
1.  Marszałek Senatu kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu Najwyższego wraz z dołączonymi dokumentami do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
2.  Po zbadaniu zgłoszeń Komisja:
1) wskazuje Marszałkowi Senatu kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne;
2) przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych.
3.  Marszałek Senatu przekazuje Komisji informacje o kandydatach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, otrzymane od Komendanta Głównego Policji.
4.  Komisja przedstawia Senatowi listę kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz opinie o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym, sformułowane w oparciu o posiadane dokumenty, a w razie potrzeby przesłuchania określonych kandydatów - także w oparciu o te przesłuchania.
Art.  96c. 
1.  Senat wybiera ławników Sądu Najwyższego w głosowaniu imiennym.
2.  Senator może opowiedzieć się za wyborem co najwyżej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych ławników.
3.  Jeżeli liczba kandydatów, o których mowa w art. 96b ust. 2 pkt 1, jest większa niż liczba wybieranych ławników:
1) za wybranych na ławników uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
2) w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a jednocześnie spowodowałoby to wybór większej niż ustalona liczby ławników, przeprowadza się spośród tych kandydatów drugą turę głosowania, a w razie potrzeby - kolejne tury głosowania.
Art.  96d. 

Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego uchwałę Senatu w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego oraz dokumenty dotyczące osób wybranych ławnikami:

1) karty zgłoszenia kandydatów wraz z dołączonymi dokumentami;
2) informacje o kandydatach uzyskane od Komendanta Głównego Policji.
Art.  96e. 
1.  Kandydat na ławnika Sądu Najwyższego, który nie został wybrany, albo podmiot go zgłaszający odbiera w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały przez Senat kartę zgłoszenia kandydata wraz z dołączonymi dokumentami.
2.  Kandydat na ławnika Sądu Najwyższego, który nie został wybrany, odbiera w terminie, o którym mowa w ust. 1, informacje o nim uzyskane od Komendanta Głównego Policji.
3.  W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają one zniszczeniu przez Kancelarię Senatu w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
4.  Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku podjęcia przez Senat uchwały, o której mowa w art. 96b ust. 2 pkt 2.
Art.  96f. 
1.  Odwołanie ławnika Sądu Najwyższego następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Marszałek Senatu przedstawia Senatowi projekt uchwały w tej sprawie, który podlega zaopiniowaniu przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
2.  Przewodniczący Komisji zaprasza ławnika, którego dotyczy projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, a w razie niemożności osobistego stawiennictwa - ustanowionego przez niego pełnomocnika, do udziału w posiedzeniu Komisji w celu złożenia wyjaśnień.
3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do posiedzenia Senatu.
4.  Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego uchwałę Senatu w sprawie odwołania ławnika.
Art.  96g. 

Do projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 2, art. 96b ust. 2 pkt 2 i art. 96f ust. 1, nie stosuje się przepisów działu IX.