Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019. - M.P.2020.471 - OpenLEX

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019.

Monitor Polski

M.P.2020.471

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 8/2020
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019, stanowiące załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

NBPNarodowy Bank PolskiRada Polityki Pieniężnej
Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019

Warszawa, maj 2020 r.

grafika

Załącznik Nr  1

Wybrane dane makroekonomiczne i finansowe

Załącznik Nr  2

Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej

Załącznik Nr  3

Wyniki głosowań członków Rady Polityki Pieniężnej nad wnioskami i uchwałami