[Zadania Rady Polityki Pieniężnej] - Art. 12. - Narodowy Bank Polski. - Dz.U.2022.2025 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Zadania Rady Polityki Pieniężnej] - Narodowy Bank Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2025 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  12.  [Zadania Rady Polityki Pieniężnej]
1. 
Rada Polityki Pieniężnej, zwana dalej "Radą", ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.
2. 
Kierując się założeniami polityki pieniężnej Rada w szczególności:
1)
ustala wysokość stóp procentowych NBP;
2)
ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i wysokość jej oprocentowania;
3)
określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych;
4)
zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP;
5)
przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP;
6)
ustala zasady operacji otwartego rynku.
3. 
Rada dokonuje ocen działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej.
4. 
(uchylony).