Monitor Polski

M.P.2019.466

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 2/2019
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018, stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018