§ 2. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  2.
1.
Przekazuje się uprawnienia do wydawania przepisów szczegółowych o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw określonych artykułów ministrom, którym podlegają jednostki zbytu tych artykułów.
2.
Szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw wydawane będą przez ministrów, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z naczelnymi organami administracji państwowej i centralnymi organizacjami spółdzielczymi nadzorującymi innych dostawców i głównych odbiorców takich samych artykułów i w uzgodnieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
3.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, mogą odbiegać od przepisów określonych w § 1 pkt 1 tylko w zakresie uzasadnionym szczególnymi potrzebami produkcji lub obrotu danymi artykułami.