Warunki dostawy złomu metali, popiołów, zgarów, żużli, odprysków, pyłów i szlamów metali nieżelaznych oraz ich stopów.

Monitor Polski

M.P.1959.11.39

Akt utracił moc
Wersja od: 2 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 24 grudnia 1958 r.
w sprawie warunków dostawy złomu metali, popiołów, zgarów, żużli, odprysków, pyłów i szlamów metali nieżelaznych oraz ich stopów.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) oraz §§ 2 i 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się branżowe warunki dostawy złomu: stali niestopowej, stali stopowej, żeliwa oraz miedzi, cynku, cyny, ołowiu, aluminium, magnezu, niklu i stopów tych metali, jak również popiołów, zgarów, żużli, odprysków, pyłów i szlamów metali nieżelaznych oraz ich stopów, zwanego dalej "złomem", zawarte w załączniku do zarządzenia.
Tracą moc przepisy dotyczące warunków dostawy złomu metali nieżelaznych, zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia Ministra Hutnictwa z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i warunków dostawy metali nieżelaznych (Monitor Polski Nr 37, poz. 241).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAWY ZŁOMU W OBROCIE KRAJOWYM

Przepisy wstępne.
§ 1.
Warunki niniejsze dotyczą dostaw złomu dokonywanych:
1)
przez jednostki gospodarki uspołecznionej do zakładów gospodarki uspołecznionej zużywających złom do produkcji, jak huty, odlewnie, rafinerie, zakłady chemiczne i inne (złom wsadowy),
2)
przez jednostki gospodarki uspołecznionej do oddziałów przerobu i składnic złomu (złom niewsadowy).

Rozdział  I.

Warunki dostawy złomu do zakładów zużywających złom do produkcji.

Umowa dostawy.
§  2.
Wszystkie dostawy złomu zarówno rozdzielanego, jak i nie rozdzielanego, dokonywane są na podstawie umów, z wyjątkami określonymi w art. 7 i 8 dekretu z dnia 7 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
§  3.
Przez zawarcie umowy dostawy dostawca zobowiązuje się dostarczyć odbiorcy określony w umowie złom, a odbiorca zobowiązuje się przyjąć ten złom i zapłacić należność.
§  4.
1.
Umowy zawiera się w drodze złożenia przez jedną stronę zamówienia i jego akceptacji przez drugą stronę.
2.
Zamówienie uważa się za akceptowane przez drugą stronę w razie niezgłoszenia przez tę stronę zamawiającemu zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
§  5.
1.
Zamówienie na złom miedzi, cynku, cyny, ołowiu, aluminium, magnezu, niklu i stopów tych metali składa się do Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych. Jednostka ta może wskazać zamawiającemu przedsiębiorstwo, które zawrze umowę dostawy metali nieżelaznych.
2.
Zamówienie na złom stali niestopowej, stali stopowej, żeliwa oraz popiołów, zgarów, żużli, odprysków, pyłów i szlamów metali nieżelaznych oraz ich stopów składa się do Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom", która przekazuje je do wykonania terenowo właściwej rejonowej zbiornicy złomu lub zakładowi przerobu złomu bądź innym jednostkom, zawiadamiając o tym zamawiającego.
3.
W razie niemożności wykonania zamówienia przez jednego dostawcę Centrala Gospodarki Złomem "Centrozłom" może przekazać jednostkom organizacyjnym wymienionym w ust. 2 zlecenia (dyspozycje wysyłkowe) zawierające odpowiednie dane z zamówienia, zawiadamiając o tym zamawiającego kopią zlecenia.
4.
Rejonowe zbiornice złomu mogą przesłać zamówienia do wykonania innym jednostkom, od których otrzymały zgłoszenie złomu, zawiadamiając o tym zamawiającego.
5.
W przypadkach określonych w ust. 2-4 w razie niezgłoszenia zastrzeżeń zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia (zlecenia) przez jednostkę, której zamówienie (zlecenie) zostało do wykonania przesłane przez Centralę Gospodarki Złomem "Centrozłom" lub rejonową zbiornicę złomu, zostaje zawarta umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia (zlecenia).
§  6.
1.
Jednostka, która otrzymała niewłaściwie skierowane zamówienie, ma obowiązek zwrócić albo przesłać je właściwej jednostce, zawiadamiając o tym zamawiającego.
2.
Jednostki właściwe do przyjmowania zamówień (§ 5) powinny w miarę możności uwzględniać życzenia odbiorców co do powierzenia wykonania dostawy wskazanemu przez odbiorcę dostawcy, biorąc pod uwagę względy gospodarcze, a w szczególności racjonalność przewozów.

Terminy zawierania umów.

§  7.
1.
Zamówienia należy składać na 45 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym dostawa ma nastąpić.
2.
W razie niezłożenia zamówienia w terminie określonym w ust. 1 jednostka właściwa do przyjmowania zamówień mimo to zamówienie przyjmie, z tym że wykonanie zamówienia zostanie przesunięte na następny okres.
§  8.
1.
Skutki niezłożenia w terminie zamówienia na złom metali nieżelaznych w ramach rozdzielników lub uzgodnień dostaw określają postanowienia § 10 przepisów o przydziałach i rozdzielnikach metali nieżelaznych, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Hutnictwa z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i warunków dostawy metali nieżelaznych (Monitor Polski Nr 37, poz. 241).
2.
Jeżeli zawiadomienie o wysokości przydziału metali nieżelaznych (§ 4 przepisów o przydziałach i rozdzielnikach metali nieżelaznych powołanych w ust. 1) zostało przesłane w takim terminie, że zamówienie odbiorcy nie może być złożone w terminie określonym w § 7, termin do składania zamówień ulega skróceniu o tyle dni, o ile opóźnione zostało przesłanie zawiadomienia o wysokości przydziału.
3.
Termin określony w § 7 nie jest stosowany w przypadkach, gdy w uzgodnieniach dostaw ustalony został inny termin składania zamówień.
§  9.
Zamówienie powinno być złożone oddzielnie:
1)
na złom stali niestopowej,
2)
na złom stali stopowej,
3)
na złom żeliwa,
4)
na złom metali nieżelaznych i ich stopów, wymienionych w § 1,
5)
na popioły, zgary, żużle, odpryski, pyły i szlamy metali nieżelaznych i ich stopów, wymienionych w § 1.

Treść umowy.

§  10.
1.
Zamówienie oraz dyspozycja wysyłkowa powinny zawierać:
1)
nazwę i adres jednostki właściwej do przyjmowania zamówień,
2)
nazwę i adres odbiorcy ze wskazaniem nadzorującego go ministerstwa i centralnego zarządu (jednostki równorzędnej),
3)
numer i datę zamówienia,
4)
ilość złomu podlegającą dostawie,
5)
określenie złomu ze wskazaniem kategorii, grupy, rodzaju i klasy, według państwowych norm hutniczych lub nomenklatury właściwych cenników,
6)
cenę z podaniem numeru i pozycji cennika, a jeżeli dany złom nie jest objęty obowiązującymi cennikami - cenę ze wskazaniem organu, który ją ustalił,
7)
numer i datę rozdzielnika ze wskazaniem jednostek, które rozdzielnik sporządziły, lub uzgodnienia dostaw bądź numer dowodu zakupu surówki,
8)
terminy wysyłki ze wskazaniem ilości złomu, który w poszczególnych terminach ma być dostarczony,
9)
sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub wodnym, nazwę stacji kolejowej, portu lub innego miejsca przeznaczenia, np. bocznicy itp.),
10)
nazwę jednostki, którą należy zawiadomić o dokonaniu wysyłki lub o przygotowaniu złomu do wydania ze składu,
11)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
12)
nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwę kredytu lub tytułu budżetu i jego części,
13)
cel, na jaki złom objęty zamówieniem jest przeznaczony,
14)
powołanie się na właściwe przepisy w sprawie warunków dostawy,
15)
sposób opakowania oraz terminy zwrotu opakowania nadającego się do ponownego użytku.
2.
W razie braku ustalonej ceny w zamówieniu należy zamieścić wzmiankę, że cena zostanie ustalona w obowiązującym trybie przez właściwy organ.
3.
W razie potrzeby w zamówieniu oraz dyspozycji wysyłkowej należy:
1)
zamieścić zastrzeżenia, że odbiór lub wysyłka mają być poprzedzone badaniem technicznym, gdzie i na czyj koszt badania będą przeprowadzone oraz że ma być dołączony atest,
2)
zamieścić żądanie co do specjalnego opakowania,
3)
wskazać jednostkę, której ma być wysłana kopia rachunku,
4)
określić dodatkowe powody odmowy zapłaty,
5)
podać inne szczegółowe zastrzeżenia, jeżeli rodzaj dostawy tego wymaga,
6)
zamieścić zastrzeżenia, że dostawa złomu powinna nastąpić po przedłożeniu dowodu zapłaty.
§  11.
Jeżeli w zamówieniu określono przedmiot i terminy dostawy, Centrala Gospodarki Złomem "Centrozłom" lub przedsiębiorstwo, do którego je skierowano, nie może uchylić się od przyjęcia zamówienia tylko z tego powodu, że w zamówieniu nie zostały wymienione inne dane określone w § 10, może natomiast żądać uzupełnienia zamówienia, a w razie nienadesłania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - żądać zapłaty kary określonej w § 81.
§  12.
Jeżeli w zamówieniu umieszczono postanowienie, że należność za dostawę złomu zapłaci inna jednostka, a jednostka ta uchyla się od obowiązku zapłaty, zamawiający pokryje należność, chyba że do zamówienia dołączy pełnomocnictwo jednostki, w której imieniu złożył zamówienie.

Dodatkowe dyspozycje.

§  13.
1.
Jeżeli w zamówieniu zastrzeżono, że odbiorca może w czasie późniejszym w dodatkowych dyspozycjach określić ściślej przedmiot dostawy, terminy lub miejsca dostawy, dyspozycję dotyczącą przedmiotu dostawy lub terminu należy przesłać - jeżeli w zamówieniu inaczej nie zastrzeżono - na 30 dni przed początkiem miesiąca, w którym dostawa ma być wykonana. Dodatkowe dyspozycje dotyczące wyłącznie miejsca dostawy składać należy nie później niż na 10 dni przed terminem dostawy.
2.
Dostawca, który nie otrzymał dodatkowej dyspozycji w terminie, może odstąpić od umowy albo określić przedmiot, terminy i miejsca dostawy zawiadamiając o tym odbiorcę.
3.
W przypadku określonym w ust. 1 i 2 strona, która nie akceptuje treści dodatkowej dyspozycji drugiej strony, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji przesłać protokół rozbieżności. Nie wysłanie protokołu rozbieżności w powyższym terminie uważa się za przyjęcie dodatkowej dyspozycji.

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie zamówienia lub dodatkowej dyspozycji.

§  14.
1.
W razie gdy z uzgodnienia dostaw wynika obowiązek odbiorcy zawarcia umowy dostawy, odbiorca, który bez uzasadnionych przyczyn nie wysłał zamówienia w terminie określonym w uzgodnieniu, obowiązany jest zapłacić dostawcy karę określoną w § 81.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w razie niezłożenia przez odbiorcę w terminie dyspozycji dodatkowej przewidzianej w umowie (§ 13).

Przyjęcie zamówień. Protokoły rozbieżności.

§  15.
Zamówienia przesyła się do jednostek właściwych do składania zamówień w dwóch egzemplarzach.
§  16.
1.
Zastrzeżenia co do zamówień (zleceń) powinny być kierowane bezpośrednio do zamawiającego z kopią dla jednostki, która przesłała zamówienie (zlecenie) do wykonania (§ 5 ust. 1-4).
2.
Skutki niezgłoszenia zastrzeżeń we właściwym terminie określają § 4 ust. 2, § 5 ust. 5 i § 8 ust. 1.
3.
Jeżeli zamówienie (zlecenie) zostało złożone w związku z awarią, oświadczenie o niemożliwości wykonania dostawy powinno być wysłane odbiorcy niezwłocznie, z zachowaniem przepisu ust. 1.

Spory przedumowne.

§  17.
1.
Strona, której zamówienie zostało zwrócone z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, powinna nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi, a w jakiej części uznaje umowę za zawartą. W razie nie wysłania zawiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że umowa została zawarta na warunkach określonych w protokole rozbieżności.
2.
Zawiadamiając drugą stronę o nie zaakceptowaniu jej zastrzeżeń strona może zwrócić się do swej jednostki nadrzędnej bądź do jednostki właściwej do przyjmowania zamówień z wnioskiem o podjęcie kroków celem uzgodnienia stanowisk.
3.
W razie gdy umowa zawarta być miała na podstawie rozdzielnika lub uzgodnienia dostaw, strona, której zamówienie nie zostało zaakceptowane w całości lub w części, może wystąpić do komisji arbitrażowej z wnioskiem o ustalenie treści umowy.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dodatkowych dyspozycji, o których mowa w § 13.
§  18.
Wniosek o ustalenie treści umowy składa się w komisji arbitrażowej przeciwko jednostce, która otrzymała zamówienie (zlecenie) do wykonania.

Jakość przedmiotu dostawy.

§  19.
Dostarczony złom powinien odpowiadać państwowym normom hutniczym, a w razie ich braku - warunkom określonym w zamówieniu (zleceniu). Jeżeli w zamówieniu lub zleceniu nie określono warunków, jakim odpowiadać ma dostarczony złom, powinien on być jakości i wymiarów odpowiadających jego przeznaczeniu.

Próby techniczne.

§  20.
1.
W razie gdy w umowie zastrzeżono, że przed wysyłką złomu przeprowadzone zostanie badanie techniczne w obecności przedstawiciela odbiorcy, badanie to przeprowadza się w zakładzie dostawcy.
2.
Dostawca obowiązany jest zawiadomić odbiorcę na 7 dni wcześniej o dniu i godzinie, w której próby techniczne zostaną przeprowadzone.
3.
W razie nieprzybycia przedstawiciela odbiorcy w terminie określonym w ust. 2 próby techniczne mogą być przeprowadzone bez udziału odbiorcy.

Terminy dostawy.

§  21.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy dostawy zostało wykonane w terminie ustalonym w umowie, jeżeli:
1)
złom miał być odebrany ze składu dostawcy - gdy dostawca przygotował złom do odbioru w podanym terminie i wysłał odbiorcy listem poleconym zawiadomienie na 7 dni wcześniej o dniu i miejscu odbioru,
2)
dostawa miała nastąpić przez wysyłkę - gdy złom został w terminie określonym w umowie oddany przez dostawcę do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów.

Odbiór złomu ze składu.

§  22.
1.
Jeżeli w umowie przewidziano, że złom powinien być wydany ze składu albo jeżeli odbiorca później tego zażądał, dostawca prześle odbiorcy zawiadomienie, o którym mowa w § 21 pkt 1.
2.
Odbiorca w dniu wskazanym w zawiadomieniu deleguje swego przedstawiciela dla dokonania odbioru.
3.
W razie niezgłoszenia się odbiorcy w wyznaczonym terminie dostawca może wyznaczyć do odbioru złomu dodatkowy termin, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy, przy czym odbiorca zwróci dostawcy poniesione z tego tytułu koszty.
§  23.
Dostawca wyda złom przedstawicielowi odbiorcy dopiero po przedstawieniu przez niego upoważnienia do odbioru, wylegitymowaniu się oraz podpisaniu pokwitowania.
§  24.
1.
Upoważnienie do odbioru złomu powinno być sporządzone na blankiecie odbiorcy i podpisane pod pieczątką odbiorcy przez osobę uprawnioną.
2.
W upoważnieniu należy określić dokładnie przedmiot dostawy i termin ważności upoważnienia.
3.
Oryginał upoważnienia dostawca zatrzymuje i załącza do pokwitowania wydanego przez osobę upoważnioną do odbioru.
4.
Jeżeli osoba odbierająca legitymuje się stałym upoważnieniem, dostawca zanotuje na pokwitowaniu datę, numer upoważnienia oraz nazwisko i stanowisko osoby, która upoważnienie podpisała.

Wysyłka złomu.

§  25.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca wyśle w dniu oddania przesyłki do przewozu zawiadomienie o wysyłce pod adresem, pod którym został wysłany złom, oraz do jednostki, która przesłała mu zamówienie (zlecenie) do wykonania. W zawiadomieniu należy podać:
1)
datę wysyłki,
2)
adres nadawcy,
3)
adres odbiorcy,
4)
numer wagonu, a przy wysyłce drobnicowej lub wodnej numer listu przewozowego,
5)
stację nadania,
6)
oznaczenie złomu według normy (przy odpadach produkcyjnych metali nieżelaznych i stali stopowych - atest),
7)
ciężar złomu,
8)
numer dyspozycji wysyłkowej.
§  26.
Przy dostawach złomu środkami transportu kolejowego lub rzecznego obowiązują następujące zasady:
1)
każdy wagon (lub barka) przed załadowaniem musi być oczyszczony i w miarę możliwości tarowany przed załadunkiem złomu,
2)
dostawca obowiązany jest do pełnego wykorzystania ładowności wagonu lub barki,
3)
przy załadunku złomu lekkiego dostawca obowiązany jest wykorzystać pojemność wagonu,
4)
złom o dużych wymiarach i dużym ciężarze (powyżej 1 tonny) pojedynczych sztuk oraz złom w postaci drutów skłębionych (stalowych) musi być ładowany na wagony - platformy,
5)
dostawy wagonowe złomu metali nieżelaznych i ich stopów mogą nastąpić tylko w wagonach krytych, z wyjątkiem złomu przestrzennego, jak: części samolotowe, śruby okrętowe, duże zbiorniki itd.,
6)
dostawa złomu powinna nastąpić w jednolitej grupie lub klasie.
§  27.
Dopuszczalne są dostawy złomu metali nieżelaznych i ich stopów oraz stali stopowych na podstawie zamówienia w przesyłkach zbiorowych. W tym przypadku poszczególne klasy złomu powinny być w wagonie odpowiednio oddzielone w sposób eliminujący możliwości ich pomieszania się ze sobą. Koszty przygotowania wagonu do załadunku ponosi dostawca.
§  28.
Na podstawie zamówienia (zlecenia) dopuszczalne są również dostawy złomu metali nieżelaznych, ich stopów oraz stali stopowych drobnicą - w pojemnikach, workach, skrzyniach i innych opakowaniach łatwych do przenoszenia i opróżnienia.
§  29.
Przesyłki drobnicowe złomu metali nieżelaznych i ich stopów oraz stali wysokostopowych powinny odpowiadać pod względem ciężaru partii wymaganiom państwowych norm hutniczych.
§  30.
Dostawca zażąda w liście przewozowym (przy transporcie kolejowym i wodnym) od przewoźnika zważenia przesyłki w miejscu jej nadania lub w najbliższym miejscu, w którym znajduje się waga przewoźnika.
§  31.
Jeżeli dostawca nie żądał stwierdzenia ciężaru przesyłki przez przewoźnika, obowiązuje ciężar stwierdzony przez odbiorcę. Odbiorca prześle natychmiast dostawcy odpis komisyjnego stwierdzenia ciężaru przesyłki.
§  32.
1.
Ciężar przesyłki, stwierdzony na liście przewozowym przez przewoźnika (przy złomie stalowym niestopowym i żeliwnym zaokrąglony do pełnych 100 kg), jest podstawą do rozliczenia przesyłki.
2.
Ciężar przesyłki podany przez dostawcę dla obliczenia przewoźnego nie może stanowić podstawy do rozliczenia dostawy złomu.
§  33.
Każda dostawa złomu powinna być wolna od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zarówno dostawca, jak i odbiorca złomu mają obowiązek przestrzegania przepisów uchwały nr 982 Prezydium Rządu z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie eliminowania przedmiotów, wybuchowych i niebezpiecznych ze złomu metali (Monitor Polski NR A-100, poz. 1526) oraz zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 1954 r. w sprawie trybu postępowania przy zabezpieczeniu i zgłaszaniu min, niewypałów, porzuconej amunicji oraz innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (Monitor Polski Nr A-35, poz. 445).
§  34.
Dostawca obowiązany jest dołączyć do każdej przesyłki szczegółową specyfikację obejmującą nazwę i adres dostawcy, ciężar złomu oraz oznaczenie według państwowych norm, a także oświadczenie stwierdzające, że przesyłka jest wolna od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - w trybie przepisów cytowanych w § 33. Specyfikację należy przesłać również odbiorcy łącznie z zawiadomieniem o wysyłce, wymienionym w § 25.
§  35.
1.
W razie nie załączenia do przesyłki specyfikacji lub nie wysłania w terminie zawiadomienia o wysyłce, dostawca zapłaci odbiorcy karę przewidzianą w § 81.
2.
W razie nie załączenia do przesyłki (wagonu, barki, drobnicy) specyfikacji, o której mowa w § 34, obowiązuje ponadto klasyfikacja jakości złomu przeprowadzona przez odbiorcę.
§  36.
Z chwilą nadania złomu do przewozu szkoda powstała na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciąża odbiorcę, chyba że w umowie ustalono inny moment przejścia ryzyka na odbiorcę.
§  37.
1.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie transportu, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności na skutek niewłaściwego załadowania lub opakowania złomu.
2.
Jeżeli odbiorca zastrzegł w zamówieniu lub dodatkowej dyspozycji, że wysyłka złomu powinna nastąpić w obecności jego przedstawiciela, dostawca wyśle odbiorcy telegraficznie zawiadomienie (co najmniej na 7 dni przed terminem wysyłki), wskazując datę i miejsce, w którym złom zostanie załadowany. Niestawiennictwo odbiorcy nie wstrzymuje wysyłki.

Opakowanie.

§  38.
1.
Na opakowaniu nadającym się do ponownego użytku, jako na opakowaniu zwrotnym, powinien być uwidoczniony symbol "zwr" oraz nazwa i adres jednostki, której opakowanie należy zwrócić.
2.
W razie otrzymania opakowania z uwidocznionym na nim symbolem "zwr" w stanie nie nadającym się do ponownego użytku odbiorca powinien sporządzić na tę okoliczność protokół z udziałem przedstawiciela swej rady zakładowej, przesyłając dostawcy w ciągu 7 dni jeden egzemplarz tego protokołu.
3.
Nie wniesienie przez dostawcę w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu, o którym mowa w ust. 2, zastrzeżeń lub nie przesłanie swego przedstawiciela w celu dokonania oględzin stanu opakowania należy uważać za odstąpienie dostawcy od żądania zwrotu opakowania.
§  39.
Odbiorca, który odsprzedaje otrzymany złom w opakowaniu, powinien wskazać nabywcy, komu zwolnione opakowanie, podlegające zwrotowi, należy przesłać.
§  40.
Koszty opakowania złomu ponosi dostawca.
§  41.
Koszty wysyłki opakowań, nadających się do ponownego użytku, ponosi odbiorca, który otrzymał złom w opakowaniu, a koszty odbioru - jednostka, której opakowanie zostało przesłane.

Ubezpieczenie.

§  42.
1.
Dostawca obowiązany jest ubezpieczyć złom w transporcie na rzecz odbiorcy.
2.
Do pokrycia kosztów ubezpieczenia i dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody od zakładu ubezpieczeń obowiązany jest odbiorca, który ponosi ryzyko przypadkowej utraty złomu w czasie transportu.
3.
Odbiorca otrzyma od dostawcy wszystkie dokumenty potrzebne przy dochodzeniu wynagrodzenia rzeczywistej szkody nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

Odbiór przesyłki złomu.

§  43.
Odbiorca obowiązany jest w ciągu 5 dni przesłać dostawcy potwierdzenie odbioru przesyłki listem poleconym. W razie niedotrzymania tego terminu odbiorca zapłaci karę przewidzianą w § 81.
§  44.
Potwierdzenie odbioru powinno zawierać:
1)
datę otrzymania przesyłki,
2)
numer wagonu (lub przesyłki),
3)
oznaczenie złomu według normy i atest przy dostawach odpadów produkcyjnych metali nieżelaznych i stali stopowej,
4)
ciężar złomu,
5)
ewentualne inne dane niezbędne do dokonania rozliczenia przesyłki.

Wady w dostawach złomu.

§  45.
1.
Dostawca jest odpowiedzialny wobec odbiorcy za wady przedmiotu dostawy.
2.
Przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada warunkom określonym w umowie albo jeżeli przedmiot został wydany odbiorcy w stanie niekompletnym.
3.
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że przedmiot dostawy będzie niepełnowartościowy, przepisy o rękojmi z tytułu (§ 51) stosuje się tylko wtedy, gdy cechy jakościowe przedmiotu niepełnowartościowego określone zostały w umowie.
4.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadkach, gdy obowiązujące normy przewidują, że do przedmiotu dostawy powinien być dołączony atest, oznaczenie cechy lub składu chemicznego złomu bądź inne świadectwa, a przedmiot dostawy został dostarczony bez tych świadectw.

Zabezpieczenie dowodów istnienia wad i braków ilościowych.

§  46.
1.
Odbiorca, który przy odbiorze przesłanego mu przez dostawcę złomu stwierdził, że w czasie transportu nastąpił ubytek, obowiązany jest pod rygorem utraty roszczeń do dostawcy przed odbiorem zażądać od przewoźnika sprawdzenia ubytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami o przewozie przesyłek, oraz dokonać wszelkich innych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i zachowania prawa dochodzenia wynagrodzenia rzeczywistej szkody.
2.
Dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu zaginięcia lub ubytku przesyłki w czasie transportu należy do odbiorcy, któremu dostawca odda do dyspozycji wszelkie dokumenty niezbędne do dochodzenia odszkodowania.
§  47.
Jeżeli oględziny zewnętrzne lub analiza chemiczna złomu przeprowadzona przez odbiorcę wykażą, że dostarczona partia nie odpowiada normom hutniczym bądź istnieją niedopuszczalne zanieczyszczenia, mają zastosowanie przepisy zawarte w tych normach.
§  48.
1.
Odbiorca, który stwierdził, że dostarczony złom posiada wady jakościowe lub braki ilościowe, obowiązany jest zawiadomić dostawcę niezwłocznie telegraficznie lub telefonicznie o ujawnieniu wad i sporządzić protokół.
2.
Dostawca, który zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego przedmiotu dostawy, powinien zawiadomić o tym odbiorcę telegraficznie najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia i podać termin przybycia przedstawiciela. Termin ten nie powinien być dłuższy niż jedna doba, od chwili zawiadomienia o delegowaniu przedstawiciela.
§  49.
Protokół, o którym mowa w § 48, powinien zawierać:
1)
datę i miejsce sporządzenia protokołu,
2)
imiona, nazwiska i stanowiska osób obecnych,
3)
nazwę i adres dostawcy,
4)
datę nadania i nadejścia przesyłki,
5)
numer wagonu, drobnicy lub listu przewozowego,
6)
wzmiankę o stanie wagonu i plomb,
7)
sposób sprawdzenia ciężaru przesyłki,
8)
dokładne określenie złomu,
9)
ilość (ciężar) złomu na stacji nadania i na stacji odbioru oraz ilość brakującą,
10)
opis sposobu i stanu opakowania, jeżeli złom dostarczono w opakowaniu,
11)
dokładny opis stwierdzonego stanu faktycznego dostarczonego złomu,
12)
treść zarzutów zgłoszonych przez przedstawiciela odbiorcy i wyjaśnień udzielonych przez przedstawiciela dostawcy, jeżeli jest obecny przy sporządzaniu protokołu; jeżeli przedstawiciel dostawcy nie jest obecny, mimo że był zawiadomiony, należy o tym zamieścić odpowiednią wzmiankę,
13)
opinię biegłego (rzeczoznawcy), jeżeli był wzywany,
14)
ewentualne zastrzeżenia osób obecnych przy sporządzaniu protokołu,
15)
podpisy osób wymienionych w pkt 2.
2.
Sporządzenie protokołu odrębnego w sposób określony w ust. 1 jest zbędne w razie sporządzenia protokołu wymaganego w przepisach o ubezpieczeniach albo jeżeli wada została stwierdzona w protokole organu inspekcji państwowej lub kolejowym.
3.
W razie nieprzybycia przedstawiciela dostawcy w podanym terminie odbiorca sporządza protokół przy udziale przedstawiciela swej rady zakładowej.
§  50.
1.
Gdy odbiorca twierdzi, że przedmiot dostawy posiada wady, a dostawca temu przeczy, odbiorca powinien zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy do Instytutu Metali Nieżelaznych lub innych instytucji (politechnika, uniwersytet) w zakresie złomu metali nieżelaznych, w pozostałym zakresie - do rejonowej zbiornicy złomu, a jeżeli dostawcą jest rejonowa zbiornica złomu - do Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom".
2.
Jeżeli zarzuty odbiorcy okażą się uzasadnione, koszty związane z ekspertyzą oraz z przetrzymaniem przesyłki złomu ponosi dostawca.

Rękojmia za wady i braki ilościowe.

§  51.
1.
Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, odbiorca może:
1)
udzielić dostawcy dodatkowego terminu do uzupełnienia niekompletnego przedmiotu dostawy albo
2)
zażądać dostarczenia zamiast złomu wadliwego złomu dobrej jakości, albo
3)
zażądać zmiany klasyfikacji, albo
4)
odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie umowy w późniejszym terminie stało się dla odbiorcy bezprzedmiotowe.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 dostawę uważa się za wykonaną dopiero po skompletowaniu przedmiotu dostawy lub dostarczeniu złomu dobrej jakości bądź zmianie klasyfikacji. Wykonanie tych czynności nie zwalnia dostawcy od obowiązku zapłaty kary za zwłokę oraz wynagrodzenia szkód poniesionych przez odbiorcę w związku z otrzymaniem złomu nieodpowiedniej jakości.

Utrata roszczeń z tytułu rękojmi za wady i braki ilościowe.

§  52.
Odbiorca traci roszczenia z tytułu wad jakościowych lub braków ilościowych złomu, jeżeli o stwierdzeniu wad i braków nie zawiadomił dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, a w każdym razie nie później niż w ciągu 5 dni od dnia, w którym złom odebrał, i nie wysłał w tym terminie protokołu, o którym mowa w § 49.

Cena.

§  53.
1.
Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu dostawy.
2.
Strony nie mogą ustalać cen w drodze umownej, z wyjątkiem przypadków, gdy w przepisach o cenach zostały do tego upoważnione.
3.
Jeżeli w cenniku nie przewidziano inaczej, to cena ustalona franco stacja przeznaczenia obejmuje koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową, rzeczną, kolejowo-rzeczną lub rzeczno-kolejową do stacji kolejowej lub portu rzecznego, wskazanego przez odbiorcę.
4.
Różnicę pomiędzy kosztem przewozu, o którym mowa w ust. 3, a kosztem innego rodzaju przesyłki lub kosztem przewozu innym środkiem transportowym ponosi odbiorca w tych przypadkach, gdy zażądał innego rodzaju przesyłki lub przewozu innym środkiem transportowym.
5.
W razie gdy w umowie zastrzeżono, że dostawa dokonywana będzie specjalnymi środkami transportowymi dostarczonymi przez odbiorcę lub taborem samochodowym, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów przewozu, jednak najwyżej w wysokości średnich lub zryczałtowanych kosztów transportu koleją franco stacja przeznaczenia.
§  54.
Jeżeli obowiązująca cena zbytu została ustalona franco stacja przeznaczenia, a strony przewidziały w umowie odbiór złomu ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów związanych z załadowaniem w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów oraz transportu w wysokości średnich kosztów przewozu koleją franco stacja przeznaczenia.
§  55.
1.
W razie gdy cena na złom została ustalona franco stacja przeznaczenia, a:
1)
miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej miejscowości lub
2)
przepisy kolejowe wyłączają transport kolejowy, dostawca bez względu na to, jakiego środka transportowego użył, nie może domagać się dopłaty za transport złomu do miejsca wskazanego w umowie.
2.
W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli odbiorca odebrał przedmiot dostawy ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów transportu w wysokości określonej w § 54.
3.
Cena ustalona loco skład dostawcy obejmuje koszt załadowania na środek transportowy odbiorcy.
4.
Cena ustalona loco wagon stacja załadowania (nadania) obejmuje koszty przewozu lub przeniesienia i załadowania złomu do wagonu kolejowego oraz opłaty manipulacyjne za podstawienie, zważenie wagonu itp.

Sposób zapłaty.

§  56.
W sprawach dotyczących sposobu zapłaty, nie uregulowanych w branżowych warunkach dostawy, stosuje się przepisy o rozliczeniach.
§  57.
Odbiorca może odmówić zapłaty (akceptu):
1)
całkowicie, gdy:
a)
nie zamawiał dostarczonego mu złomu,
b)
zapłacił już za złom,
c)
dostarczony złom jest w całości nieodpowiedni co do jakości, ze względu na wady,
d)
całość dostarczonego złomu nie odpowiada obowiązującym normom,
e)
w drodze przeadresowano przesyłkę na innego odbiorcę,
f)
nie otrzymał przesyłki do terminu akceptu,
2)
częściowo, gdy:
a)
dostawca nie stosował cen, narzutów lub marż ustalonych umową, cennikiem lub w inny sposób prawny,
b)
nadesłano złom w ilości przewyższającej ilość przewidzianą w umowie,
c)
nadesłano obok złomu zamówionego również złom nie zamówiony,
d)
odbiorca zapłacił już za część złomu,
e)
w fakturze lub żądaniu zapłaty są błędy rachunkowe,
f)
część dostarczonego złomu jest nieodpowiednia co do jakości ze względu na wady lub niezgodna z zamówieniem,
g)
w drodze przeadresowano część złomu na innego odbiorcę,
h)
dostawca nie potrącił płatnikowi należnych kar umownych.
§  58.
Zapłata (akcept) lub odmowa zapłaty (akceptu) nie pozbawiają dostawcy i odbiorcy prawa do późniejszego wystąpienia z wzajemnymi roszczeniami.
§  59.
1.
Gdy z powodu braku funduszów na rachunku bankowym odbiorcy należność dostawcy za uprzednio wykonane dostawy nie została zapłacona, dostawca może uzależnić wysyłkę złomu lub wydanie go ze składu od uprzedniego ustanowienia na ten cel akredytywy.
2.
Żądanie ustanowienia akredytywy wysyła się co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem dostawy lub przy przyjęciu zamówienia do wykonania (zawarciu umowy).
3.
W razie opóźnienia ustanowienia akredytywy dostawca może od umowy odstąpić, zawiadamiając o tym odbiorcę.

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  60.
1.
Jeżeli jedna strona nie wykonuje swych zobowiązań, druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, z zastrzeżeniem, że odstąpi od umowy w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego. Odstąpienie nie wymaga wówczas ponownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.
Odbiorcy służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie dostawy było dłuższe niż 20 dni, a także przed upływem tego terminu, jeżeli złom stał się dla odbiorcy zbędny.
§  61.
W razie zawiadomienia przez odbiorcę przed ustalonym terminem dostawy, że dostawy nie przyjmie, dostawca powinien zaniechać dalszego wykonania umowy, a odbiorca obowiązany jest w tym przypadku zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości ustalonej na ogólnych zasadach prawa.
§  62.
1.
Zmiana lub rozwiązanie umowy za wzajemną zgodą stron może nastąpić tylko w gospodarczo uzasadnionych przypadkach. Ewentualne szkody spowodowane rozwiązaniem umowy albo jej zmianą ponosi strona, która wystąpiła o te zmiany lub odstąpiła od umowy, jeżeli organy nadrzędne stron nie ustalą inaczej.
2.
W razie wydania przez jednostki nadrzędne stron uzgodnionego zarządzenia, z którego wynika obowiązek zmiany lub rozwiązania umowy, odbiorca obowiązany jest przesłać dostawcy projekt zmian umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zostało doręczone zarządzenie, a w razie niewykonania tego obowiązku - zapłacić karę określoną w § 81. W uzgodnieniu dostaw można przewidzieć krótszy termin wprowadzenia zmian do umów.
3.
O dokonaniu zmiany lub rozwiązaniu umowy na złom objęty rozdzielnikiem strona zamawiająca zawiadomi jednostkę rozdzielającą.
4.
Jeżeli w zarządzeniu dotyczącym zmiany umowy przewidziano, że dostawca powinien dostarczyć więcej złomu, niż przewidziano w umowie, dostawa tego złomu może nastąpić dopiero po nadesłaniu przez odbiorcę zamówienia.
§  63.
1.
Dostawy złomu zalicza się na poczet wykonania rozdzielnika tego roku kalendarzowego, w którym zostały faktycznie wykonane.
2.
Umowy zawarte w ramach rozdzielnika lub na podstawie przydziału, nie wykonane do dnia 31 grudnia, tracą swą ważność.
§  64.
1.
Odbiorca, który odstąpił od umowy z powodu wad przedmiotu dostawy albo zażądał dostawy innego złomu zamiast nieodpowiedniego, powinien złom postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w ciągu 3 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może zwrócić złom na koszt dostawcy, lub sprzedać go innej jednostce gospodarki uspołecznionej i żądać zapłacenia kar przewidzianych w § 81.
3.
Sprzedaż złomu określonego w § 5 ust. 2 innej jednostce gospodarki uspołecznionej może nastąpić tylko na podstawie dyspozycji Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom" lub rejonowej zbiornicy złomu, która przesłała dostawcy zamówienie (zlecenie) do wykonania.
§  65.
1.
We wszystkich przypadkach postawienia przez odbiorcę złomu do dyspozycji dostawca - niezależnie od obowiązku zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za opóźnienie lub niewykonanie dostawy - obowiązany jest pokryć koszty związane z postojem wagonu, magazynowaniem, wysyłką itp.
2.
Dostawca, który pobrał należność za złom postawiony do dyspozycji, obowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależnie pobrane kwoty z karami za zwłokę od dnia nienależnego pobrania.
§  66.
Przepisy §§ 64 i 65 dotyczące odbiorców stosuje się odpowiednio do dostawców w przypadku, gdy odbiorca nie zgłosił się po odbiór złomu.

Rozdział  II.

Warunki dostawy złomu do oddziałów przerobu i składnic złomu (złom niewsadowy).

§  67.
Przez wyrażenie "złom niewsadowy" należy rozumieć złom, który ze względu na postać fizyczną, stopień metalicznego lub niemetalicznego zanieczyszczenia lub z powodu braku określenia składu chemicznego lub niebezpieczeństwa wybuchu nie nadaje się do bezpośredniego zużycia w procesach metalurgicznych i chemicznych oraz nie odpowiada państwowym normom hutniczym.

Zgłoszenia.

§  68.
1.
Jednostki zobowiązane przez władze nadrzędne do dostaw złomu w ramach ustalonych zadań powinny przesłać do terenowo właściwej rejonowej zbiornicy złomu pisemne zgłoszenie złomu do wysyłki (ofertę).
2.
Zgłoszenie należy składać przed rozpoczęciem miesiąca, w którym zgłaszający zamierza dokonać wysyłki złomu.
3.
W przypadkach pilnych zgłoszenie może nastąpić telefonicznie lub telegraficznie - wymaga ono jednak pisemnego potwierdzenia.
§  69.
Zgłoszenie złomu do wysyłki powinno zawierać:
1)
nazwę i adres jednostki dysponującej złomem - z podaniem resortu, w którego skład jednostka ta wchodzi, oraz jednostki nadrzędnej,
2)
numer i datę zgłoszenia,
3)
ilość złomu i terminy wysyłki,
4)
określenie złomu (kategoria, postać fizyczna, ciężar pojedynczych sztuk ponad 1 tonnę itd.), według właściwych cenników,
5)
sposób i miejsce wysyłki (koleją, transportem samochodowym lub wodnym),
6)
sposób opakowania oraz terminy zwrotu opakowania nadającego się do ponownego użytku.

Dyspozycje wysyłkowe.

§  70.
1.
Dostawy złomu niewsadowego następują na podstawie pisemnych dyspozycji wysyłkowych, udzielanych przez Centralę Gospodarki Złomem "Centrozłom" i rejonowe zbiornice złomu jednostkom, które zgłosiły złom do wysyłki.
2.
Udzielenie dyspozycji wysyłkowej z podaniem terminu wysyłki powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, z tym że przesłanie tej dyspozycji powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż na 10 dni przed datą wysyłki złomu.
3.
W przypadkach nagłych dyspozycje mogą być udzielane telefonicznie lub telegraficznie, wymagają one jednak pisemnego potwierdzenia.
4.
Dyspozycja wysyłkowa powinna zawierać:
1)
nazwę i adres jednostki dysponującej złomem,
2)
numer i datę dyspozycji wysyłkowej,
3)
numer i datę zgłoszenia złomu do wysyłki,
4)
ilość złomu, podlegającą dostawie,
5)
określenie złomu (kategoria, postać fizyczna, ciężar pojedynczych sztuk ponad 1 tonnę itd.), według właściwych cenników,
6)
terminy wysyłki ze wskazaniem ilości złomu, który w poszczególnych terminach ma być wysyłany,
7)
nazwę i adres odbiorcy,
8)
sposób i miejsce dostawy (koleją, transportem samochodowym lub wodnym, nazwę stacji kolejowej, portu lub innego miejsca przeznaczenia, np. bocznicy itd.),
9)
cenę złomu z podaniem numeru i pozycji cennika, a jeżeli dany złom nie jest objęty obowiązującymi cennikami - cenę ze wskazaniem organu, który ją ustalił,
10)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
11)
nazwę i siedzibę banku płatnika, numer konta i nazwą kredytu lub tytułu budżetu i jego części,
12)
sposób opakowania oraz terminy zwrotu opakowania nadającego się do ponownego użytku,
13)
powołanie się na właściwe przepisy w sprawie warunków dostawy,
14)
inne szczegółowe zastrzeżenia, jeżeli rodzaj dostawy tego wymaga.
§  71.
1.
Ustalenie innych terminów zgłoszenia, udzielenia dyspozycji lub wysyłki złomu, niż podane w § 68 ust. 2 oraz § 70 ust. 2, wymaga uzgodnienia na piśmie.
2.
W razie niedotrzymania ustalonych terminów przysługuje stronom prawo żądania kary określonej w § 81.
§  72.
1.
Jednostka, która otrzymała dyspozycję wysyłkową do wykonania, oraz wskazany w niej odbiorca mogą udzielającemu dyspozycję zgłosić swe zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia.
2.
Brak zgłoszenia zastrzeżeń w terminie uważa się za akceptację dyspozycji wysyłkowej i zawarcie umowy między podanymi w dyspozycji dostawcą a odbiorcą złomu.

Dostawa.

§  73.
1.
Wysyłany złom niewsadowy powinien odpowiadać warunkom określonym w zgłoszeniu do wysyłki i w dyspozycji wysyłkowej.
2.
Odbiorca uprawniony jest do obciążenia dostawcy dodatkowymi kosztami spowodowanymi dostawą złomu nie odpowiadającego warunkom określonym w zgłoszeniu i dyspozycji wysyłkowej.
§  74.
1.
Dostawca obowiązany jest dołączyć do każdej przesyłki szczegółową specyfikację, obejmującą nazwę i adres dostawcy, ciężar złomu oraz kategorię według określenia właściwego cennika, a także oświadczenie stwierdzające, że przesyłka jest wolna od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - w trybie przepisów cytowanych w § 33. Specyfikację należy przesłać również odbiorcy łącznie z zawiadomieniem o wysyłce, wymienionym w § 25.
2.
Nie załączenie specyfikacji pociąga za sobą skutki podane w § 35 ust. 2.
§  75.
Dostawy złomu innymi środkami transportu bezpośrednio do oddziałów przerobu, składnic lub innych miejsc skupu dokonuje się w następujący sposób:
1)
nie wymagają one zgłoszenia i dyspozycji wysyłkowej,
2)
odbiór dostarczonego złomu następuje w obecności dostawcy lub jego przedstawiciela,
3)
odbiorca i dostawca obowiązani są w chwili przyjęcia dostawy ustalić kategorię, ciężar i ilość zanieczyszczenia, które należy potrącić od ciężaru złomu.
§  76.
1.
Potwierdzenie odbioru złomu niewsadowego powinno zawierać:
1)
datę otrzymania przesyłki,
2)
numer wagonu (lub przesyłki),
3)
ciężar złomu,
4)
określenie złomu (kategoria i jakość) według właściwego cennika,
5)
ewentualne inne dane niezbędne do dokonania rozliczenia dostawy.
2.
Potwierdzenie odbioru złomu, sporządzone w sposób ustalony w ust. 1, nie podlega reklamacji.
§  77.
Odbiorca może odmówić zapłaty (akceptu) za dostarczony złom:
1)
w całości, gdy:
a)
dostawa nastąpiła bez dyspozycji wysyłkowej,
b)
zapłacił już za złom,
c)
w drodze przeadresowano przesyłkę na innego odbiorcę,
2)
częściowo, gdy:
a)
dostawca nie stosował cen, narzutów lub marż ustalonych cennikiem lub w inny sposób prawny,
b)
zapłacił już za część złomu,
c)
w fakturze lub żądaniu zapłaty są błędy rachunkowe,
d)
dostawca nie potrącił należnych płatnikowi kar umownych.
§  78.
Przy dostawach złomu niewsadowego mają również odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału I, dotyczące szczegółowych warunków dostawy złomu do zakładów zużywających złom do produkcji (złom wsadowy), a mianowicie: § 6 ust. 2, §§ 20-24, 25 (z tym że przy dostawach złomu niewsadowego przepis § 25 pkt 6 zostaje zastąpiony przepisem w brzmieniu:

"6) oznaczenie złomu (jak w cenniku)"), §§ 26-28, 30-33, 36-43, 45 ust. 1 i 2, §§ 46, 48-50, 51 ust. 1 pkt 1 i 3, §§ 52-56, 58, 59, 61 i 66.

Rozdział  III.

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary.

§  79.
1.
Strona, która nie wykonała zobowiązania lub wykonała je nienależycie, zobowiązana jest do zapłaty kar przewidzianych w paragrafach następnych lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody, jeżeli rzeczywista szkoda jest wyższa od kary. Od obowiązku zapłaty kary można się zwolnić przez udowodnienie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z powodu wypadku losowego (pożar itp.).
2.
Kary płaci się bez względu na wysokość szkody i nawet wtedy, gdy nie można wykazać szkody majątkowej.
§  80.
Jeżeli zobowiązanie nie zostało wykonane na skutek zarządzenia organu nadrzędnego jednej ze stron, wydanego z tytułu nadzoru nad tą stroną, lub na skutek zarządzenia jednostki przez ten organ upoważnionej, organ lub jednostka, która wydała zarządzenie, obowiązana jest do zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody drugiej stronie, jeżeli zarządzenie wydane zostało bez zgody drugiej strony lub jej organu nadrzędnego. Organ nadrzędny dostawcy lub jednostka przez ten organ upoważniona zwolniona jest od obowiązku zapłaty kary w razie wykonania dostawy na jej zlecenie w terminie przez .......... dostawcę, o ile z treści umowy lub z okoliczności .......... wynika, że odbiorca miał uzasadnione powody do żądania, aby dostawa została wykonana przez dostawcę, z którym została zawarta umowa.
§  81.
W przypadkach określonych w §§ 11, 14, .......... 62, 64 i 71 kara wynosi złotych 10 za każdy dzień ..........nienia, jeżeli zwłoka nie przekracza 4 dni, a złoty .......... za każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma .......... może być wyższa niż złotych 500.
§  82.
1.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę w wysokości:
1)
1% wartości złomu wsadowego, dostarczonego odbiorcy - konsumentowi w innym gatunku, niż za..........no, bądź złomu stali stopowych lub metali nieżelaznych i ich stopów nie zaopatrzonych w atest bądź certyfikat zgodnie z wymaganiami normy oraz w przypadkach, gdy odbiorca odstąpił od umowy z winy dostawcy,
2)
0,05% sum nienależnie zainkasowanych za każdy .......... opóźnienia ich zwrotu.
2.
Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy .......... w wysokości:
1)
1% wartości złomu w razie odstąpienia od .......... przez dostawcę z winy odbiorcy,
2)
0,5% wartości złomu zużytego przez odbiorcę p.......... odmowy zapłaty, a to niezależnie od obowiązku ..........płaty kar za zwłokę,
3)
0,05% za każdy dzień zwłoki z zapłatą należności za dostawę złomu,
4)
20% wartości opakowania za każdy miesiąc opóźnienia zwrotu opakowania, w wysokości łącznej jedn.......... wyższej niż 6-krotna wartość tego opakowania.
3.
Kara za dostarczenie złomu nie zamówionego .......... należy się, jeżeli dostawa wykonana została na podstawie zarządzenia organu nadrzędnego w związku z nadzwyczajnym zdarzeniem, a złom odpowiada potrzebie, dla .......... zarządzenie zostało wydane.
§  83.
Zastrzeżenie w umowie kar w wysokości .......... niż przewidziana w §§ 81 i 82 dopuszczalne jest tylko .......... zgodą ministrów, którym podlegają obie strony.
§  84.
1.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar i wynagrodzenia rzeczywistych szkód, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 100 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochoch.......... kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody w c.......... lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji organu nadrzędnego.
2.
Ogólna wysokość kar i wynagrodzenia rzeczywistych szkód nie może przekroczyć 10% wartości złomu określonego w umowie dostawy.
§  85.
Przepisu § 82 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy na podstawie przepisów o ..........czeniach bank obowiązany jest z urzędu obliczyć i p.......... kary należne dostawcy za opóźnienie zapłaty. Jeżeli przepisy o rozliczeniach przewidują, że w razie opóźnienia zapłaty (złożenia przelewu) bank pobiera na rzecz dostawcy za każdy dzień zwłoki karę wyższą niż 0,05% od .......... należności, kara należy się w wysokości określonej w przepisach o rozliczeniach.
§  86.
Jeżeli strona wezwana do zapłaty kar nie .......... ich w terminie 14 dni od daty wezwania do za.......... i nie udzieliła żadnych wyjaśnień albo odmówiła za.......... z przyczyn jawnie bezzasadnych, druga strona może domagać się zapłaty kary w wysokości o 100% wyższej niż przewidziana w paragrafach poprzednich.