Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw oraz warunki dostawy koksu i półkoksu.

Monitor Polski

M.P.1958.6.28

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 31 grudnia 1957 r.
w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) i art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz zgodnie z §§ 2 i 3 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw koksu wielkopiecowego, odlewniczego, opałowego, koksiku, półkoksu i półkoksiku, zwanego dalej w skrócie "koksem", zawarte w załączniku nr 1.
Ustala się branżowe warunki dostawy koksu, obowiązujące w obrocie krajowym, zawarte w załączniku nr 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

PRZEPISY O PRZYDZIAŁACH, ROZDZIELNIKACH I UZGODNIENIACH DOSTAW KOKSU

§  1.
Koks bilansuje i rozdziela Centralny Zarząd Zaopatrzenia Hutnictwa - Biuro Dostaw Koksu w Katowicach, zwany dalej w skrócie Biurem Dostaw Koksu.
§  2.
1.
Biuro Dostaw Koksu zawiadamia jednostki wymienione w planie rozdziału o wysokości rocznego przydziału najpóźniej w terminie 14 dni po otrzymaniu bilansu koksu zatwierdzonego przez Ministra Przemysłu Ciężkiego lub osobę przez niego upoważnioną.
2.
Zawiadomienie o wysokości przydziału określa przyznane ilości koksu w nomenklaturze ustalonej w wykazie artykułów do projektu planu zaopatrzenia materiałowego w ramach Narodowego Planu Gospodarczego i może zawierać szczegółowe oznaczenie sortymentowe.
§  3.
1.
Producenci koksu zgłaszają do Biura Dostaw Koksu kwartalny plan przychodu z podziałem na miesiące, rodzaje, gatunki i sortymenty najpóźniej w terminie 70 dni przed rozpoczęciem kwartału.
2.
Ewentualne zmiany w planie podaży (przychodu) producenci koksu zgłaszają najpóźniej w terminie 20 dni przed okresem planowanym.
§  4.
W ramach rocznego planu rozdziału, na podstawie kwartalno-miesięcznego bilansu koksu, zatwierdzonego przez Ministra Przemysłu Ciężkiego lub osobę przez niego upoważnioną, Biuro Dostaw Koksu sporządza miesięczne plany rozdziału i zawiadamia jednostki wymienione w planie o wysokości miesięcznego przydziału najpóźniej w terminie 53 dni przed miesiącem dostawy.
§  5.
1.
Ministerstwa (jednostki równorzędne) sporządzają rozdzielniki koksu, obejmujące całość otrzymanego przydziału dla poszczególnych centralnych zarządów (jednostek równorzędnych) i przedsiębiorstw bezpośrednio podległych ministrowi lub dla poszczególnych prezydiów rad narodowych, oraz zawiadamiają te urzędy, przedsiębiorstwa lub prezydia o ilości przyznanego koksu.
2.
Centralne zarządy (jednostki równorzędne) sporządzają w ramach przydziałów rozdzielniki koksu dla podległych jednostek, zawiadamiając je o ich wysokości.
3.
Rozdzielniki roczne oraz zawiadomienia o przydziale sporządzają organy wymienione w ust. 1 i 2 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przydziału, przesyłając do Biura Dostaw Koksu odpisy rozdzielników w 2 egzemplarzach.
§  6.
Czynności związane z rozdzielnictwem miesięcznym koksu wykonują poszczególne organy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości przydziału. W ramach ministerstwa wymienione czynności powinny być wykonane w takim terminie, aby Biuro Dostaw Koksu otrzymało kopie wszystkich rozdzielników nie później niż w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez ministerstwo (jednostkę nadrzędną) zawiadomienia o przydziale.
§  7.
1.
Ministerstwa, które otrzymały z Biura Dostaw Koksu zawiadomienia o wysokości miesięcznego przydziału koksu, sporządzają rozdzielniki obejmujące całość otrzymanego przydziału. Jedynie w poszczególnych miesiącach I i IV kwartału wymienione jednostki mogą pozostawiać w ramach otrzymanego przydziału rezerwę koksu do swej dyspozycji w wysokości nie większej niż 5% ilości przypadającej na dany miesiąc.
2.
Na część przydziału (5%), zarezerwowaną do dyspozycji Biura Dostaw Koksu, należy sporządzić i doręczyć rozdzielnik w takim terminie, aby zamówienia od odbiorców wpłynęły do Biura Dostaw Koksu najpóźniej do dnia 10 miesiąca dostawy koksu.
3.
Jednostki sporządzające rozdzielnik nie mogą pozostawiać w 5% rezerwie odsiewów koksu i półkoksu.
§  8.
1.
W razie nienadesłania Biuru Dostaw Koksu przez organy wymienione w § 5 w obowiązującym terminie rozdzielników określonych w § 6 lub nadesłania rozdzielników obejmujących mniej niż 95% przydziału (odnosi się to do miesięcy kwartału I i IV) przydział, na który nie nadesłano rozdzielnika, zalicza się do rezerwy bilansowej. Przepis ten stosuje się analogicznie do 5% rezerwy, jeżeli nie zostanie ona rozdysponowana w terminie określonym w § 7 ust. 2.
2.
Do rezerwy bilansowej zalicza sio również te ilości koksu, na które odbiorca nie złożył zamówienia w terminie określonym w branżowych warunkach dostawy koksu, oraz ilości koksu nie odebrane z winy odbiorcy.
§  9.
W sprawach przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw nie uregulowanych w przepisach o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw koksu mają zastosowanie właściwe postanowienia ogólnych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAWY KOKSU W OBROCIE KRAJOWYM

§  1.
1.
Umowę o dostawę koksu zawiera się w formie zamówień potwierdzanych przez Biuro Dostaw Koksu.
2.
Zamówienie, sporządzone w 4 egzemplarzach, składa się w Biurze Dostaw Koksu, które potwierdzając zamówienie na jego odpisie wyznacza jednocześnie zakład produkcyjny, który dokona dostawy. Przyjęcie zamówienia na dostawę koksu o wadze do 20 tonn nie wymaga potwierdzenia.
3.
Biuro Dostaw Koksu uwzględnia w miarę możności życzenia odbiorców co do powierzenia wykonania dostawy wskazanym przez nich producentom, biorąc pod uwagę względy gospodarcze, a w szczególności racjonalność przewozów.
§  2.
1.
Zamówienia mogą opiewać jedynie na koks w rodzajach, sortymentach i ilościach, które mieszczą się w przydziałach na poszczególne okresy (miesiące operatywne). Na każdy rodzaj i sortyment koksu składa się oddzielne zamówienie.
2.
Zamówienia wraz z zestawieniem zbiorczym (w 2 egzemplarzach) składa w Biurze Dostaw Koksu jednostka rozdzielająca najpóźniej na 32 dni przed miesiącem operatywnym, w którym ma nastąpić dostawa.
3.
Jeżeli zawiadomienie o wysokości przydziału koksu zostało przesłane w takim terminie, że zamówienie odbiorcy nie może być złożone w terminie określonym w ust. 2, termin do składania zamówień ulega skróceniu o tyle dni, o ile opóźnione zostało przesłanie zawiadomienia o wysokości przydziału.
§  3.
1.
Zamówienie sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków dostawy; odbiorca obowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki zamówienia.
2.
Jeżeli odbiorca nie jest płatnikiem, podaje w zamówieniu jednostkę, której należy przesłać kopię faktury.
3.
Jeżeli odbiorca składa kilka zamówień jednocześnie, obowiązany jest określić w każdym zamówieniu zdolność przyjęcia dostawy z danego zamówienia, obliczoną w stosunku do rzeczywistej zdolności wyładunkowej bocznicy.
4.
Jeżeli nastąpiło uzgodnienie dostaw z kilku zakładów produkcyjnych, odbiorca obowiązany jest przesłać zamówienia dla każdego uzgodnionego zakładu produkcyjnego oddzielnie oraz wskazać dla każdego zakładu produkcyjnego maksymalną wielkość dziennych wysyłek, które łącznie nie mogą przekroczyć rzeczywistej dziennej zdolności wyładunkowej odbiorcy, określonej w zamówieniu.
§  4.
W przypadkach gospodarczo uzasadnionych odbiorca ma prawo zgłosić na 15 dni przed miesiącem wysyłkowym niezbędne zmiany zamówienia co do ilości, sortymentu, przeznaczenia i wysyłki koksu, przy czym obowiązany jest powołać się na numer złożonego uprzednio zamówienia i uzasadnić jego zmianę.
§  5.
Jeżeli Biuro Dostaw Koksu nie akceptuje zgłoszonej przez odbiorcę zmiany zamówienia, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania dyspozycji przesłać odbiorcy protokół rozbieżności, Nie wysłanie protokołu rozbieżności w powyższym terminie uważa się za przyjęcie dodatkowej dyspozycji.
§  6.
1.
Biuro Dostaw Koksu zwraca potwierdzone zamówienia nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca wysyłkowego i w tym samym terminie przekazuje je zakładowi produkcyjnemu (dostawcy).
2.
Jeżeli zamówienie złożone zostało w związku z awarią, zawiadomienie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przesyła odbiorcy niezwłocznie.
3.
Odmowa przyjęcia zamówienia, a także przyjęcie z zastrzeżeniami (z wyjątkiem przewidzianym w § 1 ust. 3) wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności.
4.
Odbiorca, którego zamówienie zostało przez Biuro Dostaw Koksu zwrócone z zastrzeżeniami zawartymi w protokole rozbieżności, powinien nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić Biuro Dostaw Koksu listem poleconym, w jakim zakresie z zastrzeżeniami się nie godzi, a w jakiej części uznaje umowę za zawartą. W razie nie wysłania zawiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że umowa zastała zawarta na warunkach określonych w protokole rozbieżności.
5.
Zawiadamiając Biuro Dostaw Koksu o nie zaakceptowaniu jego zastrzeżeń odbiorca może zwrócić się do swojej jednostki nadrzędnej oraz do Biura Dostaw Koksu z wnioskiem o podjęcie próby uzgodnienia stanowisk.
6.
W razie nie uzgodnienia stanowisk w ciągu dalszych 7 dni każda ze stron może skierować sprawę do komisji arbitrażowej.
§  7.
Jeżeli Biuro Dostaw Koksu nie zwróci w terminie podanym w § 6 ust. 1 potwierdzonego zamówienia lub nie wyśle oświadczenia o odmowie jego przyjęcia, płaci karę przewidzianą w § 18, chyba że dostawa została wykonana w terminie podanym w zamówieniu lub zgodnie z § 1 ust. 2 zamówienie nie wymaga potwierdzenia.
§  8.
1.
Uważa się, że zobowiązanie wynikające z umowy zostało wykonane w terminie, jeżeli przedmiot dostawy został w terminie określonym w zamówieniu:
1)
oddany do przewozu przedsiębiorstwu, do którego zakresu działania należy przewóz towarów,
2)
przygotowany do odbioru w zakładzie produkcyjnym, jeżeli miał być odebrany własnymi środkami.
2.
Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli dostawca wysłał towar na 5 dni przed miesiącem wysyłkowym lub nie później niż w ciągu 5 dni po upływie tego miesiąca.
3.
Jeżeli zamówienie przewiduje odbiór własnymi środkami, odbiorca uprawniony jest pobrać towar z zakładu produkcyjnego w ciągu całego miesiąca, na który opiewa zamówienie.
§  9.
1.
Dostawa następuje przez wysyłki dokonywane równomiernie, jeżeli zarządzenie właściwej jednostki nadrzędnej lub umowa stron nie przewidują inaczej bądź jeżeli ważne przyczyny gospodarcze nie stoją temu na przeszkodzie.
2.
Wysyłki dokonywane w ciągu miesiąca kalendarzowego powinny w sumie być zgodne z ilościami ustalonymi na dany miesiąc i uważane są za równomierne, jeżeli ich wykonanie w poszczególnych dekadach tegoż miesiąca nie różni się miedzy sobą więcej niż o 25%. Nie dotyczy to zamówień opiewających na ilości do 5 wagonów.
3.
Wysyłek kolejowych dokonuje się w wagonach o ładowności według uznania dostawcy przy wykorzystaniu technicznych norm ładunkowych.
4.
Dostawca uwzględni w miarę możności żądania nabywcy co do wysyłki koksu w wagonach określonego typu, z tym jednak że wynikłe z tego tytułu dodatkowe koszty obciążają odbiorcę.
5.
W liście przewozowym należy zamieścić numer zamówienia, sortyment i gatunek koksu.
§  10.
1.
Wysyłkę uważa się za dokonaną w dniu przyjęcia towaru przez przewoźnika do przewozu na podstawia listu przewozowego i to albo przewozu ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową, albo rzeczną, kolejowo-rzeczną lub rzeczno-kolejową do stacji bądź do portu przeznaczenia wskazanego przez odbiorcę.
2.
Dostawca zawiadamia płatnika oraz odbiorcę (§ 3 ust. 2) o wysyłce towaru przez przesłanie odpisu faktury listem poleconym.
§  11.
1.
Z chwilą nadania towaru do przewozu niebezpieczeństwo zaginięcia, ubytku lub uszkodzenia towaru przechodzi na odbiorcę.
2.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w czasie przewozu, jeżeli powstała z jego winy, a w szczególności wskutek niewłaściwego załadowania lub załadowania do wagonu uszkodzonego, nieszczelnego lub znajdującego się w stanie, który może pogorszyć jakość dostarczonego koksu.
3.
Odbiorca jest obowiązany wyładować towar niezwłocznie po otrzymaniu od kolei zawiadomienia o nadejściu towaru. Koszty i straty spowodowane opóźnieniem wyładowania obciągają odbiorcę.
§  12.
1.
Koks, jako towar, którego przypadkowa utrata lub uszkodzenie w czasie transportu są mało prawdopodobne, a także ze względu na masowy charakter transportu nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.
2.
Odbiorca w ramach obowiązujących w jego resorcie przepisów może ubezpieczyć na swoją rzecz i na swój koszt koks w czasie transportu przy użyciu któregokolwiek rodzaju środków transportu.
3.
Dostawca na żądanie odbiorcy ubezpieczy przedmiot dostawy po uprzednim przedstawieniu przez odbiorcę warunków ubezpieczenia, w szczególności rodzaju, zakresu ryzyka i warunków. W razie niedoręczenia dostawcy powyższych warunków, i to w terminie umożliwiającym ubezpieczenie towaru, dostawca wolny jest od obowiązku dokonania ubezpieczenia.
4.
Dochodzenie wynagrodzenia rzeczywistej szkody od zakładu ubezpieczeń należy do odbiorcy, który otrzyma od dostawcy wszystkie potrzebne dokumenty.
§  13.
1.
W razie stwierdzenia wady jakościowej lub braku ilościowego należy niezwłocznie sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela dostawcy. Jeżeli przedstawiciel dostawcy jest nieobecny, protokół sporządza się w miarą możności przy udziale biegłego, a w każdym razie przy współudziale czynnika społecznego. Wzór protokołu, reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków dostawy.
2.
Protokół reklamacyjny należy przesłać do dostawcy; kopie protokołu reklamacyjnego należy przesłać do jednostki nadzorującej dostawcę i do Biura Dostaw Koksu. Termin załatwienia reklamacji ustala się na 6 tygodni licząc od dnia wpływu protokołu do dostawcy.
§  14.
Jeżeli przedmiot dostawy ma wady, odbiorca może:
1)
zażądać stosunkowego obniżenia ceny albo
2)
zażądać wyrównania strat przez dostarczenie zamiast towaru z wadami odpowiedniej ilości towaru dobrej jakości, o ile wady są tego rodzaju, że wyłączają możliwość celowego użycia towaru przez odbiorcę, ze względu na jego zadania planowe, przedmiot przedsiębiorstwa lub charakter jego działalności.
§  15.
1.
Dostawy zalicza się na poczet wykonania rozdzielnika tego roku kalendarzowego, w którym zostały faktycznie wykonane.
2.
Umowy na miesiąc grudzień, nie wykonane z ważnych przyczyn do dnia 31 grudnia, ulegają rozwiązaniu.
§  16.
1.
Ceny liczone są w wysokości obowiązującej w dniu dostawy.
2.
Strony nie mogą ustalać cen w drodze umownej, z wyjątkiem przypadków, gdy w przepisach o cenach zostały do tego upoważnione.
3.
Jeżeli cena została ustalona franco stacja załadowania, koszty załadowania obciążają dostawcę, a koszty przewozu, przeładunku w drodze i wyładowania na stacji przeznaczenia - odbiorcę.
4.
Jeżeli w cenniku nie przewidziano inaczej, to cena franco stacja przeznaczenia obejmuje koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku zwyczajną wagonową przesyłką kolejową, rzeczną, kolejowo-rzeczną lub rzeczno-kolejową do stacji kolejowej lub portu rzecznego wskazanego przez odbiorcę.
5.
Różnicę pomiędzy kosztem przewozu, o którym mowa w ust. 4, a kosztem innego rodzaju przesyłki lub kosztem przewozu innym środkiem transportowym ponosi odbiorca w tych przypadkach, gdy tego zażądał.
6.
Jeżeli obowiązująca cena zbytu została ustalona franco stacja przeznaczenia, a strony przewidziały w umowie odbiór ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów związanych z wysyłką (załadowaniem i transportem), najwyżej jednak w zryczałtowanej wysokości kosztów transportu koleją franco stacja przeznaczenia, chyba że obowiązujący cennik stanowi inaczej.
7.
W razie gdy w umowie zastrzeżono, że dostawa dokonywana będzie specjalnymi środkami transportowymi dostarczonymi przez odbiorcę, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów przewozu, jednak najwyżej w wysokości zryczałtowanych kosztów transportu koleją franco stacja przeznaczenia.
§  17.
1.
W razie gdy cena została ustalona franco stacja przeznaczenia, a:
1)
miejsce załadowania i odbioru znajduje się w granicach tej samej miejscowości lub
2)
przepisy kolejowe wyłączają transport kolejowy, dostawca bez względu na to, jakiego środka transportowego użył, nie może domagać się dopłaty za transport przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego w umowie.
2.
W przypadku określonym w ust. 1, jeżeli odbiorca odebrał przedmiot dostawy ze składu dostawcy, odbiorcy przysługuje zwrot kosztów transportu w wysokości określonej w § 16 ust. 6. Nie dotyczy to odbioru koksu w drobnicy samochodami lub furmankami.
3.
Cena ustalona loco skład dostawcy obejmuje koszt załadowania na środek transportowy odbiorcy. Odbiorcy, który dokonał załadowania własnymi środkami, przysługuje zwrot kosztów załadowania w wysokości określonej w przepisach szczególnych, a w razie braku takich przepisów - w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów, chyba że strony umówiły się inaczej.
§  18.
1.
W razie niedotrzymania terminów składania zamówień określonych w § 2 ust. 2 i potwierdzenia przez Biuro Dostaw Koksu zamówień lub w razie nie wysłania przez Biuro Dostaw Koksu oświadczenia o odmowie przyjęcia zamówienia (§ 6) oraz niedotrzymania terminów uzupełnienia lub zmiany zamówień, przewidzianych w § 13 i § 64 ust. 2 ogólnych warunków dostawy w obrocie krajowym - kara wynosi 10 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli zwłoka nie przekracza 4 dni, a 100 zł za każdy następny dzień opóźnienia. Łączna suma kar za zwłokę nie może być wyższa niż 1.000 zł.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy Biuro Dostaw Koksu nie potwierdziło zamówienia, lecz dostawa została wykonana w terminie podanym w zamówieniu, lub gdy zgodnie z § 1 ust. 2 zamówienie nie wymaga potwierdzenia.
§  19.
1.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy karę w wysokości:
1)
5% wartości dostawy w przypadkach, gdy odbiorca odstąpi od umowy z winy dostawcy,
2)
1% wartości przyjętego przez odbiorcę koksu nie zamówionego albo dostarczonego z wadami lub w innych sortymentach niż zamówione,
3)
1% wartości koksu postawionego przez odbiorcę do dyspozycji dostawcy za każdy dzień zwłoki w zadysponowaniu koksem,
4)
0,05% wartości koksu dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,
5)
0,05% sum nienależnie zainkasowanych za każdy dzień opóźnienia ich zwrotu.
2.
Odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy karę w wysokości 5% wartości dostawy w razie odstąpienia od umowy przez dostawcę z winy odbiorcy.
§  20.
1.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia kar i wynagrodzenia rzeczywistych szkód, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 100 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody w całości lub w części dopuszczalne jest tylko na podstawie umotywowanej i wydanej na piśmie decyzji dyrektora przedsiębiorstwa.
2.
Ogólna wysokość kar za samo opóźnienie wysyłki nie może przekroczyć 2% wartości dostawy.
§  21.
W sprawach warunków dostaw w obrocie krajowym, nie uregulowanych w branżowych warunkach dostawy koksu, mają zastosowanie właściwe przepisy ogólnych warunków dostawy w obrocie krajowym, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016).

Załącznik  Nr 1.

do branżowych warunków dostawy koksu w obrocie krajowym.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

OGÓLNE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

a)
tryb dostaw koksu regulują ....................
b)
zamówienia wystawia się dla jednostki zbytu w 4 egzemplarzach,
c)
zamówienia powinny wpłynąć do jednostki zbytu na 32 dni przed miesiącem dostawy pod rygorem utraty przydziału bądź przesunięcia dostaw o jeden miesiąc,
d)
zamówienia wykonane na 5 dni przed miesiącem wysyłkowym lub 5 dni po miesiącu wysyłkowym uważa się za wykonane w terminie.

Pieczęć i podpis zamawiającego

Pieczęć i podpis jednostki zbytu

Załącznik  Nr 2.

do branżowych warunków dostawy koksu w obrocie krajowym.

Sporządzić w 3 egzemplarzach

Reklamujący

(pieczątka i dokładny adres)

.................... (miejscowość i data)

Do

....................

(koksownia)

PROTOKÓŁ

DOTYCZĄCY NIEODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI

spisany dnia .................... w .................... (nazwa zakładu i nazwa jednostki nadrzędnej)

w obecności ...................................... (nazwisko i imię) .......... (stanowisko)

I.

Komisja stwierdza, że dostarczony przez .................... (koksownia) .................... (koks - gatunek - sortyment) .................... (klasa) .................... (tonaż) .................... (data wysyłki) .................... (data odbioru) .................... (numery wagonów) .................... (numery listów przewozowych) .................... (rodzaj transportu - nr zamówienia) .................... (numery faktur) wykazał następujące wady jakościowe: .................... (nadmiar podziarna, popiołu itp. w %, niska wartość opałowa w kcal).

O powyższym powiadomiono dostawcę w dniu .................... (tak - nie).

II.

1)
Opis sposobu stwierdzenia wad jakościowych z podaniem ilości wadliwego towaru ....................
2)
Opis sposobu pobrania i zabezpieczenia próbek, na podstawie których stwierdzono powyższe wady ....................

III.

1)
Żądania odbiorcy

....................

2)
Wyjaśnienia przedstawiciela koksowni (o ile był obecny)

....................

3)
Wniosek komisji dotyczący załatwienia sprawy

....................

Podpisy członków Komisji:

.....................................................

Uwaga: Spisać i wysłać najpóźniej w 14 dniu od daty odbioru koksu. Protokół otrzymuje: oryginał - bezpośredni dostawca, kopie - jednostka nadzorująca dostawcę i Biuro Dostaw Koksu.