Monitor Polski

M.P.1967.47.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1967 r.
w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów w zakresie skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 270 oraz z 1957 r. Nr 49, poz. 238 i Nr 50, poz. 245), zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przekazuje się Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnienia do wydawania przepisów w zakresie skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego przez przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przez rzemieślników i innych drobnych wytwórców. Przepisy te nie mogą dotyczyć spraw uregulowanych przez Kodeks cywilny.
2. 1 Przepisy, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości wydaje w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Finansów oraz zainteresowanymi ministrami.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia, porozumienia lub zasięgnięcia opinii Komisji Planowania przy Radzie Ministrów albo jej Przewodniczącego, zgodnie z § 2 pkt 22 uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.271).