Zniesienie przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1969.36.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

UCHWAŁA Nr 136
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1969 r.
w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Wprowadza się w przepisach wymienionych w § 2 niniejszej uchwały zmiany w nim określone. Zmiany określone w § 2 pkt 7, 8, 9, 15, 17, 19, 22, 23 i 26 następują na podstawie ustaw i dekretów w tych przepisach powołanych.
Znosi się wymóg uzgodnienia, porozumienia lub zasięgnięcia opinii Komisji Planowania przy Radzie Ministrów albo jej Przewodniczącego przewidziany:
1)
w § 3 ust. 4 uchwały nr 185 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie eksploatacji i utrzymania bocznic kolejowych;
2)
w § 1 ust. 2 uchwały nr 50 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów koleją (Monitor Polski Nr 7, poz. 35);
3)
w § 17 ust. 2 uchwały nr 130 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Monitor Polski z 1967 r. Nr 21, poz. 99);
4)
w § 10 i § 12 uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe (Monitor Polski z 1967 r. Nr 21, poz. 100);
5)
w § 8 ust. 2 uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1965 r. Nr 2, poz. 5 i z 1967 r. Nr 57, poz. 277);
6)
w § 2 ust. 1 uchwały nr 202 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie kontraktacji zbóż oraz cen zbóż i pasz treściwych;
7)
w § 32 ust. 7 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316), wydanej na podstawie art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111);
8)
w § 33 ust. 3 uchwały nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 317), wydanej na podstawie art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111);
9)
w § 7 ust. 10 i § 24 uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320), wydanej na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111);
10)
w § 4 ust. 1, § 22 ust. 4 i § 23 ust. 2 uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1965 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie;
11)
w § 11 ust. 2 uchwały nr 306 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 1, poz. 2);
12)
w § 2 ust. 2, § 2a ust. 1, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 4 pkt 1 uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie dalszego zwiększenia odchowu zwierząt hodowlanych i użytkowych w latach 1966-1970, zmienionej uchwałą nr 44 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r.;
13)
w § 6 i 10 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju i działalności ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej (Monitor Polski Nr 11, poz. 75);
14)
w § 1 zarządzenia nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1966 r. zmieniającego zarządzenie nr 14 z dnia 1 marca 1965 r. w sprawie zakresu uprawnień Pełnomocnika Rządu do Spraw Opakowań oraz zasad współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej;
15)
w § 1 ust. 2 zarządzenia nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1966 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 24, poz. 123), wydanego na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244);
16)
w § 8 ust. 2 uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych (Monitor Polski Nr 40, poz. 200);
17)
w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 2 uchwały nr 323 Rady Ministrów z dnia 8 października 1966 r. w sprawie upoważnienia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Żeglugi do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 56, poz. 273), wydanej na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego;
18)
w § 14 uchwały nr 343 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1966 r. w sprawie utworzenia branży produkcji i montażu domów drewnopochodnych wytwarzanych fabrycznie;
19)
w § 13 ust. 2 i 3 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie dotacji przedmiotowych (Monitor Polski Nr 74, poz. 344), wydanej na podstawie art. 9 i art. 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), art. 9 ust. 5 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164), art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399);
20)
w § 18 ust. 3 uchwały nr 96 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie koordynacji inwestycji realizowanych dla potrzeb obsługi rolnictwa i obsługi ludności wiejskich jednostek osadniczych (Monitor Polski Nr 31, poz. 144);
21)
w § 5 uchwały nr 274 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1967 r. w sprawie przyspieszenia uruchomienia produkcji wybranych elementów półprzewodnikowych i podzespołów biernych w latach 1968-1970 w oparciu o nowoczesne technologie;
22)
w § 1 ust. 2 zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1967 r. w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów w zakresie skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego, (Monitor Polski Nr 47, poz. 233), wydanego na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244);
23)
w § 5 ust. 1 zarządzenia nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenia imiennej ewidencji przyrostów i ubytków tych zasobów (Monitor Polski Nr 68, poz. 335), wydanego na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. Nr 10, poz. 47);
24)
w § 5 uchwały nr 9 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1968 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji sieci handlowej i usługowej w osiedlowym uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego;
25)
w § 8 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie usprawnienia produkcji, poprawy jakości i zasad gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej (Monitor Polski Nr 8, poz. 42);
26)
w § 22 uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie ustalania cen detalicznych szczególnie atrakcyjnych artykułów nowo wprowadzanych na rynek, utworzenia funduszu przecen i ryzyka produkcji oraz funduszu wzornictwa, wydanej na podstawie dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122);
27)
w § 10 i 11 zarządzenia nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1964 r. w sprawie podjęcia prac nad niektórymi zagadnieniami z dziedziny inwestycji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.