Utrata mocy obowiązującej niektórych zarządzeń, okólników i pism okólnych Prezesa Rady Ministrów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1983.10.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1983 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych zarządzeń, okólników i pism okólnych Prezesa Rady Ministrów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

W celu dostosowania stanu prawnego do zasad wynikających z ustaw wprowadzających reformę gospodarczą, a także innych aktów prawnych zarządza się, co następuje:
Uznaje się, że utraciły moc obowiązującą zarządzenia, okólniki i pisma okólne Prezesa Rady Ministrów, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZARZĄDZEŃ, OKÓLNIKÓW I PISM OKÓLNYCH PREZESA RADY MINISTRÓW, KTÓRE UTRACIŁY MOC PRAWNĄ

Lp.Nr zarządzenia (z.) okólnika (ok.) pisma okólnego (p.ok.) Data TytułOgłoszono (rok, nr, poz. Monitora Polskiego i późniejsze zmiany)
1 2 3 4 5
1Ok. nr 2420.XI.1950 r.w sprawie wzmożenia akumulacji wkładów oszczędnościowych1950 r. Nr A-127, poz. 1570
2Z. nr 2149.IX.1952 r.w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie1952 r. Nr A-79, poz. 1277 i 1955 r. Nr 102, poz.1403
3Z. nr 24912.XI.1952 r.w sprawie gromadzenia i przekazywania zużytyh znaczków pocztowych1952 r. Nr A-97, poz. 1490
4Z. nr 6629.III.1954 r.w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk1954 r. Nr A-31, poz. 455 i 1973 r. Nr 18, poz.111
5Z. nr 19813.VIII.1954 r.w sprawie korzystania przez organy rzeczoznawstwa i kontroli podległe Ministrowi Handlu Zagranicznego z usług laboratoriów i placówek badawczych innych resortów oraz z usług ich pracowników będących ekspertami Polskiej Izby Handlu Zagranicznego1954 r. Nr A-79, poz. 924
6Z. nr 30513.X.1955 r.w sprawie tymczasowych zasad współdziałania technicznej inspekcji pracy z urzędami górniczymi w zakresie nadzoru nad zakładami górniczymi1955 r. Nr 97, poz. 1327
7Z. nr 1138.V.1956 r.w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie sięna zaocznych studiach nauczycielskich1956 r. Nr 38, poz. 443
8Z. nr 32217.XI.1956 r.w sprawie ruchu racjonalizatorskiego w administracji1956 r. Nr 96, poz. 1058
9Z. nr 18730.VII.1957 r.w sprawie przejęcia niektórych przewozów kolejowych przez żeglugę śródlądową1957 r. Nr 63, poz. 386
10Z. nr 25116.XI.1957 r.w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (do normowania obrotu przetworami zbożowymi i pieczywem)1957 r. Nr 98, poz. 570
11Z. nr 226.II.1958 r.w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego1958 r. Nr 10, poz. 59
12Z. nr 7115.IV.1958 r.w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (do wydawania przepisów o gospodarowaniu żużlem paleniskowym i kruszywem z żużla paleniskowego)1958 r. Nr 30, poz. 168
13Z. nr 174.II.1959 r.w sprawie trybu postępowania przy uzgadnianiu z urzędami górniczymi zezwoleń na zmianę gospodarczego charakteru nieruchomości położonej w obrębie obszaru górniczego oraz na wzniesienie lub przebudowę budowli i urządzeń na takiej nieruchomości1959 r. Nr 15, poz. 64
14Z. nr 12513.VII.1959 r.w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowych1959 r. Nr 65, poz. 335
15Z. nr 13830.VII.1959 r.w sprawie zasad i trybu współdziałania urzędów górniczych z organami administracji państwowej w zakresie stosowania do zakładów górniczych przepisów prawa wodnego, przepisów o gospodarce wodnej, energetycznej i gazowniczej oraz o dozorze technicznym1959 r. Nr 69, poz. 356
16Z. nr 20620.XI.1959 r.w sprawie trybu zatrudniania studentów szkół wyższych1959 r. Nr 96, poz. 511
17Z. nr 2027.X.1960 r.w sprawie przekazania uprawnień dotyczących fundacji o celach wyznaniowych1960 r. Nr 78, poz. 361
18Z. nr 18712.IX.1961 r.w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem1961 r. Nr 80, poz. 334, 1968 r. Nr 29, poz. 193 i 1974 r. Nr 33, poz. 196
19P.ok.nr 19413.IX.1961 r.w sprawie zasad wykonywania przez pracowników nauki szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych1961 r. Nr 73, poz. 312, 1968 r. Nr 32, poz. 219 i 1973 r. Nr 11, poz. 65
20Z. nr 19825.IX.1961 r.w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej1961 r. Nr 78, poz. 326, 1966 r. Nr 29, poz. 150 i 1967 r. Nr 28, poz. 131
21P.ok.nr 20811.X.1961 r.w sprawie ścisłego przestrzegania przepisów uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7.VII.1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie1961 r. Nr 80, poz. 339
22Z. nr 1323.II.1962 r.w sprawie stanowisk i okresów nieprzerwanej pracy uzasadniających przedstawienie do orderów lub odznaczeń pracowników zatrudnionych w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach1962 r. Nr 20, poz. 84
23Z. nr 5725.V.1962 r.w sprawie trybu udzielania danych statystycznych terenowym organom administracji państwowej przez organy statystyki państwowej1962 r. Nr 49, poz. 239
24Z. nr 5825.V.1962 r.w sprawie zakresu i trybu współdziałania GłównegoUrzędu Statystycznego z zainteresowanymi organami administracji państwowej w usprawnieniu sprawozdawczości, a w szczególności w opracowaniu wzorcowej dokumentacji stosowanej w jednostkach gospodarki uspołecznionej1962 r. Nr 49, poz. 240
25Z. nr 623.VII.1962 r.w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych1962 r. Nr 57, poz. 270, 1972 r. Nr 15, poz. 98
26Z. nr 11211.X.1963 r.w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zamówień jednostkom gospodarki nie uspołecznionej na dostawę części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych1963 r. Nr 77, poz. 380 i 1974 r. Nr 33, poz. 196
27Z. nr 3626.IV.1964 r.w sprawie wytycznych do wykonywania obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespoły adwokackie1964 r. Nr 31, poz. 135
28P.ok.nr 5325.VII.1964 r.w sprawie organizowania okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy1964 r. Nr 63, poz. 296
29Z. nr 675.VIII.1964 r.w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz punktów konsultacyjnych organizowanych przez szkoły wyższe1964 r. Nr 56, poz. 265 i 1973 r. Nr 18, poz. 111
30Z. nr 464.VIII.1965 r.w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnień do regulowania, stosowania i rozdziału aluminium dla potrzeb budownictwa1965 r. Nr 41, poz. 233
31Z. nr 5612.X.1965 r.w sprawie wysokości składek niektórych państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu członkostwa zbiorowego w stowarzyszeniach technicznych zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej oraz z tytułu członkostwa w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym1965 r. Nr 56, poz. 291 i 1972 r. Nr 16, poz. 105
32Z. nr 5611.VIII.1967r.w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów w zakresie skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego1967 r. Nr 47, poz. 233 i 1969 r. Nr 36, poz. 271
33Z. nr 8311.XII.1967 r.w sprawie zasad i sposobu sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenia imiennej ewidencji przyrostów i ubytków tych zasobów1967 r. Nr 68, poz. 335 i 1969 r. Nr 36, poz. 271
34Z. nr 3913.IV.1968 r.w sprawie zasad i trybu ewidencjonowania i rozliczania zmian w narodowym planie gospodarczym1968 r. Nr 16, poz. 111 i 1971 r. Nr 37, poz. 240
35Z. nr 1015.XII.1968 r.w sprawie wykonywania przez uspołecznione zakłady pracy niektórych czynności z zakresu emerytur i rent1968 r. Nr 52, poz. 360
36Z. nr 2720.III.1969 r.w sprawie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej z jednostkami gospodarki nie uspołecznionej1969 r. Nr 14, poz. 109
37Z. nr 5111.VI.1969 r.w sprawie przewozu przesyłek towarowych w komunikacji kombinowanej kolejowo-samochodowej1969 r. Nr 25, poz. 190
38Z. nr 922.IX.1971 r.w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim1971 r. Nr 46, poz. 296
39Z. nr 3910.IV.1972 r.w sprawie zasad bilansowania robót budowlano-montażowych i uproszczenia trybu ich zlecania1972 r. Nr 25, poz. 141
40Z. nr 4215.V.1972 r.w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego1972 r. Nr 29, poz. 158, 1973 r. Nr 8, poz. 52 i 1979 r. Nr 1, poz. 3
41Z. nr 5627.VII.1972 r.w sprawie zapobiegania nieuzasadnionemu wzrostowi kosztów inwestycji1972 r. Nr 39, poz. 215
42P.ok.nr 625.I.1973 r.w sprawie poprawy stanu sanitarno-porządkowego oraz wyglądu estetycznego miast i wsi1973 r. Nr 6, poz. 42
43Z. nr 4930.VI.1973 r.w sprawie udzielania urlopów szkoleniowych słuchaczom wieczorowych uniwersytetów marksizmu-leninizmu1973 r. Nr 31, poz. 191
44Z. nr 3315.III.1974 r.w sprawie pokrywania kosztów używania autobusów uspołecznionych zakładów pracy dla celów zakładowej działalności socjalnej1974 r. Nr 9, poz. 70
45Z. nr 115.I.1976 r.w sprawie określenia kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy w urzędach państwowych1976 r. Nr 4, poz. 16
46Z. nr 523.I.1976 r.w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych1976 r. Nr 4, poz. 17
47Z. nr 482.VIII.1976 r.w sprawie najmu lub dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych w celach turystyczno-wypoczynkowych oraz zakwaterowania pracowników 1976 r. Nr 35, poz. 154
48Z. nr 515.VIII.1976 r.w sprawie tuczu trzody chlewnej oraz wykorzystywania odpadków pokarmowych na pasze dla trzody chlewnej przez zakłady żywienia zbiorowego1976 r. Nr 33, poz. 144
49Z. nr 6627.XII.1977 r.w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle1977 r. Nr 36, poz. 183 i 1981 r. Nr 19, poz. 173
50Z. nr 154.II.1978 r.w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu w dniu 1 stycznia 1978 r.1978 r. Nr 6, poz. 22
51Z. nr 1714.II.1979 r.w sprawie usuwania wad powstałych w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych1979 r. Nr 4, poz. 38