Ustalenie listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu w dniu 1 stycznia 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.6.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1978 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 1978 r.
w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu w dniu 1 stycznia 1978 r.

Na podstawie § 10 ust. 10 uchwały nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej i branżowej działalności gospodarczej (Monitor Polski Nr 28, poz. 124) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się listę branż (grup wyrobów) wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, objętych koordynacją gospodarczą ogólnobranżową, według stanu w dniu 1 stycznia 1978 r.
2.
Zgodnie z przepisem § 10 ust. 9 uchwały nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej i branżowej działalności gospodarczej (Monitor Polski Nr 28, poz. 124) zawarte porozumienie oraz jego zmiany podlegają rejestracji w Urzędzie Rady Ministrów - Biuro Organizacji Zarządzania.
Szczegółowego rozwinięcia listy branż dla operatywnych potrzeb koordynacji gospodarczej i planowania dokonają właściwe jednostki wiodące na podstawie systematycznego wykazu wyrobów (SWW).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

LISTA BRANŻ (GRUP WYROBÓW) OBJĘTYCH KOORDYNACJĄ GOSPODARCZĄ OGÓLNOBRANŻOWĄ W DNIU 1 STYCZNIA 1978 r.

I.

PRZEMYSŁ