Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2021.783

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w Republice Libańskiej, zwany dalej "PKW".
PKW będzie realizował zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz prowadził ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie.
1. 
PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
2. 
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.
Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.