Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz... - M.P.2013.901 - OpenLEX

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Monitor Polski

M.P.2013.901

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2013 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 19 listopada 2013 r. do dnia 14 listopada 2014 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska.
1.
PKW działa w składzie Sił Unii Europejskiej biorących udział w operacji ALTHEA w Bośni i Hercegowinie mającej na celu implementację wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na obszarze Bośni i Hercegowiny.
2.
PKW może zostać użyty na obszarze Republiki Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w celu wzmocnienia Sił Międzynarodowych nadzorujących przestrzeganie porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Republice Kosowo.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.