Monitor Polski

M.P.2020.817

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 września 2020 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1.  W okresie od dnia 20 września 2020 r. do dnia 19 września 2021 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 2 żołnierzy, w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej "PKW".
§  2. 
1.  PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.
2.  Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  3.  Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.
§  4.  Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.