Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.52.571

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2006 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
 
1.
W okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej, zwany dalej "PKW".
2.
PKW będzie liczyć - w okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r. do dnia 14 września 2006 r. - do 250 żołnierzy i pracowników wojska, a w okresie od dnia 15 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r. - do 500 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW działa na obszarze Republiki Libańskiej.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa "Etat nr ZS/006/0".
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 postanowienia z dnia 14 września 2006 r. (M.P.06.62.644) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 15 września 2006 r.