Powołanie Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

Monitor Polski

M.P.1954.A-48.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1954 r.

UCHWAŁA NR 240
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 1954 r.
w sprawie powołania Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

W celu zabezpieczenia higieny w zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz usprawnienia dotychczasowej organizacji skupu mleka, podniesienia jakości produktów mleczarskich i zabezpieczenia interesów dostawców mleka, na podstawie art. 5 dekretu z dnia 22 kwietnia 1952 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego (Dz. U. Nr 19, poz. 113) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tworzy się w Ministerstwie Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego Inspekcję Higieny i Jakości Mleka i Mięsa, zwaną dalej Inspekcją.
Zadaniem Inspekcji jest:
1)
zabezpieczenie właściwego wykonywania przepisów sanitarnych i weterynaryjnych w produkcji, składowaniu i transporcie w zakładach resortu przemysłu mięsnego i mleczarskiego,
2)
sprawdzanie rzetelności obliczania jednostek tłuszczowych mleka i masła przyjmowanego przez zlewnie, śmietanczarnie, zakłady mleczarskie i składnice przemysłu mleczarskiego,
3)
przyjmowanie i załatwianie skarg i zażaleń dostawców, które dotyczą odbioru mleka i masła przez jednostki wymienione w pkt 2.
Do zakresu działania Inspekcji należy:
1)
bieżąca kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych i weterynaryjnych i wykonywania zarządzeń organów służb: sanitarnej i weterynaryjnej oraz przedstawianie kierownictwu zakładu wniosków dotyczących usuwania zauważonych usterek,
2)
bieżąca kontrola sanitarna surowców i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji oraz półwyrobów i wyrobów gotowych,
3)
określanie możliwości zużycia surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych nie nadających się do przerobu lub spożycia,
4)
określanie zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzeb zakładów w zakresie urządzeń sanitarnych i środków potrzebnych do utrzymania należytego stanu sanitarnego oraz czystości,
5)
opracowywanie do projektów planów gospodarczych, finansowych i inwestycyjnych wniosków dotyczących zagadnień sanitarnych,
6)
czuwanie nad realizacją zatwierdzonych planów na odcinku zagadnień sanitarnych,
7)
czuwanie nad przestrzeganiem wymagań sanitarnych przy projektowaniu, budowie, remoncie lub adaptacji obiektów,
8)
wnioskowanie w ustalaniu norm odzieży ochronnej oraz kontrolowanie jej stosowania,
9)
czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników higieny osobistej,
10)
czuwanie nad przestrzeganiem wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników oraz nad niedopuszczaniem do pracy osób, które w myśl obowiązujących przepisów nie powinny być zatrudnione przy danym rodzaju pracy,
11)
nadzór nad organizowaniem prac porządkowo-sanitarnych oraz prac związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach i urządzeniach zakładów produkcyjnych, w magazynach i środkach transportu,
12)
współdziałanie w szkoleniu pracowników w zakresie sanitarnym i weterynaryjnym zgodnie z programem ustalonym w porozumieniu z organami służb sanitarnej i weterynaryjnej,
13)
zgłaszanie organom służb sanitarnej i weterynaryjnej zagadnień, które powinny być uregulowane w drodze wydania odpowiednich przepisów,
14)
przedstawianie Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego okresowych sprawozdań oraz ocen stanu sanitarnego w zakładach,
15)
sprawdzanie właściwego przyjmowania mleka oraz pobierania prób na punktach skupu i w zakładach mleczarskich,
16)
przeprowadzanie próbnych udojów za zgodą i na żądanie dostawców w przypadkach spornych przy obliczaniu należności za mleko bądź przy dostawach mleka o niskim procencie tłuszczu,
17)
przeprowadzanie prób kontrolnych dostarczonego mleka i masła,
18)
współpraca z właściwymi prezydiami rad narodowych, organizacjami społecznymi, komitetami dostawców i indywidualnymi dostawcami w zakresie organizacji kontroli społecznej punktów skupu, podniesienia jakości i higieny dostarczanego przez gospodarstwa mleka oraz niezwłocznego i właściwego załatwiania skarg i zażaleń,
19)
sprawdzanie dokumentów i ksiąg dla ustalenia rzetelności obliczania jednostek tłuszczowych.
Organami Inspekcji są:
1)
Główny Inspektor Higieny i Jakości Mleka i Mięsa,
2)
delegatury Inspekcji.
1.
Organy Inspekcji składają kierownictwu zakładu wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek, a w przypadku gdy zwłoka w usunięciu tych usterek grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia ludzkiego lub rozszerzeniem się chorób zwierzęcych, wydają doraźne zarządzenia.
2.
W razie stwierdzenia w toku inspekcji naruszenia przepisów lub zasad prawidłowego obliczania jednostek tłuszczowych organy Inspekcji obowiązane są do wydania pisemnych zarządzeń, które są niezwłocznie wykonalne.
1.
Minister Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego określi za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Państwowej Komisji Etatów szczegółowy zakres działania i organizację wewnętrzną organów Inspekcji.
2.
Minister Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w porozumieniu z właściwymi ministrami określi szczegółowe uprawnienia i tryb postępowania Inspekcji oraz zasady współpracy z organami służb sanitarnej i weterynaryjnej.
Uchwała nie narusza uprawnień służb sanitarnej i weterynaryjnej, a w szczególności uprawnień tych organów w zakresie kontroli zakładów resortu przemysłu mięsnego i mleczarskiego oraz nadzoru nad produkcją przeznaczoną na eksport.
Traci moc uchwała nr 457 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1953 r. w sprawie powołania Inspekcji Higieny Resortu Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego (Monitor Polski Nr A-62, poz. 755).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz właściwym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.