Zniesienie Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

Monitor Polski

M.P.1959.5.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

UCHWAŁA NR 523
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1958 r.
w sprawie zniesienia Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.

W celu ujednolicenia działalności organów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia nadzoru sanitarno-weterynaryjnego w zakładach przemysłu spożywczego - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Znosi się Inspekcję Higieny i Jakości Mleka i Mięsa, powołaną uchwałą nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1954 r. (Monitor Polski Nr A-48, poz. 662).
2.
Nadzór sanitarno-weterynaryjny w zakładach przemysłu spożywczego produkujących i przechowujących artykuły żywności pochodzenia zwierzęcego przejmie służba weterynaryjna resortu rolnictwa.
3.
Dotychczasowe zadania Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa, nie posiadające charakteru nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, przechodzą bezpośrednio na właściwe zakłady przemysłu spożywczego.
Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do dostosowana organizacji służby weterynaryjnej w Ministerstwie Rolnictwa i w odpowiednich komórkach terenowych do zasad wynikających z przepisów niniejszej uchwały.
Nowe stanowiska pracy utworzone w wykonaniu przepisów § 2 należy w pierwszym rzędzie obsadzić lekarzami weterynarii zatrudnionymi dotychczas w Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa.
Ministrowie Zdrowia oraz Rolnictwa ustalą prawa i obowiązki służby weterynaryjnej resortu rolnictwa w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego oraz zasady współpracy miedzy tą służbą a państwowymi inspektorami sanitarnymi.
1.
Zwalnianym pracownikom Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa może być wypłacona jednorazowa należność za ustawowy okres wypowiedzenia łącznie z okresem nie wykorzystanego ewentualnie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika oraz w przypadku, gdy pracownik rezygnuje ze skierowania go przez zakład pracy do nowej pracy.
2.
Należność, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w razie podjęcia przez pracownika pracy przed zakończeniem ustawowego okresu wypowiedzenia w części odpowiadającej wynagrodzeniu za okres trwania nowego stosunku pracy w ustawowym okresie wypowiedzenia.
Traci moc uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie powołania Inspekcji Higieny i Jakości Mleka i Mięsa (Monitor Polski Nr A-48, poz. 662).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Przemysłu Spożywczego i Skupu, Rolnictwa oraz Zdrowia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.