Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1985.5.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 lutego 1985 r.
w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 177), art. 18 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego:
1)
na Targach Krajowych "Wiosna 85", odbywających się od dnia 19 marca do dnia 22 marca 1985 r.,
2)
na Międzynarodowej Ekspozycji Maszyn Poligraficznych "Poligrafia 85", odbywającej się od dnia 23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1985 r.,
3)
na imprezie pn. "Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania "Taropak 85", odbywającej się od dnia 23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 1985 r.,
4)
na Proeksportowej Wystawie Polskich Mebli "Polskie Meble 85", odbywającej się od dnia 2 maja do dnia 8 maja 1985 r.,
5)
na Międzynarodowych Targach Poznańskich "57 MTP", odbywających się od dnia 9 czerwca do dnia 16 czerwca 1985 r.,
6)
na Targach Krajowych "Jesień 85", odbywających się od dnia 17 września do dnia 21 września 1985 r.,
7)
na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych "Polagra-Agroexpo 85", odbywających się od dnia 22 października do dnia 27 października 1985 r.,
8)
na Międzynarodowych Targach Podwykonawstwa i Drobnej Wytwórczości "Kooperacja 85", odbywających się od dnia 22 października do dnia 26 października 1985 r.,
9)
na Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych "Interart 85", odbywających się od dnia 24 listopada do dnia 1 grudnia 1985 r.

w Poznaniu w Polsce daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskaniu w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wstawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.